Skrýt nabídku

english | RSS


Právě se nacházíte: Národní program ŽP » Dešťovka » Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy

Obecné dotazy

Otázka: Pro koho je program Dešťovka určen?
Odpověď: Program je určen pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby, kteří chtějí přispět k udržitelnému hospodaření s vodou.

Otázka: Kde všude mohu žádat o dotaci na systém akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady bez napojení na rozvody v domě. Co mám v tomto případě doložit?
Odpověď: Nejjednodušší systémy jsou podporovány pouze v obcích s akutním nedostatkem vody, kde platí alespoň jedno z níže uvedených kritérií:

  • V obci bylo nutné od počátku roku 2014 alespoň jednou zajistit náhradní zásobování pitnou vodou přistavením mobilního zdroje nebo dovozem pitné vody do vodojemu zásobujícího místní vodovod, a to z důvodu nedostatku vody v obvykle používaném zdroji.
  • V obci bylo od roku 2014 místní vyhláškou opakovaně omezeno používání pitné vody z místního vodovodu, a to minimálně ve dvou různých letech.
  • V obci bylo od roku 2014 místní vyhláškou dlouhodobě omezeno používání pitné vody z místního vodovodu, a to minimálně na dobu 3 měsíců v jednom roce.

Nejprve si ověřte, zda není vaše obec uvedena v seznamu prověřených obcí uvedeném na webových stránkách programu, pokud ano, již nemusíte nic dokládat. V opačném případě tuto skutečnost doložíte buď stanoviskem příslušné obce nebo odkazem na veřejně dostupné dokumenty (např. vyhlášky uveřejněné na internetových stránkách obce).

Otázka: Nabízená řešení jsou velmi drahá, vyplatí se to vůbec?
Odpověď: Návratnost investice se liší u každého projektu. V našich modelových příkladech počítáme při náhradě pitné vody z vodovodu pro běžný dům s návratností systému 20 let bez dotace a cca 10 let s dotací. Vždy je potřeba si ale uvědomit, že jedním z cílů programu je dostupnost vody v suchých obdobích.

Otázka: Proč nepodporujete i menší nádrže, např. sudy pod okapy?
Odpověď: Poslední studie ukazují, jakým způsobem se mění klima v České republice, zdá se, že kumulativní úhrn srážek v roce zůstane obdobný, avšak období intenzivních srážek budou střídána obdobími sucha. Z tohoto důvodu je nutné využít maximální možné kapacity pro akumulaci srážkové vody při velkých deštích tak, aby mohla být voda následně co nejdéle používána. Kapacita sudů či obdobných nádrží je z tohoto pohledu zcela nedostatečná.

Otázka: Od kdy si mohu podat žádost?
Odpověď: Žádosti jsou přijímány od 29. 5. 2017 10:00.

Otázka: Jakým způsobem si mohu podat žádost? Nemám čas stát někde ve frontě.
Odpověď: Podání žádosti probíhá elektronicky prostřednictvím internetových stránek www.dotacedestovka.cz, vše tak vyřídíte z pohodlí domova.

Otázka: Nemám možnost si podat elektronickou žádost, jak mám postupovat?
Odpověď: V takovém případě je možné podání žádosti na kterémkoliv krajském pracovišti Fondu, kde Vám naši specialisté s vyplněním žádosti pomohou.

Otázka: Musím žádost vyřizovat osobně nebo mohu nechat vyřízení dotace na dodavatelské firmě?
Odpověď: Pro vyřízení dotace samozřejmě můžete zplnomocnit další osobu, v takovém případě nezapomeňte k žádosti doložit podepsanou plnou moc.

Otázka: Jaká je časová způsobilost výdajů? Mohu si pořídit např. akumulační nádrž ještě před podáním žádosti?
Odpověď: Žádosti do programu je možné podat kdykoliv, před zahájením, v průběhu či po dokončení realizace. Aby však mohl být výdaj považován za způsobilý, musí být uskutečněn po datu vyhlášení programu (27. 4. 2017) a nesmí být starší než 1 rok v okamžiku podání žádosti.

Otázka: Mohu si pomocné práce, například zemní práce nebo obsypání nádrže, realizovat svépomocí?
Odpověď: Ano, je to možné, avšak v takovém případě bude jako způsobilý výdaj uznán pouze nákup použitého materiálu.

