Skrýt nabídku

english | RSS


Právě se nacházíte: Stručně o Národních programech » Výměna kotlů v Moravskoslezském kraji

Výměna kotlů v Moravskoslezském kraji

Společný program Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji

Dotazy k programu zasílejte na adresu: kotle@sfzp.cz
  

I. Název programu

Společný program Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostření na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji (dále jen „Program").

II. Vyhlašovatel Programu, výzvy k přijímání žádosti o dotace, ukončení příjmu žádostí a  poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem Programu a výzvy je Moravskoslezský kraj a Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP") s tím, že poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 (dále jen „MSK"), zastoupený hejtmanem kraje a Státní fond životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov, IČ 00020729 (dále jen „Fond"), zastoupený ředitelem Fondu. Příjem žádostí o dotaci bude MSK a MŽP vyhlašován formou alokovaných výzev oznamovaných na webových stránkách MSK, webových stránkách MŽP a Fondu a na úřední desce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Příjem žádostí v rámci vyhlášené výzvy bude ukončen  v den, kdy bude vyčerpána alokace finančních prostředků nebo nejpozději v den uvedený ve výzvě.

III. Tvůrci dotačního Programu

Program vznikl ve spolupráci MSK, MŽP a Fondu. Administraci Programu zajistí MSK a Fond na základě Dohody o některých náležitostech souvisejících s poskytnutím dotace v rámci Společného programu Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji (dále jen „Delegační dohoda"), která upřesňuje rozdělení činností MSK a Fondu v průběhu projektového cyklu Programu.

IV. Cíle a priority Programu (účelové určení)

Cílem Programu je zabezpečení realizace opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů do tepelného výkonu 50 kW, tzv. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva a mnohdy i odpady. Snížení znečištění ovzduší bude dosaženo zamezením spalování spalitelných odpadů ve stávajících kotlích na tuhá paliva instalací automatických kotlů na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu, kde není možné spalitelné odpady dávkovat.

Účinným automatickým nízkoemisním kotlem na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu (dále též „nový kotel" nebo „zařízení") se pro účely tohoto Programu rozumí kotel:

 • splňující mezní emisní úrovně a minimální účinnost dle ČSN EN 303-5, emisní třídu 3 s max. výkonem 50 kWt,
 • na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu (tzn. samostatně na uhlí nebo biomasu anebo kombinace uhlí a biomasy),
 • s plně automatickým přikládáním, který neumožňuje bez úprav ruční přikládání a jeho výrobce či prodejce tuto možnost nedeklaruje (propagační materiály, materiály, webové stránky, prospekty atd.)

Tento dotační Program podporuje výměnu zdroje tepla pro rodinné domy ze stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za účinné automatické nízkoemisní kotle na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu (dále též „projekt").

V. Vymezení okruhů žadatelů

Žadatelem o dotaci může být:
 1. vlastník nemovitosti užívané k bydlení,
 2. spoluvlastník nemovitosti užívané k bydlení, popř. vlastník bytové jednotky v takovéto nemovitosti, a to za předpokladu písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětné nemovitosti,
 3. manžel/ka, jenž/jež má nemovitost užívanou k bydlení, popř. bytovou jednotku v takovéto nemovitosti, popřípadě podíl na takovéto nemovitosti, ve společném jmění manželů, a to za předpokladu písemného souhlasu druhého z manželů a písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětné nemovitosti s realizací projektu. Rovněž dokládá i souhlas druhého z manželů k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.

Žadatelem o dotaci může být pouze fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, a to za předpokladu, že předmět dotace nebude použit za účelem podnikání.

Pro účely tohoto dotačního Programu se nemovitostí užívanou k bydlení rozumí rodinný dům, který je na listu vlastnictví označen způsobem využití stavby jako rodinný dům nebo objekt k bydlení s číslem popisným. Rodinný dům je dále blíže definovaný v § 2 písm. a) odrážka 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, tedy jako objekt, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomu účelu určen, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví; rodinným domem se nerozumí průmyslové objekty, a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště. Jestliže se v rodinném domě nachází více samostatných bytových jednotek se samostatnými otopnými systémy, mohou žádat o dotaci vlastníci těchto jednotek.

