Skrýt nabídku

english | RSS


Právě se nacházíte: Finanční nástroje » Aktuální výzvy
  • Tisk

Výzva č. 1/2017 IFN: Půjčka z fondů EU na odstranění průmyslového znečištění

06.10.2017 - Znečišťovatelům životního prostředí pomohou se snížením průmyslových emisí výhodné půjčky z EU fondů. Alternativní formu podpory ke standardním dotacím začíná poskytovat Ministerstvo životního prostředí, zprostředkovávat je bude Státní fond životního prostředí ČR. Na zvýhodněné půjčky ministerstvo vyhradilo v pilotní výzvě 480 milionů korun, dalších 343 milionů nabídne ze svých zdrojů SFŽP ČR ve formě dotací.

Příjem žádostí začne 16. října 2017 v 10 hodin a skončí 29. června 2018, nebo vyčerpáním alokované částky. Nabídka se vztahuje na projekty z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 v prioritní ose 3, specifický cíl 3.5 - Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení.

Zvýhodněné půjčky patří mezi tzv. inovativní finanční nástroje (IFN), které mají v dalším programovém období postupně nahradit dosavadní, čistě dotační financování z evropských zdrojů. V nově otevřené výzvě přispějí ke snížení průmyslového znečištění a rekonstrukci provozů představující ekologické riziko pro životní prostředí. Zvýhodněnou půjčkou mohou žadatelé pokrýt 35 až 100 procent celkových investičních nákladů na projekt. Nabízí se i možnost zkombinovat půjčku s 25procentní dotací.

Pilotní výzva s označením 1/2017 IFN je navržena tak, aby žadatel mohl půjčkou pokrýt až 100 procent celkových způsobilých výdajů, a tím mu odpadlo shánění financí na nepokrytou část výdajů. Pokud zároveň požádá o doplňkovou dotaci, získá nevratně z prostředků Fondu až čtvrtinu celkových výdajů na projekt. Je na žadateli, jak si jednotlivé finanční nástroje zkombinuje (vždy min. 35 % půjčka, max. 25 % dotace). Kombinace půjčky a dotace však nemůže překročit 100 procent celkových způsobilých výdajů vynaložených na projekt, přičemž se zohledňují i limity veřejné podpory. Dotaci je možné získat jen při současném čerpání minimální 35procentní půjčky, nelze ji čerpat samostatně.

Tento způsob financování využijí zejména obce, města, příspěvkové organizace či podniky1 s nedostatkem vlastních investic na projekty, jež jsou obtížně financovatelné tradičními bankovními produkty a na něž nejsou a ani nebudou k dispozici přímé dotace z EU. IFN půjčka jim pomůže bez vlastních zdrojů okamžitě uhradit investiční náklady a k tomu jejich část pokrýt pomocí doplňkové dotace z národních zdrojů.

Výhodou nového finančního nástroje je nulový úrok po dobu realizace projektu a nízká fixní úroková sazba ve výši 0,45 procent po celou dobu splácení, která činí maximálně 10 let. Možné je také využít odklad splátek, a to až o 14 měsíců po ukončení fyzické realizace projektu, a poté o další až 2 roky v rámci maximální doby splácení. Předčasné splacení půjčky nebo naopak odložení splátek přitom není svázáno s žádnými dalšími poplatky či sankcemi.

Ve stávajícím programovém období měly dosud možnost čerpat evropské peníze na snižování environmentálních rizik v jedné dotační výzvě pouze města, obce a veřejnoprávní subjekty. Zájem i tak předčil alokovanou finanční částku 60 milionů korun více než šestinásobně. Nyní mají první příležitost využít prostředky z evropských fondů i soukromé subjekty, navíc se škála podporovaných projektů ještě rozrůstá. IFN půjčka tak pomůže financovat technologie k omezení emisí znečišťujících životní prostředí, například průmyslové čističky odpadních vod, chladicí zařízení u zimních stadionů nebo provozy, kde se používají, vyrábí či skladují nebezpečné chemické látky, a to na celém území České republiky kromě hl. města Prahy.

Žádosti o IFN půjčku i doplňkovou dotaci se podávají elektronicky prostřednictvím elektronického formuláře IFN Bene-Fill, který je přístupný přes webové stránky www.opzp.czwww.sfzp.cz. Na nich je k dispozici také kalkulačka, na které je možné spočítat výši celkové veřejné podpory (kombinaci půjčky a dotace). Postup podání je obdobný jako u standardních dotací z OPŽP. Žádosti se vyřizují průběžně, v pořadí, jakém byly na Fond doručeny.

Poskytování podpory v rámci inovativních finančních nástrojů probíhá v souladu se směrnicí MŽP č. 8/2017, Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 a dalšími závaznými dokumenty.

Závazné dokumenty k výzvě č. 1/2017 IFN

Pozn.

1] Detailní soupis příjemců je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020. Výjimkou jsou subjekty, které nemohou doložit finanční historii za 2 uzavřená účetní období a ty, kterým to neumožňuje příslušná legislativa.Hlavní menu


Partneřiinfo@ekoobec.cz web@ekoobec.cz marek.novotny@ekoobec.cz roman.tyce@ekoobec.cz lenka.telickova@ekoobec.cz