Skrýt nabídku

english | RSS


Právě se nacházíte: Stručně o Národních programech » Program podpory vodohospodářských aktivit

Program podpory vodohospodářských aktivit

Program podpory vodohospodářských aktivit

poskytuje podporu v oblasti:
 1. metodické (komplexní monitorování)
 2. realizační
 3. zlepšení stavu povrchových a podzemních vod

Tyto oblasti odpovídají dále specifikovaným 3 podprogramům

1) Program podpory zajištění komplexního monitorování stavu vod v České republice

Cílem této části programu je vypracování metodiky sledování a monitorování stavů vod v České republice.

Tento program zahrnuje dvě dílčí oblasti:
 • Podporu organizačně metodického řízení monitorování a hodnocení stavu vodních útvarů povrchových vod stojatých a tekoucích včetně aktualizace vymezení vodních útvarů.

Kolik Kč je na tento program alokováno?

Jedná se o částku až 10 miliónů Kč na jeden rok.

Kdo může o podporu žádat?

 • státní organizace a státní podniky
 • územně samosprávné celky
 • příspěvkové organizace
 • vědeckovýzkumné instituce
 • případně pověřené právnické a fyzické podnikatelské osoby

Na co je podpora určena?

 • na úhradu neinvestičních nákladů zajišťujících jednotný hodnotící systém stavu vodních útvarů povrchových vod
 • na úhradu investičních nákladů speciálního softwarového vybavení

2) Program podpory zajištění  monitoringu vod

Cílem této části programu je podpora sledování a zjišťování stavu vod v monitorovaných profilech, včetně odběru a dopravy vzorků.

Co je předmětem podpory?

Zajištění odběru a laboratorního stanovení příslušných ukazatelů biologických složek kvality vod v monitorovaných profilech včetně vyhodnocení ukazatele hydromorfologie v příslušném úseku toku vzhledem k místu odběru.

Kolik Kč je na tento program alokováno?

Jedná se o částku až 10 miliónů Kč na rok.

Kdo může o podporu žádat?

 • státní organizace a státní podniky
 • územně samosprávné celky
 • příspěvkové organizace
 • vědeckovýzkumné instituce
 • případně pověřené právnické a fyzické podnikatelské osoby

Podporu lze poskytnout subjektům majícím zpracovaný Program monitoringu povrchových vod pro příslušná dílčí povodí.

3) Program na podporu vodohospodářských akcí

Cílem Programu je zlepšení stavu povrchových a podzemních vod.

Předmětem podpory v Programu je:

 • výstavba, rekonstrukce a intenzifikace čistíren odpadních vod
 • výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů sloužících veřejné potřebě

Typ žadatelů o podporu:

A - právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským účelům, zejména:

 • obce a města; svazky obcí /dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění/;
 • právnické osoby založené nebo zřízené územními samosprávnými celky (příspěvkové organizace a organizační složky);
 • ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty

Pokud poskytnutí podpory žadateli vylučuje nebo neumožňuje obecně závazný právní předpis, podporu nelze poskytnout.

Forma a výše finanční podpory

Finanční podpora na realizaci opatření může dosáhnout maximální limit celkové podpory/maximální limit dotace v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory, případně maximální pevné částky podpory/dotace, uvedené v následující tabulce s tím, že stanovené limity podpory může Fond snížit v návaznosti na vyhodnocení ekonomiky podporovaného opatření.

Maximální limity celkové podpory a dotace

 Číslo programu

Název programu

Typ žadatele


Max. limit
% podpora/%dotace
ze základu pro výpočet podpory 


V.3


Program na podporu vodohospodářských akcí

 A

  85/85 1) 2) 3)  max. 40 mil. Kč na akci

 

1) Maximální výše finančních prostředků na akci bude specifikována při každé výzvě.
2) V případě veřejné podpory bude výše a míra podpory stanovena na základě Nařízení Komise č.800/2008 ze dne 6. srpna 2008 tzv. Obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER), článek 18 - investiční podpora podnikům, která podnikům umožní řídit se přísnějšími normami než jsou normy Společenství v oblasti ochrany životního prostředí, nebo zvyšovat úroveň ochrany životního prostředí v případě, že norma neexistuje - základní míra podpory 35 % ze způsobilých výdajů, nebo článek 13 - regionální investiční podpora a podpora zaměstnanosti - míra podpory se řídí regionální mapou pro období 2007-2013. Na opatření je možné čerpat i podporu de minimis dle nařízení Komise 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis ve výši 200 000 Euro.
3) Výše dotace u projektů generujících příjmy dle Nařízení Rady 1083/2006 bude stanovena na základě finanční analýzy, která byla základem pro stanovení výše dotace v registračním listu v rámci OPŽP. Tato analýza bude žadatelem předložena k žádosti o podporu z národních programů. Základ pro stanovení podpory jsou celkové způsobilé veřejné výdaje - analogicky k základu OPŽP. Výše podpory bude aktualizována dle výsledku výběrového řízení na dodavatele projektu.