Vlastníkem je fyzická osoba, která vlastní rodinný dům sama.

Pro účely tohoto Programu je spoluvlastníkem fyzická osoba, která vlastní bytovou jednotku nebo podíl na rodinném domě/bytové jednotce a má písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového podílu na rodinném domě, k nákupu, instalaci a provozování nového kotle v rodinném domě, který přiloží k žádosti o dotaci.

Manžel/-ka je fyzická osoba, která má v rámci společného jmění manželů rodinný dům/bytovou jednotku nebo podíl na rodinném domě/bytové jednotce a má písemný souhlas druhého z manželů a souhlas ostatních spoluvlastníků většinového podílu na rodinném domě k nákupu, instalaci a provozování nového kotle v rodinném domě, tento souhlas přiloží k žádosti o dotaci.

VI. Lokalizace Programu

Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje.

VII. Podmínky a nezbytné doklady pro poskytnutí  dotace v rámci Programu

 1. Dotace je poskytována formou investiční účelové dotace.
 2. Dotaci poskytuje MSK nebo Fond dle prováděné administrace, kteří se budou finančně podílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaného projektu v maximální výši 40.000,- Kč (čtyřicettisíc korun českých).
 3. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté MSK, Fondem nebo jiným veřejnoprávním subjektem.
 4. O dotaci může požádat žadatel pouze jednou k jednomu rodinnému domu/bytové jednotce, který vlastní nebo jej nabyl za trvání společného jmění manželů a pouze na jednom podacím místě vrámci jedné výzvy.
 5. Žadatel, který již obdržel dotaci na podporované druhy kotlů (automatický kotel na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu) vrámci Společného programu, nemůže po dobu udržitelnosti projektu znovu podat další žádost o poskytnutí dotace kestejnému rodinnému domu/bytové jednotce na stejný druh podporovaných kotlů.
 6. Dotace bude poskytnuta na základě smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi příjemcem a poskytovatelem dotace, tj. MSK nebo Fondem
 7. Projekt musí být zrealizován vobdobí od vyhlášení výzvy nejpozději do 9 měsíců od odeslání vyrozumění o rozhodnutí orgánů kraje nebo vyrozumění o rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí finančních prostředků z Fondu (dále jen „vyrozumění o poskytnutí dotace").
 8. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele realizovat projekt dle bodu 7. tohoto článku a doložit kompletní doklady ke kontrole před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace, a to nejpozději do9měsíců od odeslání vyrozumění o poskytnutí dotace. Žadatel dokládá buď na Fond - krajské pracoviště, se sídlem Českobratrská 7, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz nebo na Krajský úřad MSK se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava (dále jen „KÚ MSK"), následující dokumenty, a to té instituci, která zaslala vyrozumění o poskytnutí dotace:

  a) originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů nestarších jednoho měsíce v den doložení těchto dokladů poskytovateli, ve kterých místně příslušný finanční úřad aokresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel utěchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti a čestné prohlášení, že žadatel nemá vůči MSK, MŽP a Fondu žádné závazky po lhůtě splatnosti (rozhodnutí opovolení posečkání súhradou nedoplatků nebo rozhodnutí opovolení splátkování se považují za vypořádané nedoplatky),

  b) kopie smlouvy ozřízení běžného účtu žadatele - příjemce podpory upeněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu ovedení běžného účtu, popř. jiný doklad prokazující vedení běžného účtu žadatele, na který bude dotace zaslána,

  c) aktuální výpis zKatastru nemovitostí - List vlastnictví k předmětnému rodinnému domu, který nebude starší než 1 měsíc a prohlášení, že nedochází kpřevodu ani přechodu vlastnictví rodinného domu v době uzavírání smlouvy o poskytnutí dotace,