Otázka: Za jak dlouho musím projekt dokončit?
Odpověď: Na realizaci celého projektu vám poskytneme 1 rok od akceptace (zkontrolování a písemné stvrzení) žádosti.

Otázka: Kdy dostanu dotaci? Nabízíte i předfinancování?
Odpověď: Dotace se vyplácí až po doložení dokončení realizace celého projektu, tedy žadatel si musí vše předfinancovat z vlastních zdrojů. O možnosti předfinancování zatím neuvažujeme.

Otázka: Mohu si podat žádost o dotaci na systém u rozestavěného domu ještě před úředním schválením k užívání (tj. před kolaudací či souhlasem s užíváním stavby)?
Odpověď: Ano, podání žádosti je možné před dokončením stavby domu, avšak dotaci je možné vyplatit až po dokončení stavby (kolaudaci či souhlasu s užíváním).

Otázka: Jaká je udržitelnost projektu, kdy musím systém řádně provozovat.
Odpověď: Doba udržitelnosti je nastavena na 5 let.

Otázka: V březnu 2017 jsem dostavěl nový rodinný dům, mám ho uvažovat jako stávající nebo jako novostavbu?
Odpověď: Za stávající dům je z hlediska výzvy považován dům, který byl schválen k užívání (zkolaudován) do data vyhlášení výzvy včetně. Domy úředně dokončené po datu vyhlášení výzvy jsou považovány za novostavby.

Otázka: Pokud budu srážkovou vodou splachovat toalety, musím provozovateli kanalizace platit stočné?
Odpověď: Ano, pokud se tak chystáte používat srážkovou vodu ke splachování toalet, kontaktujte svého provozovatele kanalizace a dohodněte s ním správný postup.

Otázka: Existují povinné seznamy certifikovaných výrobků nebo dodavatelů?
Odpověď: Nikoliv, žádné seznamy certifikovaných výrobků či dodavatelů nejsou pro tento program zavedeny.

Otázka: Mohu získat dotaci na dům zkolaudovaný jako budova k rodinné rekreaci, kde mám nahlášen trvalý pobyt?
Odpověď: Bohužel v tomto případě není možné dotaci získat, domy určené k rekreaci nejsou podporovány, a to ani v případě, že tam má žadatel nahlášen trvalý pobyt.

Otázka: Bojím se, že se vyřizování žádosti protáhne.
Odpověď: Administrace je rychlá, dodržujeme pravidlo 3 týdnů, kdy žadatel vždy obdrží odpověď na své podání (žádost / doplnění žádosti / doložení realizace) do 3 týdnů. Tento systém se nám již osvědčil v programu Nová zelená úsporám.

Otázka: V online kalkulačce na webu www.dotacedestovka.cz se mi v kolonce „Posouzení návrhu" zobrazuje „Malá spotřeba srážkové vody" nebo „Nedostatek srážkové vody", mohu přesto získat dotaci? Krátí se dotace v takovém případě?
Odpověď: Ano, jedná se pouze o informativní posouzení vámi zadaných dat, bez vlivu na možnost získat dotaci. Dotace se v takovém případě nekrátí.

Otázka: Je možné mezi způsobilé výdaje zařadit také výdaje na nákup nových okapů a svodů včetně jejich uchycení do fasády?
Odpověď: Ne, mezi způsobilé výdaje je možné zařadit pouze takové součásti, které by se v případě nerealizace podporovaného systému neinstalovaly, tj. zejména rozvody za lapačem střešních splavenin, filtry apod.
 

Technické otázky

Otázka: Kde zjistím, jak velkou akumulační nádrž musím použít pro získání dotace?
Odpověď: Nejsnazší cesta vede přes dotační kalkulačku na www.dotacedestovka.cz , kam zadáte vaši lokalitu, velikosti a parametry střechy, zahrady apod. a ihned se dozvíte, jakou velikost nádrže musíte zvolit.

Otázka: Ve výpočtu mi vyšla požadovaná velikost nádrže 4 m3, rád bych však instaloval větší, je to možné?
Odpověď: Ano, je to možné, avšak proměnná část dotace (3 500 Kč/m3) se bude počítat pouze z vypočteného objemu 4 m3.

