Skrýt nabídku

english | RSS


Právě se nacházíte: Národní program ŽP » Dešťovka » Krok za krokem k získání dotace

Krok za krokem k získání dotace

Celý proces získání dotace z programu Dešťovka lze shrnout do následujících 7 kroků:

1. Nechte si zpracovat odborný posudek

Seznamte se s podmínkami programu a najděte si projektanta, případně dodavatelskou firmu, která vám zpracuje projekt a odborný posudek.

2. Vyplňte a odešlete elektronickou žádost o podporu

Vyplněný formulář žádosti vytiskněte a společně s povinnými přílohami doručte (osobně nebo doporučenou zásilkou) v listinné podobě do 5 kalendářních dnů na podací místo krajského pracoviště Fondu.

Co je nezbytné doložit k podání žádosti:

  • formulář žádosti,
  • odborný posudek - obsahuje zjednodušenou projektovou dokumentaci a vyčíslení přínosů; zpracovává jej nejčastěji dodavatel systému případně autorizovaný projektant,
  • případně další dokumenty: doklad o právní subjektivitě (pouze právnické osoby), plná moc (pouze v případě zastupování třetí osobou), souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků (pouze v případě, že obytný dům má více vlastníků), doklad o akutním nedostatku vody v dané obci (pouze pro systémy akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady).

3. Posouzení žádosti

Žádost včetně všech povinných příloh posuzují pracovníci krajského pracoviště Fondu. V případě zjištění nedostatků budete písemně vyzváni k jejich odstranění, a to ve lhůtě do 30 kalendářních dní. Je-li žádost v pořádku, Fond ji akceptuje. Posouzení žádosti trvá obvykle 3 týdny.

4. Realizace podporovaných opatření

Do 12 měsíců od akceptace žádosti zrealizujte podporovaná opatření dle schváleného odborného posudku. V odůvodněných případech můžete písemně požádat Fond o prodloužení lhůty pro doložení dokumentů pro uzavření smlouvy.

5. Doložení dokončení realizace a závěrečné vyhodnocení žádosti

Po dokončení realizace podporovaných opatření musíte doložit doklady pro uzavření smlouvy o poskytnutí podpory:
  • formulář doložení dokončení realizace a žádost o uvolnění finančních prostředků,
  • faktury za realizaci díla a zhotovení odborného posudku,
  • soupis provedených prací (např. položkový rozpočet, smlouva o dílo, předávací protokol),
  • potvrzení o úhradě (např. výpis z bankovního účtu),
  • ve specifických případech také platné povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, souhlas provozovatele kanalizace se zaústěním bezpečnostního přepadu akumulační nádrže do kanalizace či dokumenty k veřejné podpoře.
Fond předložené dokumenty během 3 týdnů zkontroluje a v případě zjištění nedostatků vás vyzve k jejich odstranění ve stanovené lhůtě.

6. Rozhodnutí ministra a smlouva o poskytnutí podpory

Pokud je žádost bezchybná, je předložena ke schválení. O udělení podpory rozhoduje ministr životního prostředí.

Na základě rozhodnutí ministra a splnění veškerých podmínek s vámi Fond uzavře písemnou smlouvu, která stanoví konkrétní individuální podmínky, za kterých se podpora poskytuje (zejména výše dotace, účel použití, lhůty a způsob čerpání dotace apod.). Smlouvu včetně rozhodnutí ministra vám zašleme k podpisu. Smlouvu si řádně prostudujte a opatřete úředně ověřeným podpisem, následně ji odešlete dle pokynů, které obdržíte spolu se smlouvou, zpět na Fond.

7. Vyplacení podpory

Po doručení Vámi podepsané smlouvy a následném podpisu ředitele Fondu Vám převedeme dotaci na Váš bankovní účet.

Zelená linka

Akce a pozvánky

5. 6. 2017 - 27. 6. 2017
Poradíme obcím, jak bojovat se suchem a povodněmi

Bezplatné semináře pro obce, kraje a zpracovatelské firmy o aktuálních dotačních výzvách pro boj se suchem.

15. 6. 2017 - 30. 6. 2017
Přijďte na seminář o energetických úsporách

Odborníci představí možnosti spolufinancování z evropských a národních programů.

31. 5. 2017 - 21. 8. 2017
Semináře NZÚ a Dešťovka v krajích

Stavíte, rekonstruujete? Řekněte si o dotaci. Poradíme vám, jak na to!

25. 5. 2017 - 31. 8. 2017
Semináře pro prioritní osu 4 Operačního programu Životní prostředí

AOPK ČR informuje o dotacích na ochranu významných chráněných území, posílení biodiverzity a přirozených funkcí krajiny.

» Archiv akcí a pozvánek

Priorita 5/2017

null 

Půjčky SFŽP ČR

 

 

Dotace Dešťovka

Kotlíkové dotace


Banner OPLZZ

 

  

Hlavní menu


Partneřiinfo@ekoobec.cz web@ekoobec.cz marek.novotny@ekoobec.cz roman.tyce@ekoobec.cz lenka.telickova@ekoobec.cz