  d) originály nebo ověřené kopie faktur včetně dokladů o zaplacení a originály ostatních účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům, vč. bankovních výpisů a ostatních dokladů o zaplacení všech faktur a ostatních účetních dokladů,  e) protokol o uvedení kotle do trvalého provozu - instalaci provádí odborná firma proškolená výrobcem. Proškolenou firmou se rozumí subjekt, který se prokáže dokladem o proškolení výrobcem,

  f) doklad o likvidaci (znehodnocení) stávajícího kotle včetně písemného popisu, vystaveného firmou provádějící instalaci, a fotodokumentaci znehodnoceného stávajícího kotle,

  g) prohlášení o shodě vystavené výrobcem vsouladu sčl. X. bodem 4. písm. b) tohoto Programu, a to vpřípadě, že typ kotle uvedený vžádosti o dotaci bude odlišný od typu kotle skutečně instalovaného,

  h) souhlas druhého zmanželů kuzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle čl. V. bodu 3 Programu, a to vpřípadě, že nemovitost je ve společném jmění manželů.

  i) ověření dokumentů je možné provést na krajském pracovišti Fondu nebo na KÚ MSK.
 9. Na základě kontroly dokladů uvedených v bodu 8. tohoto článku bude příjemce dotace vyzván zaměstnanci Krajského pracoviště Fondu se sídlem v Ostravě nebo KÚ MSK kpodpisu smlouvy o poskytnutí dotace.
 10. Dotace bude poskytnuta po nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace. Smlouva
  o poskytnutí dotace nabývá účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
 11. Skutečná výše dotace bude jednorázově poskytnuta bezhotovostním bankovním převodem na účet příjemce do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace, a to sohledem na skutečnou výši uznatelných nákladů a při dodržení maximální výše uvedené včl. VII. bod 2. tohoto Programu.
 12. Žadatel může předložit potřebné doklady vsouladu sbodem 8. tohoto článku formou neověřených kopií v případě, že krajskému pracovišti Fondu nebo KÚ MSK osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 13. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle bodu 8. tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo zpředložených dokladů nebo zjištění MSK nebo Fondu vyplyne, že u finančního úřadu nebo okresní správy sociálního zabezpečení nebo MSK nebo MŽP nebo Fondu má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva o poskytnutí dotace uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta.
 14. Pokud nebude žádost splňovat podmínky Programu, bude žadatel vyrozuměn o vyřazení žádosti z další administrace.

VIII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelný náklad projektu je náklad, který lze v rámci realizace projektu spolufinancovat z dotace poskytovatele za současného splnění všech níže uvedených podmínek:
 2. a) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č.320/2001Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,

  b) byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy o poskytnutí dotace a podmínkami vyhlášeného Programu,

  c) vznikl příjemci v období realizace projektu, tj. od vyhlášení výzvy do 9 měsíců od odeslání vyrozumění o poskytnutí dotace,

  d) byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu.  

 3. V případě, že účetní doklad obsahuje údaj o peněžní částce v cizí měně, popřípadě byl uhrazen a doložen bankovním výpisem/účetním dokladem v cizí měně, bude tato peněžní částka přepočtena na českou měnu podle směnného kurzu používaného Českou národní bankou ke dni proplacení účetního dokladu.
 4. Uznatelným nákladem je náklad, který byl vynaložen na nákup a instalaci nového kotle při splnění předepsaných mezních úrovní emisí a minimální účinnosti.

Požadavky na účinnost zdroje a jeho emisní parametry jsou dány ČSN EN 303-5, emisní třídou 3.

