Skrýt nabídku

english | RSS


Právě se nacházíte: Stručně o Národních programech » Program podpory obcí ležících v regionech národních parků

Program podpory obcí ležících v regionech národních parků

Co je cílem tohoto programu?


Kompenzace ztrát hospodářského rozvoje obcí ležících v regionech národních parků. Podpora v rámci programu je poskytována na realizaci opatření ve čtyřech podprogramech:

1) Neinvestiční podpora environmentálního vzdělání, výchovy a osvěty a poradenství

Cílem tohoto opatření je podpora rozvoje environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na území národních parků a chráněných krajinných oblastí (navazujících na území národních parků), podpora služeb informačních center a činnost průvodců.

 Co tento podprogram podporuje?
 • rozvoj environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro žáky mateřské a základní školy v obcích ležících v regionech NP, organizované ve spolupráci s odborníky z NP,
 • standardizaci a zkvalitňování poskytovaných služeb informačních center na území NP,
 • činnosti (certifikovaných) průvodců na území NP.

Kdo může o podporu žádat?

A - právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským účelům, zejména: 
 • správy NP,
 • územní samosprávné celky, svazky obcí /dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění/;
 • právnické osoby založené nebo zřízené územními samosprávnými celky (příspěvkové organizace a organizační složky);
 • školy a školská zařízení zřizovaná obcemi regionu NP.
 • ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty včetně veřejných výzkumných institucí podle zvláštních předpisů (např. zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích atd.).

Jakou výši dotace mohou žadatelé získat? 

Neinvestiční podpora může dosáhnout až 80% z celkových uznatelných nákladů a to maximálně 250 tis. Kč za jednu akci.

2) Podpora opatření malého rozsahu

Tento podprogram zastřešuje další 3 oblasti podpory s vlastními cíli:

2.A - Údržbu a budování technických zařízení nebo drobných objektů návštěvnické infrastruktury

Co tato oblast podprogramu podporuje?

výroba, instalace, údržba nebo odstranění nefunkčních informačních tabulí, jejichž funkcí je informovat o přírodních hodnotách daného území, dále tabulí a směrovek usměrňujících pohyb veřejnosti a ostatního naučného vybavení stezek a informačních míst v terénu (neinvestičního charakteru), údržba, oprava nebo budování bariér, zábradlí, lávek a jiných zařízení (včetně pozorovatelen a povalových chodníků), usměrňujících pohyb návštěvníků, obnova nezpevněných místních komunikací IV. třídy a účelových veřejných komunikací včetně stezek a pěšin a údržby drobných sakrálních staveb obnova a budování autobusových zastávek v rámci podpory ekologické veřejné dopravy (Zelené autobusy) -malé informační body, odstavná parkoviště zpevněná pouze kamenivem regionálního původu, zřizování a opravy nouzových nocovišť, podpora technických opatření k omezení světelného znečištění z veřejného osvětlení na území národního parku.

Jakou výši dotace mohou žadatelé získat?
Na údržbu a budování zařízení pro návštěvnickou infrastrukturu je možné získat až 80% celkových uznatelných nákladů, které mohou činit max. 1,5 mil. Kč za jednu akci.
 

2.B - Opatření směřující k odstranění dřívějších negativních zásahů nebo negativních vlivů, působících v předmětných územích 

Co tato oblast podprogramu podporuje?

Odstraňování nepovolených drobných skládek odpadu a odstraňování zbytků nefunkčních technických zařízení, objektů apod. 

Jakou výši dotace mohou žadatelé získat? 

Na toto opatření mohou žadatelé získat až 80% celkových uznatelných nákladů, které mohou činit max. 500 tis. Kč za jednu akci.

2.C - Čištění odpadních vod

 Co tato oblast podprogramu podporuje?
 • výstavba, intenzifikace nebo rekonstrukce čistíren odpadních vod v kategorii do 500 EO jako součásti komplexního řešení zneškodňování odpadních vod v dané lokalitě včetně kořenových čistíren odpadních vod,
 • výstavbu souvisejících stokových systémů,
 • výstavba kanalizačních přípojek nad 100 m délky (za předpokladu posouzení variantního řešení - domovní ČOV).

Jakou výši dotace mohou žadatelé získat?

Na čištění odpadních vod mohou žadatelé získat až 80% celkových uznatelných nákladů, které mohou činit až 500 tis. Kč za jednu akci a v případě KČOV max. 4 mil. Kč na jednu akci.
 

Kdo může o podporu žádat?

A - právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským účelům, zejména:
 • správy NP,
 • územní samosprávné celky, svazky obcí /dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění/;
 • právnické osoby založené nebo zřízené územními samosprávnými celky (příspěvkové organizace a organizační složky);
 • školy a školská zařízení zřizovaná obcemi regionu NP.
 • ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty včetně veřejných výzkumných institucí podle zvláštních předpisů (např. zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích atd.).