Otázka: Musím pro akumulaci srážkové vody používat jen podzemní nádrže?
Odpověď: Podzemní nádrže jsou preferovanou variantou, jelikož dokáží zajistit dlouhodobě dobrou kvalitu akumulované vody. Program však konkrétní typ či umístění nádrží neurčuje, pokud ochráníte akumulovanou vodu před účinky denního světla, zámrzu a výkyvům teplot, můžete použít např. nádrže umístěné ve sklepě či nadzemní řádně izolované nádrže.

Otázka: Mohu pro akumulaci srážkové vody využít již nepoužívanou žumpu? Jak je to v takovém případě s dotací a se způsobilými výdaji?
Odpověď: Ano, je to možné, avšak v takovém případě se neposkytuje proměnná část dotace (3 500 Kč/m3). Mezi způsobilé výdaje lze zařadit např. výdaje na vyčištění a vyspravení a případné úpravy žumpy.

Otázka: Mohu pro akumulaci srážkové vody využít např. i soustavu plastových IBC kontejnerů?
Odpověď: Ano, pokud zajistíte splnění všech podmínek programu (např. zamezení přístupu denního světla, tepelná izolace a ochrana proti zámrzu), avšak v takovém případě se neposkytuje proměnná část dotace (3 500 Kč/m3) a ani není možné zahrnout výdaje spojené s pořízením těchto kontejnerů mezi způsobilé.

Otázka: Mám řadový rodinný dům v uliční zástavbě, kde nemohu využít srážkovou vodu z části střechy orientované do ulice. V podmínkách jsem se dočetl, že podporovány jsou jen systémy zajišťující odvodnění 100 % střechy, mám šanci získat dotaci?
Odpověď: Ano, pokud není z technických důvodů možné systémem zajistit odvodnění 100 % střechy, je možné uplatnit výjimku a postačí zajistit použití alespoň 50 % střechy.

Otázka: Mohu do akumulační nádrže svést vodu i z dalších ploch - např. zahradního altánu či garáže?
Odpověď: Ano, je to možné, tyto plochy se pak zahrnují do výpočtu minimálního objemu akumulační nádrže.

Otázka: Jsou nějaká omezení, pokud chci využít přečištěnou odpadní vodu na zálivku zahrady?
Odpověď: Ano, v tomto případě je žadatel povinen předložit platné povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních dle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona, které bylo vydáno příslušným vodoprávním úřadem.

Otázka: Chtěl bych využít systém využívající srážkovou vodu pro splachování toalet, v domě mám tři toalety, kolik jich musím k systému připojit?
Odpověď: V případě stávajících domů musí být napojena alespoň jedna toaleta v obytné části, u novostaveb pak všechny toalety v obytné části.

Otázka: Co je to koeficient účinnosti filtru ff, a kde ho najdu?
Odpověď: Je to parametr vyjadřující množství vody, která se z filtru dostane až do akumulační nádrže. Parametr udává výrobce použitého filtru (hodnota mezi 0 a 1). Pokud zatím nemáte filtrační zařízení vybráno nebo hodnotu výrobce neuvádí, zvolte hodnotu ff = 0,85.

Otázka: Rád bych stávající toalety splachované pitnou vodou nahradil za kompostovací či separační toaletu? Srážkovou či přečištěnou odpadní vodu bych následně využil pouze pro zálivku. Je možné takový systém podpořit?
Odpověď: Ano, byť to ve výzvě není zcela explicitně uvedeno, svým účelem a přínosem toto řešení možné podpořit buď v rámci aktivity 1.5.B.2 (akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady), nebo v rámci aktivity 1.5.C (využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody):

  • V rámci aktivity 1.5.B.2 by šlo o systém na zachycení a akumulaci srážkové vody, která bude využita na zálivku zahrady a případně na další vhodné aktivity (praní prádla, úklid...), doplněný o separační/kompostovací toaletu umístěnou v rámci obytné zóny řešeného domu. Do výpočtu velikosti akumulační nádrže se v takovém případě zadává nulový počet obyvatel domu (voda nebude použita na splachování toalet).
  • Obdobně se postupuje i u aktivity 1.5.C, kde je však podmínkou využití přečištěné odpadní vody na zálivku, vlastnictví souhlasu k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

Otázka: Chystám se instalovat systém na využití srážkové a přečištěné šedé vody, musím instalovat dvě různé akumulační nádrže?
Odpověď: Program nepožaduje rozdělení nádrží na srážkovou a přečištěnou odpaní vodu (tj. můžete mít jednu společnou nádrž). Je však nutné mít na mysli, že pokud dojde ke smíchání srážkové vody s přečištěnou odpadní vodou, pohlíží se na ni jako na vodu odpadní a v případě jejího následného využití k zálivce je nutné mít souhlas k vypouštění odpadních vod do vod podzemních. Ideální tak je instalovat dvě různé oddělené nádrže a využívat přečištěnou šedou vodu na splachování toalet a srážkovou vodu na zálivku.