IX. Podmínky pro přiznání dotace

 1. Dotace bude poskytnuta pouze v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace a podmínkami tohoto Programu.
 2. Žadatel se zaváže v textu smlouvy o poskytnutí dotace řádně provozovat, nezcizit a udržovat nový kotel podpořený z Programu po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace nebo jej vyměnit bez nároku na dotaci z tohoto Programu za zdroj se stejnými nebo lepšími ekologickými parametry.
 3. Pro případ kdy dojde k zcizení (např. prodej, darování) celého rodinného domu, žadatel smluvně zajistí, aby nový nabyvatel provozoval, nezcizil a udržoval nový kotel podpořený z dotačního programu po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace nebo jej mohl vyměnit za zdroj se stejnými nebo lepšími ekologickými parametry.
 4. Po předložení všech dokladů nezbytných k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace, žadatel umožní poskytovateli kontrolu instalace nového kotle v místě realizace projektu, a to v období před poskytnutím dotace.
 5. Dále se žadatel ve smlouvě o poskytnutí dotace zaváže, že umožní poskytovateli kontrolu provozu nového kotle pořízeného v rámci tohoto Programu v rodinném domě, do kterého jej pořídil, a to po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace a v případě zcizení nebo pronajmutí rodinného domu třetí osobě smluvně zajistí právo poskytovatele na kontrolu i u těchto třetích osob po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace.
 6. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.
 7. Všechny nové kotle musí být instalovány v souladu s průvodní technickou dokumentací. Příjemce dotace se zaváže ve smlouvě o poskytnutí dotace, že bude v novém kotli používat pouze ta paliva, pro která výrobce garantuje požadovaný výkon a emisní parametry.
 8. Žadatel se zaváže v textu smlouvy o poskytnutí dotace, že bude provozovat nový kotel pouze se zdrojem vytápění se stejnými nebo lepšími ekologickými parametry než má nový kotel, jestliže takový další zdroj bude mít v rámci rodinného domu/bytové jednotky.

X. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žádost o dotaci včetně příloh lze podat v jednom vlastnoručně podepsaném originále v českém jazyce fyzicky pouze na jednom z podacích míst uvedených v aktuální výzvě, a to v obálce označené:
 2. a) názvem příslušného odvětvového odboru KÚ MSK, tj. odbor životního prostředí
  a zemědělství,
  b) názvem a kódem příslušného vyhlášeného dotačního programu, tj. "Společný program na podporu výměny kotlů", kódy programu - ŽPZ/05/2012, Přílohy XII.,
  c) plným jménem žadatele a adresou,
  d) textem "Neotvírat - žádost o dotaci".
 3. Na jedno podání může podatel doručit 1 žádost. Podatelem se rozumí osoba, která doručí osobně žádost na podací místa uvedené v aktuální výzvě v souladu s níže uvedeným. Podáním se rozumí přistoupení k označené přepážce.
 4. Při osobním podání na podacích místech uvedených v aktuální výzvě bude žadateli vystaveno potvrzení o přijetí žádosti. Jedinečné pořadové číslo žádosti v číselné řadě bude generováno na základě webové aplikace v rámci všech podacích míst určených v aktuální výzvě.
 5. Žadatel předkládá na základě výzvy oznamované na webových stránkách MSK, MŽP a Fondu a na úřední desce KÚ MSK formalizovanou žádost, kterou tvoří:
 6. a) Žádost o poskytnutí dotace obsahující čestné prohlášení o vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky a o tom, že bude instalováno zařízení, které splňuje požadavky emisní třídy 3 ČSN EN 303-5, označení výrobce a typové označení kotle, je-li znám v době podání žádosti.
  b) Žadatel doloží platný certifikát výrobku (prohlášení o shodě), který prokazuje plnění základních požadavků vyplývajících z nařízení vlády 163/2002 Sb., pokud je v době podání žádosti typové označení kotle známo. V případě nového kotle zakoupeného mimo území ČR bude žadatelem předložen kromě výše uvedeného také Protokol o zkoušce výrobku vystavený akreditovanou laboratoří v souladu se Směrnicí 89/106/EHS.
  c) V případě více vlastníků rodinného domu/bytové jednotky nebo vlastnictví nemovitosti ve společném jmění manželů také písemný souhlas ostatních vlastníků většinového podílu nebo druhého z manželů dle čl. V tohoto Programu k nákupu, instalaci a provozování nového kotle v rodinném domě, popř. bytové jednotce.
 7. Poskytovatel přijímá žádosti doručené na podací místa uvedená v aktuální výzvě do dne, kdy celková výše prostředků alokovaná pro výzvu není vyčerpána součtem všech došlých žádostí o dotaci a o této skutečnosti informuje na webových stránkách MSK, MŽP a Fondu, nejdéle však po dobu uvedenou ve výzvě.
 8. Žádosti přijaté v rámci alokovaných výzev budou ve stejném poměru administrovány MSK a Fondem. Informace o instituci, která bude provádět administraci dané žádosti, bude uvedena ve vyrozumění o poskytnutí/neposkytnutí dotace.
 9. Žádosti předložené vyhlašovateli:
  a) v rozporu s tímto Programem a aktuální výzvou, s výjimkou špatného typového označení nového kotle, kdy může být žadatel vyzván k jeho upřesnění,
  b) v rozporu s podmínkami podání,
 10. c) jakýmkoli jiným způsobem (např. poštou, faxem nebo e-mailem),
  d) před a po termínu pro předložení žádosti,
  e) vlastnoručně nepodepsané žadatelem,
  f) kdy, žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti,budou z dalšího posuzování vyřazeny.
 11. Pokud bude žádost podaná v souladu sbodem 1. tohoto článku vykazovat jiné nedostatky, vyzve poskytovatel jednou žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost zhodnocení vyřazena.
 12. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.