E - obyvatelstvo (fyzické osoby nepodnikající) při splnění podmínky realizace opatření v regionu NP a splnění podmínek veřejné podpory. Pouze v rámci opatření 2.C.
 
P - fyzické osoby podnikající, při splnění podmínky umístění podnikání a realizace opatření v regionu NP a splnění podmínek veřejné podpory. Pouze v rámci opatření 2.A a 2.C.

3) Podpora snižování emisí a energetické soběstačnosti obcí v regionu NP

Cílem tohoto opatření je podpora infrastruktury a souvisejících činností sloužících ke snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší a k využití zdrojů energie ke zlepšení energetické soběstačnosti obcí v regionech NP.

Co tento podprogram podporuje?

 • nákup peletovací linky na zpracování biomasy z ploch (bezlesí i lesa),
 • investice do revitalizace nevyužívaných objektů bývalých zemědělských objektů, pil, místní výroby pro zpracování či skladování biomasy z ploch (bezlesí i lesa),nákup paletovacího stroje, briketovacích lisů na výrobu pelet nebo drtiče na zpracování dřevní hmoty a biomasy z ploch bezlesí i lesa včetně nákupu související nezbytné techniky a drobné techniky za účelem zlepšení využívání dřevní hmoty a zvýšení energetické soběstačnosti obcí v regionu. V rámci tohoto opatření je možné hradit související náklady na rekonstrukci stávajících objektů, které budou sloužit k umístění podpořených zařízení a ke skladování dřevní hmoty (např. může jít o revitalizaci nevyužívaných objektů bývalých zemědělských objektů, pil, místní výroby pro zpracování či skladování dřevní hmoty z ploch (bezlesí i lesa) apod.),
 • nákup drobného strojního zařízení a technologií pro sklizeň a zpracování biomasy za výše uvedeným účelem,
 • náhrada stávajícího spalovacího zdroje na pevná paliva pro vytápění a ohřev teplé vody za nový účinný nízkoemisní tepelný zdroj, popř. nespalovací zdroj využívající obnovitelné zdroje energie, včetně případné rekonstrukce rozvodů.
Podpora se týká výměny v objektech nacházejících se v I. a II. zóně NP za účelem předejití případné ekologické újmě v souvislosti s provozem stávajících zařízení a zlepšením životního prostředí v souvislosti s vytápěním těchto objektů. Podporu lze žádat na výměnu kotle na tuhá paliva emisní třídy 4 ČSN EN 303-5 nebo vyšší s automatickým dávkováním paliva, které neumožňuje bez úprav ruční přikládání a jeho výrobce či prodejce tuto možnost nedeklaruje (propagační materiály, materiály, webové stránky, prospekty atd.).

Jakou výši dotace mohou žadatelé získat?

V rámci tohoto programu pro subjekty ležící uvnitř národních parků může dotace činit až 80% nákladů a je ohraničena částkou max. 5 miliónů Kč za jednu akci a max. 500 tis. Kč za jednu akci při náhradě stávajícího spalovacího zdroje.

Kdo může o podporu žádat?

A - právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským účelům, zejména:
 •  správy NP,
 • územní samosprávné celky, svazky obcí /dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění/;
 • právnické osoby založené nebo zřízené územními samosprávnými celky (příspěvkové organizace a organizační složky);
 • školy a školská zařízení zřizovaná obcemi regionu NP.
 • ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty včetně veřejných výzkumných institucí podle zvláštních předpisů (např. zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích atd.). 

P - fyzické osoby podnikající, při splnění podmínky umístění podnikání a realizace opatření v regionu NP a splnění podmínek veřejné podpory.

Dokumenty k programu (Přílohy IV Směrnice MŽP 6/2010)
Výklad pojmů
Výklad ustanovení
Dokumenty k výzvám (archiv)  
Ostatní související dokumenty


Zelená linka

Akce a pozvánky

22. 1. 2018 - 25. 1. 2018
Kam za teplem? Na výstavu Infotherma 2018

S financováním ekologického vytápění poradíme na infostánku SFŽP ČR.

8. 2. 2018 - 10. 2. 2018
Buďte aktivní, navštivte FOR PASIV

Načerpáte inspiraci a dozvíte se, jak ušetřit s dotací Nová zelená úsporám.

26. 1. 2018 - 27. 4. 2018
V regionech poradíme na výstavách Stavíme, bydlíme

Nenechte si ujít cyklus přednášek Žijte lépe a levněji s našimi dotacemi.

» Archiv akcí a pozvánek

 Poradenské centrum NZÚKotlíkové dotace

 
Banner OPLZZ
 

Hlavní menu


Partneřiinfo@ekoobec.cz web@ekoobec.cz marek.novotny@ekoobec.cz roman.tyce@ekoobec.cz lenka.telickova@ekoobec.cz