Skrýt nabídku

english | RSS


Právě se nacházíte: Pokyny pro příjemce

Pokyny pro příjemce

Povinnosti příjemců podpory v Národních programech

Povinnosti příjemců podpory stanoví Směrnice MŽP č. 6/2010 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky, smlouva uzavřená mezi příjemcem podpory a SFŽP a Pokyny pro příjemce podpory. Níže uvádíme okruhy, kterými se Pokyny pro příjemce zabývají:

Smlouva o poskytnutí podpory

Financování akce může začít až po uzavření smlouvy o poskytnutí podpory. Smlouva obsahuje podmínky, za kterých se podpora poskytuje, dále výši a formu podpory, účel jejího použití, lhůty a způsob čerpání prostředků fondu, parametry projektu pro posouzení, zda bylo dosaženo stanovených cílů, lhůty a podmínky pro vrácení podpory či její části v případě neplnění smluvních podmínek včetně výše sankcí, důvody pro odstoupení od smlouvy apod. V této části Pokynů je přehled dokumentů vyžadovaných ke smlouvě.

Způsob realizace projektu

Uznatelný je i jiný než dodavatelský způsob realizace projektu (tzv. práce svépomocí), pokud nelze činnost zajistit dodavatelsky efektivněji a hospodárněji. Pokud bude akce nebo její část realizována svépomocí, pak je třeba fondu předložit rozpis skutečných nezbytných nákladů vynaložených na realizaci projektu (na provedené práce a spotřebu materiálu). Příjemce podpory je přitom povinen respektovat případné pokyny fondu na prokázání uvedených nákladů odpovídajícími účetními doklady.

Zadávání veřejných zakázek

Příjemci dotace mají povinnost provést výběr dodavatelů podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění. Zadavatel nesmí účelově rozdělit předmět veřejné zakázky tak, aby došlo ke snížení předpokládané hodnoty veřejné zakázky pod finanční limity.Jakákoli zakázka v rámci projektů je považována za veřejnou zakázku a zakázky mimo režim zákona jsou podrobně a závazně upraveny v Příloze B Pokynů pro příjemce.

Způsob proplácení

Čerpání podpory z fondu je možné až po uzavření smlouvy.Podporu fond poskytuje bezhotovostním převodem finančních prostředků průběžně podle uznatelných nákladů. Uvolňování finančních prostředků probíhá na základě dopisu příjemce podpory, tzv. výzvy k uvolnění finančních prostředků. Fond je oprávněn pozastavit poskytování podpory, pokud zjistí, že příjemce podpory neplní některou z povinností.

Kontroly a další podmínky

Příjemce podpory má povinnost umožnit osobám pověřeným fondem provádět věcnou, finanční a účetní kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení. Pokud příjemce neplní smluvní podmínky, má fond právo od příjemce podpory požadovat, aby ve lhůtě, kterou fond stanoví, vrátil zálohově poskytnutou podporu či její část.

Propagace projektu

Příjemce podpory je povinen zajistit odpovídající propagaci podpořeného projektu:

1. umístění informační tabule na místo realizace projektu, případně na jiné viditelné místo (náměstí obce, obecní úřad, atd.)

2. webové stránky obce informují o podpořeném projektu, je uvedena výše příspěvku SFŽP ČR a logo SFŽP ČR

3. na akcích informačního charakteru, jako jsou konference, semináře a výstavy o projektech spolufinancovaných SFŽP ČR, je uvedena výše příspěvku a logo SFŽP ČR

4. tiskové zprávy a prohlášení zaměřená na média (tisk, rozhlas, televize) zahrnují informaci o výši příspěvku a v tištěných výstupech též logo SFŽP ČR

Závěrečné vyhodnocení akce

Po realizaci projektu v termínu stanoveném ve smlouvě je příjemce podpory povinen předložit podklady pro ZVA. Pokyny vyjmenovávají přílohy, které se k formuláři dokládají.

Loga ke stažení
Dokumenty pro příjemce podpory
Pokyny pro zadávání veřejných zakázek


Zelená linka

Akce a pozvánky

22. 1. 2018 - 25. 1. 2018
Kam za teplem? Na výstavu Infotherma 2018

S financováním ekologického vytápění poradíme na infostánku SFŽP ČR.

8. 2. 2018 - 10. 2. 2018
Buďte aktivní, navštivte FOR PASIV

Načerpáte inspiraci a dozvíte se, jak ušetřit s dotací Nová zelená úsporám.

26. 1. 2018 - 27. 4. 2018
V regionech poradíme na výstavách Stavíme, bydlíme

Nenechte si ujít cyklus přednášek Žijte lépe a levněji s našimi dotacemi.

» Archiv akcí a pozvánek

 Poradenské centrum NZÚKotlíkové dotace

 
Banner OPLZZ
 

Hlavní menu


Partneřiinfo@ekoobec.cz web@ekoobec.cz marek.novotny@ekoobec.cz roman.tyce@ekoobec.cz lenka.telickova@ekoobec.cz