XI. Kontaktní osoba a termín předkládání žádostí

 1. Administrátorem Programu je KÚ MSK, odbor životního prostředí a zemědělství, a  Fond, odbor národních programů a Švýcarských fondů.
 2. Kontaktní osoba pro tento Program za MSK je: Ing. Simona Šebestová, tel.: 595 622 690, e-mail: simona.barteckova@kr-moravskoslezsky.cz, za Fond je: Mgr. Petra Danningerová, tel.: 595 198 443, e-mail: (petra.danningerova@sfzp.cz).
 3. Termín pro podávání žádostí bude stanoven v rámci jednotlivých výzev. Dodržením lhůty pro podání žádosti se rozumí, že žádost bude doručena na podací místa uvedená v aktuální výzvě, a to nejpozději dne, kdy celková výše prostředků alokovaná pro výzvu je vyčerpána součtem všech došlých žádostí o dotaci (tato skutečnost bude zveřejněna na webových stránkách MSK, MŽP a Fondu), nejpozději však posledního dne stanoveného v aktuální výzvě, a to včetně.

XII. Postup administrace žádosti o poskytnutí dotace

 1. Žádosti budou posuzovány v těchto ukazatelích:
  - pořadové číslo podání žádosti (datum a čas, a to s ohledem na alokaci finančních prostředků jednotlivých vyhlášených výzev Programu),
  - formální správnost a úplnost žádosti.
 2. Žádosti podané v rámci Programu projedná 9-ti členný Řídící výbor Programu složený ze 3 zástupců MSK, 3 zástupců MŽP a 3 zástupců Fondu.
 3. Doporučené žádosti Řídícím výborem Programu projedná orgán MSK a Rada Fondu
  a rozhodne/doporučí registrované žádosti k poskytnutí dotace.
 4. Orgán kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty ze zdrojů MSK.
 5. Ministr životního prostředí rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty ze zdrojů Fondu.
 6. Skupinové rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí finančních prostředků z Fondu, bude neprodleně zveřejněno na webu MŽP a Fondu, rozhodnutí orgánu MSK o poskytnutí dotace bude neprodleně zveřejněno na webu MSK. Dále bude žadateli zasláno vyrozumění o rozhodnutí orgánu kraje o poskytnutí dotace nebo vyrozumění o rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí finančních prostředků z Fondu. Žadatel do 9 měsíců od odeslání vyrozumění o poskytnutí dotace doloží na krajské pracoviště Fondu se sídlem Českobratrská 7, 702 00 Ostrava 2, nebo na KÚ MSK všechny podklady nezbytné pro uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle článku VII. bodu 8. tohoto Programu a vyplacení dotace, v opačném případě žadatel ztrácí nárok na dotaci. Doklady může doložit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na krajském pracovišti Fondu nebo KÚ MSK.
 7. Přiznaná dotace MSK a Fondem bude vyplacena na bankovní účet příjemce uvedený ve smlouvě o poskytnutí dotace ve lhůtě do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace.
 8. Kontrola předložených dokladů probíhá na Fondu nebo KÚ MSK, kam příjemce předloží všechny povinné doklady k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace podle článku VII. bodu 8. toho Programu. Fond nebo KÚ MSK provede věcnou, finanční a formální kontrolu předložených dokladů, následně vyzve žadatele k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace a poté zabezpečí podpis těchto smluv.
 9. V případě, že při kontrole MSK nebo Fondu budou zjištěny nesrovnalosti, budou řešeny dle pravidel veřejnosprávní kontroly MSK nebo Fondem.
 10. Originál podepsané smlouvy odešle MSK nebo Fond žadateli. Výplata dotace proběhne jednorázově po nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace v souladu s článkem VII. bod 11 Programu. Oddělení příjmu žádostí od administrace a kontrol je transparentním a protikorupčním opatřením.
 11. Postup administrace, rozdělení činností a odpovědnosti MSK a Fondu budou upřesněny v Delegační dohodě viz článek III. tohoto Programu.

