Skrýt nabídku

english | RSS


Právě se nacházíte: Jiné programy » OP Infrastruktura » Stručně o OP Infrastruktura

Stručně o OP Infrastruktura

Úvod do Operačního programu Infrastruktura

OP Infrastruktura je jedním z pěti operačních programů zahrnutých do Rámce podpory společenství ČR a představuje podrobné rozpracování cílů a priorit uvedených v Národním rozvojovém plánu na období 2004 - 2006. Operační program dále rozvíjí Programový dodatek, který obsahuje priority a podrobné úpravy na úrovni jednotlivých opatření.

Globálním cílem OP Infrastruktura je ochrana a zlepšování životního prostředí a rozvoj a zkvalitňování dopravní infrastruktury při respektování principů udržitelného rozvoje s důrazem na naplňování standardů EU.

Konkrétní cíle tohoto Operačního programu jsou:

 • Zlepšení parametrů dopravní infrastruktury celostátního a nadregionálního významu a zajištění souladu se standardy EU a dalšími relevantními parametry;
 • Zlepšení životních podmínek v ČR redukcí negativních vlivů dopravy na životní prostředí;
 • Kvalitativní zlepšení dílčích složek životního prostředí.

OP Infrastruktura tvoří 4 priority

Priorita 1 - Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu (v gesci Ministerstva dopravy)
Priorita 2 - Snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí (v gesci Ministerstva dopravy)
Priorita 3 - Zlepšování environmentální infrastruktury
Priorita 4 - Technická pomoc (podílí se Ministerstvo dopravy, MŽP a SFŽP)

Státní fond životního prostředí administruje realizaci Priority 3 - Zlepšování environmentální infrastruktury. V jejím rámci jsou realizována 4 opatření:

Opatření 3.1 - Obnova environmentálních funkcí území
Opatření 3.2 - Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství
Opatření 3.3 - Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší
Opatření 3.4 - Nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží.

Oblasti podpory administrované Státním fondem životního prostředí

Opatření 3.1 - Obnova environmentálních funkcí území

Cílem opatření je prevence a snížení ničivých následků povodní, zvýšení retenční schopnosti krajiny a zvýšení biodiverzity vodních toků a jejich okolí. Základními kritérii pro hodnocení žádostí jsou ekologické přínosy s ohledem na potřeby dané lokality. Zvláštní pozornost bude věnována územím zařazeným do soustavy NATURA 2000, kterou v České republice tvoří ptačí oblasti a evropsky významné lokality (http://www.natura2000.cz/).

Popis opatření

A. Revitalizace vodních toků, úpravy k obnově funkce pramenných oblastí a mokřadů, budování a obnova retenčních nádrží a suchých poldrů

Podporu lze poskytnout na:

- revitalizaci vodních toků včetně jejich niv, na napojení nebo zprůtočnění slepých ramen vodních toků, na napojení a zprůtočnění bývalých náhonů, na revitalizace přírodního charakteru koryt vodních toků, na zakládání a revitalizace břehových nebo doprovodných porostů

- na revitalizace nevhodně odvodněných pozemků, na revitalizace a zakládání mokřadních ekosystémů

- na zakládání nových retenčních prostorů, na zakládání nových suchých poldrů, na revitalizace retenčních prostor, na revitalizace rybníků s extenzivním chovem ryb.

B. Odstraňování migračních bariér na tocích pro volně žijící živočichy

Podporu lze poskytnout na zprůchodnění překážek na vodních tocích pro volně žijící živočichy (např. výstavba rybích přechodů).

Opatření 3.2 - Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství

Přestože bylo dosaženo výrazného zlepšení stavu kvality našich řek (řádový pokles u hlavních kvalitativních ukazatelů BSK5, CHSK, NL, obsah nebezpečných látek), stále ještě není situace plně uspokojivá. Přetrvává vysoký obsah nutrientů ve vodách vedoucí k eutrofizaci toků a nádrží a ohrožující recipientní moře. Řada zejména menších aglomerací není vybavena odpovídajícím stokovým systémem s účinnou ČOV. Hlavní požadavky na čištění městských odpadních vod jsou stanoveny Směrnicí 91/271/EHS, která požaduje zejména vybudování systémů čištění odpadních vod pro obce nad 2 000 ekvivalentních obyvatel (EO) a zajištění odstranění dusíku a fosforu v obcích nad 10 000 EO do konce přechodného období (do 31. 12. 2010).

Cílem opatření 3.2 je snížení znečištění vodních toků naplněním požadavků směrnice 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod, zajištění správného nakládání s kaly z čistíren odpadních vod. Podpora se týká i projektů v oblasti poskytování kvalitní pitné vody v souladu s požadavky směrnice 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu.