Otázka: U našeho rodinného domu řešíme náhradu nevyhovujícího septiku za domovní čistírnu odpadních vod (DČOV). Pokud se rozhodneme využívat přečištěnou odpadní vodu pro splachování toalet či zálivku je možné získat podporu i na domovní čistírnu odpadních vod?
Odpověď: Přímá podpora DČOV není možná, avšak v rámci dotačních limitů je možné domovní čistírnu odpadních vod zahrnout do způsobilých výdajů po boku čerpadla, filtrace, hygienizace, úpravy svodů, kanalizace, rozvodů užitkové vody apod. Pokud bude výstup z domovní čistírny odpadních vod využíván k zálivce, musí být doložen souhlas s vypouštěním přečištěných odpadních vod do vod podzemních.

Otázka: Máme instalovány měděné okapy a svody, mohu využít zachycenou vodu k zálivce?
Odpověď: Podmínky programu mezi jednotlivými typy okapů a svodů nerozlišují, tj. dotaci je možné získat i v případě měděných okapů a svodů. Její vhodnost pro zálivku však nelze jednoznačně určit - obecně dostupné zdroje se rozcházejí. Pro kvalitu vody pro závlahu existuje technická norma ČSN 75 7143, která stanoví limitní hodnoty pro obsah mědi (podmíněně vhodná voda 2 mg/l; vhodná voda 0,5 mg/l). Konkrétní koncentraci mědi, a tedy i vhodnost vody pro zálivku, je možné s jistotou určí pouze chemickým rozborem.
 

Požadované dokumenty

Otázka: Jaké dokumenty budou potřebovat při podání žádosti?
Odpověď: Hlavním dokumentem je samotná žádost, kterou vyplníte na internetu. Dále pak odborný posudek zpracovaný dodavatelem nebo autorizovaným projektantem. Dále potřebujete písemný souhlas spoluvlastníků domu (je-li relevantní) a pokud žádáte na systém akumulace srážkové vody pouze pro zálivku nezapomeňte na doložení dokladu o akutním nedostatku vody.

Otázka: Co je to odborný posudek a kde ho seženu?
Odpověď: Odborný posudek obsahuje zjednodušenou projektovou dokumentaci (popis stávajícího a navrhovaného řešení, základní výkresy a schéma zapojení) a vyčíslení přínosů. Odborný posudek zpracovává nejčastěji dodavatel systému případně autorizovaný projektant.

Otázka: Co budu potřebovat při doložení realizace?
Odpověď: Předkládají se zejména faktury s doklady o úhradě a položkovým rozpočtem nebo smlouvou o dílo.


Zelená linka

Akce a pozvánky

5. 6. 2017 - 27. 6. 2017
Poradíme obcím, jak bojovat se suchem a povodněmi

Bezplatné semináře pro obce, kraje a zpracovatelské firmy o aktuálních dotačních výzvách pro boj se suchem.

15. 6. 2017 - 30. 6. 2017
Přijďte na seminář o energetických úsporách

Odborníci představí možnosti spolufinancování z evropských a národních programů.

31. 5. 2017 - 21. 8. 2017
Semináře NZÚ a Dešťovka v krajích

Stavíte, rekonstruujete? Řekněte si o dotaci. Poradíme vám, jak na to!

25. 5. 2017 - 31. 8. 2017
Semináře pro prioritní osu 4 Operačního programu Životní prostředí

AOPK ČR informuje o dotacích na ochranu významných chráněných území, posílení biodiverzity a přirozených funkcí krajiny.

» Archiv akcí a pozvánek

Priorita 5/2017

null 

Půjčky SFŽP ČR

 

 

Dotace Dešťovka

Kotlíkové dotace


Banner OPLZZ

 

  

Hlavní menu


Partneřiinfo@ekoobec.cz web@ekoobec.cz marek.novotny@ekoobec.cz roman.tyce@ekoobec.cz lenka.telickova@ekoobec.cz