XIII. Kontrola použití dotace

1.   Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.  

2.   V rámci následných kontrol prováděných MSK a Fondem dle článku IX. bodu 5. tohoto Programu umožní konečný příjemce kontrolu dokladů o koupi topného materiálu pro nový kotel, a to zpětně od účinnosti smlouvy do dne provádění kontroly, a má povinnost uchovat tyto doklady pro účel kontroly za tři po sobě následující topné sezóny před dnem prováděné kontroly.

3.  Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. Za porušení rozpočtové kázně je považováno také provozování nového kotle v rozporu se smlouvou o poskytnutí dotace, také neznehodnocení stávajícího kotle a nepředložení dokladů o koupi topného materiálu, v případě neprovozování nového kotle, je konečný příjemce dotace povinen předložit doklad o jiném způsobu vytápění rodinného domu/bytové jednotky, anebo jakékoliv úpravy kotle podpořeného v rámci Programu vztahující se k možnosti ručního přikládání.

XIV. Závěrečné ustanovení

MSK a Fond nebudou poskytovat žadateli informace o průběhu vyřizování žádostí do doby vydání rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí finančních prostředků z Fondu a rozhodnutí orgánů kraje ze strany MSK.

Na poskytnutí dotace ani případné sdělení důvodu neposkytnutí dotace není právní nárok.

Formulář žádosti pro aktuální výzvu bude zveřejněn společně s aktuální výzvou.

XV. Účinnost

Tento Program byl schválen usnesením Rady MSK č. 100/6471 ze dne 21. 12. 2011 a ministrem životního prostředí a nabývá účinnosti dne 1. 1. 2012.

Dokumenty ke společné výzvě
Dokumenty a formuláře k výzvám (archiv)
Ostatní související dokumenty 


Zelená linka

Akce a pozvánky

22. 1. 2018 - 25. 1. 2018
Kam za teplem? Na výstavu Infotherma 2018

S financováním ekologického vytápění poradíme na infostánku SFŽP ČR.

8. 2. 2018 - 10. 2. 2018
Buďte aktivní, navštivte FOR PASIV

Načerpáte inspiraci a dozvíte se, jak ušetřit s dotací Nová zelená úsporám.

26. 1. 2018 - 27. 4. 2018
V regionech poradíme na výstavách Stavíme, bydlíme

Nenechte si ujít cyklus přednášek Žijte lépe a levněji s našimi dotacemi.

» Archiv akcí a pozvánek

 Poradenské centrum NZÚKotlíkové dotace

 
Banner OPLZZ
 

Hlavní menu


Partneřiinfo@ekoobec.cz web@ekoobec.cz marek.novotny@ekoobec.cz roman.tyce@ekoobec.cz lenka.telickova@ekoobec.cz