Skrýt nabídku

english | RSS


Právě se nacházíte: Stručně o Národních programech » Program podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství

Program podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství

Program podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství

Program je možno rozdělit na tři oblasti s vlastními cíli:

1) Program investiční podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství pro region NUTS II Praha

Cílem programu je podpora infrastruktury center environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, informačních center a environmentálních poraden v regionu NUTS II Praha.

Na co je možné žádat?

Na výstavbu, rekonstrukci a technické vybavení objektů environmentálních center a poraden v Praze.

Jakou výši dotace lze získat?

Žadateli může být uhrazeno až 70 % nákladů, částka může dosáhnout až 30 miliónů Kč za jednu akci.

2) Program neinvestiční podpory rozvoje environmentálních poradenských center

Cílem programu je podpora místních, regionálních a národních environmentálních poradenských center a jejich sítě na území České republiky.

Formou jakých nástrojů bude podpora poskytována?

 • Iniciační podporou environmentálních poraden, jejímž cílem je umožnit poradně dosažení požadované kvality poskytovaných služeb.
 • Podporou environmemtálních poraden formou plateb za poradenský výkon pro poradny, které se do systému přihlásí a splní podmínky kvality poskytovaných služeb.
 • Podporou specifických a inovativních projektů na vzdělávací programy pro ekoporadce, koncepce, studie, síťování atp.

Jakou výši dotace lze získat?

Výše podpory bude stanovena v jednotlivých výzvách.

3) Program neinvestiční podpory projektů zaměřených na aktuální témata z oblasti životního prostředí

Cílem programu je podpora realizace inovativních tématických aktivit a dlouhodobě prioritních aktivit v rámci EVVO a  podpora sítí environmentálních vzdělávacích center.

Na co je možno žádat?

Na realizaci vzdělávacích a osvětových programů a aktivit, kampaní, vydávání odborných periodik a publikací (studií) zaměřených na ekologickou tématiku, na koordinaci významných národních a mezinárodních projektů a programů realizovaných v ČR.

Jaká jsou témata pro zaměření projektů?

Témata pro zaměření projektu a další podmínky pro poskytnutí podpory budou předmětem výzev.

Jakou výši dotace lze získat?

Žadateli může být uhrazeno až 80 % nákladů, kterou může být částka až 3 milióny Kč za jednu akci.

Kdo může o dotaci žádat?

Právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským účelům, kromě nadací a nadačních fondů, zejména:
 • obecně prospěšné organizace
 • územně samosprávný celky
 • občanská sdružení
 • účelová zařízení církví a náboženské společnosti, církevní právnické osoby atd.
 • svazky obcí
 • právnické osoby založené nebo zřízené územně samosprávnými celky
 • školy a školská zařízení
 • státní příspěvkové organizace
 • ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty

Kdy je možné o dotaci žádat?

Na základě jednotlivých výzev uveřejněných na stránkách Fondu sekce Národní programy.

Prokázání kritéria tříleté praxe v oblasti EVVO a EP a tříleté realizace projektu (podprogram III.2)

 

 • Žadatel v Podrobném popisu projektu v kapitole Předkladatel projektu uvede jakými souvisejícími projekty (akcemi, kampaněmi apod.) se zabýval v posledních 3 letech, a to formou vypsaných referencí (seznamu EVVO a EP relevantních projektů či aktivit s krátkou anotací).
 • Žadatel v Podrobném popisu projektu v kapitole Cíl a výsledky projektu uvede mj. historii projektu, ze které bude patrné, kdy byl daný projekt zahájen, jak se vyvíjel a jak byl financován v minulosti (finanční zdroje, výše podpory v daných letech). Zároveň uvede odkazy na (popř. přiloží) publikovanou zpětnou vazbu či mediální ohlasy na realizaci projektu v minulosti. V případě, že projekt nemá tříletou historii, popíše žadatel návaznost projektu na dosavadní projekty organizace v dané tematické oblasti - např. u projektu zaměřeného na ochranu ovzduší prokáže, že tematicky podobné projekty realizoval nebo se jich aktivně účastnil jako partner projektu v posledních 3 letech před podáním žádosti.
 • Žadatel v Příloze VI. Ostatní žádosti žadatele uvede granty, smlouvy nebo půjčky získané během uplynulých 3 let od evropských institucí, EDF, nebo ostatních členských zemí EU, státního rozpočtu ČR či jiných národních zdrojů a zároveň informuje o žádostech o poskytnutí grantu, které byly v tomto roce předloženy (nebo budou předloženy) evropským institucím, EDF nebo ostatním členským státům EU, státnímu rozpočtu ČR či jiných národních zdrojů.

 Co je cílem výzvy (vybráno z textu výzvy a příloh směrnice)

 • Cílem je podpora stabilizace klíčových EVVO a EP projektů a programů s nadregionálním dopadem, které jsou již plně zavedené, dlouhodobě přispívají k budování povědomí o problematice životního prostředí a udržitelného rozvoje.
 • Environmentální akce, programy a kampaně k podpoře musí být žadatelem realizovány soustavně již nejméně po dobu tří let a zaměřeny na klíčová témata životního prostředí a udržitelného rozvoje.

 

Dokumenty k programu (Přílohy III Směrnice MŽP 6/2010)
Dokumenty k výzvám
Ostatní související dokumenty 


Zelená linka

Akce a pozvánky

22. 1. 2018 - 25. 1. 2018
Kam za teplem? Na výstavu Infotherma 2018

S financováním ekologického vytápění poradíme na infostánku SFŽP ČR.

8. 2. 2018 - 10. 2. 2018
Buďte aktivní, navštivte FOR PASIV

Načerpáte inspiraci a dozvíte se, jak ušetřit s dotací Nová zelená úsporám.

26. 1. 2018 - 27. 4. 2018
V regionech poradíme na výstavách Stavíme, bydlíme

Nenechte si ujít cyklus přednášek Žijte lépe a levněji s našimi dotacemi.

» Archiv akcí a pozvánek

 Poradenské centrum NZÚKotlíkové dotace

 
Banner OPLZZ
 

Hlavní menu


Partneřiinfo@ekoobec.cz web@ekoobec.cz marek.novotny@ekoobec.cz roman.tyce@ekoobec.cz lenka.telickova@ekoobec.cz