Výzva č. OPST PP-1/2021

Příjem žádostí: 16. 11. 2021 (12:00 h) – 17. 1. 2022 (12:00 h)

Alokace: 170 000 000  Kč

Dotační výzva se zaměřuje na finanční podporu předprojektové a navazující projektové přípravy strategických projektů, usilujících o podporu z pilířů Mechanismu pro spravedlivou transformaci. Cílem je pomoci s přípravou komplexních transformačních projektů ve strukturálně postižených krajích – Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji.

 

 

Na co můžete získat dotaci

Předprojektová a navazující projektová příprava strategických projektů, které přispívají k provádění Plánů spravedlivé územní transformace.

Jde o projekty, které podporují:

  • malé a střední podniky,
  • výzkum, vývoj a inovace,
  • digitalizaci,
  • čistou energii a energetické úspory,
  • oběhové hospodářství,
  • rekultivace a nové využití území,
  • rekvalifikace a pomoc při hledání zaměstnání.

Z výzvy budou financovány tyto konkrétní aktivity:

  1. Zpracování podrobné studie proveditelnosti a logického rámce veškerých etap budoucího strategického projektu, včetně relevantních podkladů (např. analýz a studií, průzkumů, vícekriteriálních a ekonomických řešení apod.) bezprostředně souvisejících s realizací strategického projektu a nezbytných pro jeho předprojektovou přípravu.
  2. Navazující projektová příprava (pouze v případě doložení již zpracované podrobné studie proveditelnosti a logického rámce) některé z etap budoucího strategického projektu (např. dokumentace staveb a bezprostředně související podkladové dokumentace apod.).

Kdo může žádat

Žadatelé, jejichž projekty byly doporučeny Regionální stálou konferencí Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje v rámci předkládaní předběžných studií proveditelnosti potenciálně strategických projektů:

Výše příspěvku

Maximální výše podpory: 5 000 000 Kč
Intenzita podpory: 75 % nebo 90 % (blíže kapitola 4 textu výzvy)

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 16. 11. 2021 (12:00)
Ukončení příjmu žádostí: 17. 1. 2022 (12:00)
Ukončení realizace podpořených projektů: do 18 měsíců od vydání rozhodnutí ministra životního prostředí

Jak podat žádost

Elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR (AIS SFŽP) z internetových stránek: zadosti.sfzp.cz.

Přečtěte si, jak podat žádost krok za krokem

Kontakty

Případné dotazy zasílejte na adresu spravedliva.transformace@sfzp.cz

Dokumenty ke stažení

 

 

Výzva je vyhlášena v rámci Národního programu Životní prostředí.