Skrýt nabídku

english | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Proces ukončování projektů nastaven

30.06.2008 - Ve dnech 24. a 25. 6. 2008 se uskutečnilo další pravidelné jednání Monitorovacího výboru Fondu soudržnosti. Osmé jednání hostoval Hradec Králové v prostorách Krajského úřadu královéhradeckého kraje - Regiocentru Nový pivovar.

Jednání se zúčastnili zástupci Evropské komise (DG Regio, DG Tran a DG Envi), jmenovaní členové Monitorovacího výboru, dále zástupci řídícího orgánu Fondu soudržnosti ministerstva pro místní rozvoj, zástupci ministerstva financí, ministerstva dopravy, ministerstva životního prostředí, Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP) a rovněž zástupci konečných příjemců finanční pomoci z Fondu soudržnosti a další odborná veřejnost.

Úlohu Realizačního orgánu Fondu soudržnosti plní SFŽP. Jeho zástupci - administrátoři projektů na setkání prezentovali pokrok v realizaci projektů v oblasti životního prostředí.

„V letošním roce očekáváme první schválení závěrečných zpráv projektů ze strany Evropské komise", uvedl Ing. Petr Valdman, náměstek ředitele SFŽP a člen Monitorovacího výboru Fondu soudržnosti. „SFŽP se aktivně podílel v procesu nastavení metodiky pro doložení udržitelnosti těchto projektů, konečným příjemcům poskytujeme maximální podporu v doložení plnění podmínek Finančních memorand", doplnil.

Fond soudržnosti byl v období 2004 - 2006 zaměřen na velké projekty

SFŽP byl od roku 2001 do 30. dubna 2004, tj. do přistoupení České republiky k Evropské unii, implementační agenturou pro realizaci projektů ISPA. Dnem 1. května 2004, kdy se Česká republika stala členem Evropské unie, vznikl České republice nárok na čerpání dotací z Fondu soudržnosti. Jelikož žádný z projektů ISPA nebyl ke dni vstupu České republiky dokončen, byly tyto projekty od 1. 5. 2004 převedeny pod Fond soudržnosti.

Prostředky z Fondu soudržnosti z období 2004 - 2006 byly určeny na velké projekty, jejichž celkové náklady na realizaci nesměly být nižší než 10 milionů eur. Z těchto peněz již bylo či do konce roku 2010 bude mj. nově postaveno nebo intenzifikováno 70 čistíren odpadních vod, 15 úpraven pitné vody, 940 km nové kanalizace a 43 km nové vodovodní sítě.

SFŽP v uplynulých letech zaregistroval celkem 106 projektů žádajících o podporu z Fondu soudržnosti. Z uvedených žádostí bylo ke konci roku 2006 schváleno Evropskou komisí celkem 40 projektů, z čehož je jeden projekt technické asistence a jeden projekt na nápravu povodňových škod schválený Evropskou komisí v nestandardním režimu. Peníze určené pro projekty v tomto období byly bezezbytku rozděleny a jsou úspěšně čerpány.

Celkové náklady na 39 projektů schválených ve standardním režimu činí 959,7 milionu eur (26 871 mil. Kč), z čehož uznatelné náklady představují 867,4 milionu eur (tj. 24 287 mil. Kč). Podpora z Fondu soudržnosti na tyto projekty je 609,1 milionu eur (17 055 mil. Kč).

V období 2007 - 2013 bude v rámci Operačního programu Životní prostředí Fond soudržnosti financovat nejen velké projekty, podrobnosti na webových stránkách OPŽP.


Zelená linka

Akce a pozvánky

5. 6. 2017 - 27. 6. 2017
Poradíme obcím, jak bojovat se suchem a povodněmi

Bezplatné semináře pro obce, kraje a zpracovatelské firmy o aktuálních dotačních výzvách pro boj se suchem.

15. 6. 2017 - 30. 6. 2017
Přijďte na seminář o energetických úsporách

Odborníci představí možnosti spolufinancování z evropských a národních programů.

31. 5. 2017 - 21. 8. 2017
Semináře NZÚ a Dešťovka v krajích

Stavíte, rekonstruujete? Řekněte si o dotaci. Poradíme vám, jak na to!

25. 5. 2017 - 31. 8. 2017
Semináře pro prioritní osu 4 Operačního programu Životní prostředí

AOPK ČR informuje o dotacích na ochranu významných chráněných území, posílení biodiverzity a přirozených funkcí krajiny.

» Archiv akcí a pozvánek


Hlavní menu


Partneřiinfo@ekoobec.cz web@ekoobec.cz marek.novotny@ekoobec.cz roman.tyce@ekoobec.cz lenka.telickova@ekoobec.cz