Podmínky pro poskytnutí podpory v Programu:

 • žádost o financování z Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP") byla schválena (byl vydán Registrační list);
 • na základě upřesňujících informací z Evropské komise v průběhu let 2010 a 2011 byl tento projekt označen Ministerstvem životního prostředí jako nesplňující podmínky Přílohy č. 7 OPŽP;
 • výběrové řízení na dodavatele projektu je v souladu s Pokyny pro příjemce v rámci OPŽP. Platné znění obou předpisů se vztahuje k datu vyhlášení veřejné zakázky;
 • Smlouva o dílo na realizaci projektu byla podepsána v období mezi 1. 1. 2009 a 30. 6. 2011;
 • projekt byl k datu 31. 12. 2011 ve fázi rozpracovanosti nejméně 10 % z rozpočtu projektu (k uvedenému datu již muselo být nejméně 10 % projektu vyfakturováno), jeho realizace byla pozastavena nebo akce byla již dokončena či byla ve zkušebním provozu.

Uznatelné náklady

Uznatelné náklady jsou na straně příjemce způsobilé k dotaci, pokud na ně proběhlo řádné zadávací řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. V případě, že tyto náklady byly považovány dle terminologie OPŽP za Způsobilé výdaje, jsou uznatelné k dotaci i v rámci tohoto národního programu, pokud nejsou v rozporu se Směrnicí MŽP č.6/2010. Základem pro stanovení podpory jsou celkové způsobilé veřejné výdaje - analogicky k základu OPŽP.

Kritéria pro výběr akcí k podpoře v rámci Programu jsou stanovena takto:

a) měrná finanční náročnost vypočítaná z nákladů na realizaci opatření, požadované celkové podpory z Fondu a podpory požadované formou dotace, vztažená na jednotku odstraněného přepočteného znečištění, které se stanoví z hodnot odstraněného znečištění CHSK-Cr, NL, Ncelk, Pcelk,
b) zajištění vlastních zdrojů na dofinancování projektu,
c) priority regionálních politik ochrany životního prostředí krajských úřadů a priority z hlediska usnesení vlády č. 1236/2002 o opatření k plnění Směrnice Rady 91/271 ES,
d) ekologická naléhavost ochrany území z hlediska ochrany vod, v němž je akce realizována (t.j. zejména ochrana zdrojů pitné vody s přihlédnutím k významu vodního zdroje, chráněných oblastí přirozené akumulace vod, národních parků, chráněných krajinných oblastí),
e) úroveň technického řešení,
f) zajištění vyššího využití již vybudovaných kapacit a kompletace systému likvidace odpadních vod.

Doklady, které musí žadatel doložit pro akceptaci žádosti a pro uzavření smlouvy s Fondem a závěrečné vyhodnocení akce.
Žadatel musí k žádosti o podporu předložit prohlášení žadatele s razítkem podatelny Fondu, že požádal o ukončení administrace projektu v rámci OPŽP.
Doklady budou specifikovány pro každou výzvu a budou zveřejněny na webu Fondu (sekce Národní programy).

Kdy je možné o dotaci žádat?

Průběžně. Na základě jednotlivých výzev uveřejněných na stránkách Fondu sekce Národní programy.

Dokumenty k programu (Přílohy V Směrnice MŽP 6/2010)
Dokumenty a formuláře k výzvám (archiv)
Ostatní související dokumenty 


Zelená linka

Akce a pozvánky

22. 1. 2018 - 25. 1. 2018
Kam za teplem? Na výstavu Infotherma 2018

S financováním ekologického vytápění poradíme na infostánku SFŽP ČR.

8. 2. 2018 - 10. 2. 2018
Buďte aktivní, navštivte FOR PASIV

Načerpáte inspiraci a dozvíte se, jak ušetřit s dotací Nová zelená úsporám.

26. 1. 2018 - 27. 4. 2018
V regionech poradíme na výstavách Stavíme, bydlíme

Nenechte si ujít cyklus přednášek Žijte lépe a levněji s našimi dotacemi.

» Archiv akcí a pozvánek

 Poradenské centrum NZÚKotlíkové dotace

 
Banner OPLZZ
 

Hlavní menu


Partneřiinfo@ekoobec.cz web@ekoobec.cz marek.novotny@ekoobec.cz roman.tyce@ekoobec.cz lenka.telickova@ekoobec.cz