Popis opatření

A. Vybudování a modernizace čistíren odpadních vod (ČOV) a rozšíření kanalizačních systémů

Podporu lze poskytnout:

 • u aglomerací od 2 000 do 50 000 ekvivalentních obyvatel (EO) na výstavbu, na rekonstrukci, na intenzifikaci nebo rozšíření ČOV za účelem splnění požadavků směrnice 91/271/EHS tak, jak jsou v současné době vyjádřeny v nařízení vlády č. 61/2003 Sb., a také za účelem účinnějšího čištění přívalových vod (v případě jednotné kanalizace)
 • u aglomerací od 2 000 do 50 000 EO na doplnění kanalizačních sítí (splaškových nebo jednotných) za účelem splnění požadavků směrnice 91/271/EHS, včetně opatření k účinnější regulaci přívalových vod (v případě jednotné kanalizace)
 • u aglomerací pod 2 000 EO, kde již existuje zkolaudovaná kanalizační síť (splašková nebo jednotná), na kterou je připojeno minimálně 500 EO, a kde takto shromážděné odpadní vody nejsou čištěny, na výstavbu ČOV a na doplnění kanalizačních sítí (splaškových nebo jednotných)
 • u aglomerací pod 2 000 EO, které leží v ochranných pásmech zdrojů pitné vody nebo přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod nebo na území národních parků a chráněných krajinných oblastí a jejich ochranných pásem nebo na území NATURA 2000 nebo na území CHOPAV nebo na území dle usnesení vlády č. 456 ze dne 6.5. 2002, nebo u kterých je poskytována podpora na opatření kategorie B na zásobení obcí pitnou vodou, na výstavbu, na intenzifikaci nebo rozšíření ČOV a doplnění kanalizačních sítí (jednotných nebo splaškových).

B. Zásobování obcí pitnou vodou

Podporu lze poskytnout:

 • na opatření s cílem dosažení prahových hodnot definovaných v seznamech A a B směrnice 98/83/ES u existujících vodovodních sítí které zásobují nejméně 50 osob nebo jejichž průtok je větší než 10 m3den-1

Navíc podporu lze poskytnout tam, kde existuje řádné odůvodnění z hlediska nedostačující kvality nebo množství pitné vody:

 • na rozšíření vodovodních sítí pro obce do 5 000 obyvatel včetně přivaděčů pitné vody, čerpacích stanic a vodojemů
 • na rozšíření úpraven vod a výstavbu nových zdrojů pitné vody pro obce do 5 000 obyvatel.

C. Budování zařízení na využití a odstraňování kalů z čistíren odpadních vod

Podporu lze poskytnout:

 • na budování a rekonstrukci zařízení na úpravu kalů v čistírnách odpadních vod s kapacitou do 50 000 ekvivalentních obyvatel.

Opatření 3.3 - Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší

Cílem opatření je snížení množství vypouštěných znečišťujících látek, zlepšení imisní situace dotčených lokalit, zlepšení zdravotního stavu obyvatel a stavu vegetace, snížení emisí skleníkových plynů.

Popis opatření

A. Využívání šetrných technologií při spalování

Podporu lze poskytnout na:

 • zavádění environmentálně šetrných technologií ve spalovnách nebezpečného odpadu (zvláště nemocničního) s cílem plnění podmínek stanovených legislativou v oblasti ochrany ovzduší
 • snižování emisí z velkých a středních spalovacích zařízení v sektoru veřejné energetiky v souladu s příslušnými programy snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší

B. Snižování emisí těkavých organických látek

Podporu lze poskytnout na snižování znečišťování ovzduší emisemi těkavých organických látek z činností a zařízení technologických procesů používajících organická rozpouštědla.

C. využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE)

Podporu lze poskytnout na:

 • rekonstrukci a stavbu elektráren využívajících k výrobě elektrické energie biomasu nebo jiné OZE
 • změnu ze stávajících systémů na systémy využívající OZE
 • využití OZE pro dodávky tepla z obecních kotelen
 • výstavbu kombinovaných zdrojů elektrické a tepelné energie využívající biomasu a bioplyn

Opatření 3.4 - Nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

Cílem opatření je snížení množství odpadu ukládaného na skládkách, zvýšení množství recyklovaného a využitého odpadu a jeho podílu na celkové produkci odpadu, snížení počtu starých ekologických zátěží. Jedná se zejména o případy, kde dochází k závažnému ohrožení nebo znečištění povrchových nebo podzemních vod. Veškeré podporované projekty musí být součástí integrovaného systému nakládání s odpady a být v souladu s koncepcemi a plány odpadového hospodářství.

Popis opatření

A. Vybudování integrovaného systému sběru a recyklace odpadů

Podporu lze poskytnout na:

 • budování zařízení pro třídění odpadů, pro recyklaci
 • budování zařízení na využívání odpadů (např. kompostování, bioplynové stanice)
 • budování systémů odděleného sběru různých druhů odpadů
 • budování sběrných dvorů a překladišť
 • budování zařízení na úpravu a zpracování odpadů a nebezpečných odpadů
 • vybudování zařízení na dekontaminaci a odstraňování nebezpečných odpadů (vyjma skládkování)

B. Rekultivace a sanace starých ekologických zátěží

Podporu lze poskytnout na:

 • rekultivace starých skládek převážně komunálního odpadu a ostatního odpadu
 • likvidace černých skládek zvláště v chráněných územích
 • sanace a rekultivace vážně kontaminovaných lokalit ohrožující složky životního prostředí a zdraví člověka

Na Operační program Infrastruktura, který byl vyhlášen pro roky 2004-2006 a projekty z něj financované musí být dokončeny do konce roku 2008, tematicky navazuje Operační program Životní prostředí. Ten je vyhlášen pro roky 2007-2013 a podrobnější informace o něm najdete na www.opzp2007-2013.czHlavní menu


Partneřiinfo@ekoobec.cz web@ekoobec.cz marek.novotny@ekoobec.cz roman.tyce@ekoobec.cz lenka.telickova@ekoobec.cz