Skrýt nabídku

english | RSS


Právě se nacházíte: Stručně o Národních programech » Program na podporu systému pro nakládání s autovraky

Program na podporu systému pro nakládání s autovraky


Cílem programu je podpořit systém nakládání s vybranými autovraky prostřednictvím sítě schválených zpracovatelských zařízení za účelem materiálového a opětovného využití autovraků a jejich částí a dalšího využití odpadů vzniklých při zpracování autovraků ve sběrných místech. Předmětem podpory je kompletní zpracování autovraků respektive zpracování komodit z těchto autovraků v zařízeních k tomu určených s přednostním materiálovým nebo opětovným využitím a zabezpečením odstranění nevyužitelných odpadů. Toto musí být realizováno prostřednictvím zpracovatelů komodit uvedených v seznamu Ministerstva životního prostředí.

Kdo může o dotaci žádat?

Program je určen pro typy žadatelů:

  • pro právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání v oboru nakládání s nebezpečnými odpady.

Jakou výši dotace mohou žadatelé získat?

Žadatelé mohou získat podporu za jednotlivé zpracované komodity vzniklé při zpracování autovraků. Za zpracování veškerých komodit z jednoho autovraku lze získat až 412 Kč.

komodity (odpad)

množství odpadu na 1 autovrak (kg)

množství odpadu na 1 autovrak (%)

dotace Kč/t

 

dotace

Kč/automobil

pneumatiky

35

3,8

2500

87,50

sklo lepené

11

1,2

2500

27,50

sklo boční

16

1,7

1500

24,00

plasty

55

6

1500

82,50

chladicí kapaliny, brzdová kapalina

6,2

0,7

2000

12,40

olejové filtry

0,5

0,1

6000

3,00

textilie1

35

3,8

5000

175,00

[1] Nárok na podporu vzniká i u textilie, která je předána k energetickému využití (např. spalovny, cementárny). Nutným dokladem k proplacení dotace je v tomto případě prohlášení, že příslušné zařízení má souhlas k energetickému využívání odpadu.

Co musí zpracovatel autovraků splňovat, aby o dotaci mohl žádat?

  • žadatel je registrován v MA ISOH dle Zákona o odpadech (§ 37 b odst. 1 písm. h), zařízení na zpracování autovraků;

  • žadatel splňuje podmínky Zákona o odpadech a technické požadavky na nakládání s autovraky (vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky ve znění pozdějších předpisů);
  • žadatel je povinen provozovat zařízení v souladu s platnou legislativou včetně aktuálního provozního řádu;

  • žadatel je povinen nakládat s autovraky v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhláškou č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky. Musí plnit cíle opětovného použití a využití nejméně 95 % průměrné hmotnosti všech vybraných vozidel převzatých za kalendářní rok a opětovného použití a recyklace nejméně 85 % průměrné hmotnosti všech vybraných vozidel převzatých za kalendářní rok;
  • žadatel je dále povinen nakládat s autovraky v souladu se zákonem č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a s nařízením vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění,
  • pokud žadatel provádí pouze částečné zpracování autovraku a předává částečně zpracovaný autovrak jinému oprávněnému zpracovateli, musí i tento zpracovatel provozovat zařízení v souladu s platnou legislativou a provozním řádem;
  • žadatel doloží, že s odpady z autovraků se nakládá dle Zákona o odpadech a vyhlášky č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky ve znění pozdějších předpisů, kdy materiály a části autovraků budou v maximální míře opětovně použity, využity, popřípadě odstraněny nebo za tím účelem předány jiné oprávněné osobě;

  • žadatel doloží, že odpady vzniklé při zpracování autovraků předal do zařízení, které má souhlas k nakládání s odpady a je veden v seznamu zpracovatelů, který vede Ministerstvo životního prostředí.
  • povinností zpracovatele je pořídit fotodokumentaci vozidla při jeho převzetí. Fotodokumentace autovraku musí být v souladu vyhláškou č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky, žadatel umožní pracovníkům Fondu kontrolu na místě (v období od předložení žádosti o podporu do závěrečného vyhodnocení akce).

Na které autovraky je poskytována podpora?

Podporu lze získat na autovraky přijaté od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.

Vybraný autovrakem se rozumí ve smyslu § 36 písm. b)zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo vymezené zvláštním právním předpisem jako vozidlo kategorie M1 nebo N1 anebo tříkolové motorové vozidlo s výjimkou motorové tříkolky, které se stalo odpadem podle § 3 tohoto zákona. Vozidlo před svým vyřazením z provozu musí být vedeno v registru motorových vozidel na území České republiky.

Jak a kam se zasílá žádost o dotaci?

Žádost pro zařazení do programu se podává  datovou schránkou, poštou či jinou doručovatelskou službou ve stanoveném formuláři žádosti a musí být doručena Státnímu fondu životního prostředí ČR.

Kdy je možné o dotaci žádat?

Podpora je časově omezena. Zpracovatelé autovraků mohou podávat žádosti v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015. Žádost o zařazení do programu žadatel může podat po celé období trvání programu. Pokud je žádost o zařazení do programu zaslána do 31. 3. 2015, vzniká žadateli nárok na dotaci za celé první pololetí roku 2015, tedy již od 1. 1. 2015. Pokud je žádost zaslána během následujících měsíců, je rozhodným datem pro přiznání dotace 1. den měsíce, ve kterém byla žádost doručena na SFŽP ČR.

Kdy je možné dotaci čerpat?

Podpora je vyplácena na základě doložení požadovaných dokladů pololetně. V případě zjištění nedostatků místním šetřením může být žádost po jejich odstranění podána opakovaně, celkem však maximálně 2x ročně.

Žádost o proplacení výdajů za 1. pololetí musí být doručena na SFŽP ČR nejpozději do 18. července 2015, za 2. pololetí nejpozději do 31. ledna 2016, a to na předepsaném formuláři.

Dokumenty ke stažení
Ostatní související dokumenty 


Zelená linka

Akce a pozvánky

22. 1. 2018 - 25. 1. 2018
Kam za teplem? Na výstavu Infotherma 2018

S financováním ekologického vytápění poradíme na infostánku SFŽP ČR.

8. 2. 2018 - 10. 2. 2018
Buďte aktivní, navštivte FOR PASIV

Načerpáte inspiraci a dozvíte se, jak ušetřit s dotací Nová zelená úsporám.

26. 1. 2018 - 27. 4. 2018
V regionech poradíme na výstavách Stavíme, bydlíme

Nenechte si ujít cyklus přednášek Žijte lépe a levněji s našimi dotacemi.

» Archiv akcí a pozvánek

 Poradenské centrum NZÚKotlíkové dotace

 
Banner OPLZZ
 

Hlavní menu


Partneřiinfo@ekoobec.cz web@ekoobec.cz marek.novotny@ekoobec.cz roman.tyce@ekoobec.cz lenka.telickova@ekoobec.cz