Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Modernizační fond > Výzvy Modernizačního fondu > Detail výzvy

Výzva RES+ č. 2/2021 - Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp

31.5.2021
Příjem žádostí: 12.7.2021 - 29.10.2021 Alokace: 3 500 000 000  Kč
Pro fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp je určena dotační výzva RES+ č. 2/2021 z Modernizačního fondu. Jejím cílem je snížení emisí skleníkových plynů, modernizace energetických systémů, zlepšení energetické účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie.

Na co můžete získat dotaci

Předmětem podpory jsou instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem nad 1 MWp:

  1. samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy (DS/PS)
  2. sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS bez společného řídicího systému. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE
  3. projekty virtuálních elektráren, které jsou tvořeny více jednotlivými FVE s více než jedním předávacím místem do DS/PS (případně elektráren v rámci lokálních distribučních soustav) se společným řídicím systémem. Instalovaný výkon virtuální elektrárny je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých FVE, které ji tvoří

Případná podpora na akumulaci elektrické energie může být poskytnuta pouze v případě, že akumulace je součástí investice do nového OZE a slouží výhradně pro jeho potřeby.

Kdo může žádat

Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny) a společenství pro obnovitelné zdroje.

Výše příspěvku

Míra podpory: nesmí přesáhnout 45–80 % ze způsobilých výdajů projektu (podle typu žadatele a regionu)

Výše podpory: nesmí překročit 50 % z celkových výdajů projektu

Celkový objem prostředků

3,5 miliardy Kč

Alokace výzvy může být v průběhu jejího vyhlášení navýšena nebo upravena v návaznosti na disponibilitu prostředků Modernizačního fondu.

Termíny

Zahájení příjmu žádostí:                            12. 7. 2021 od 12:00 hod.

Ukončení příjmu žádostí:                           29. 10. 2021 do 12:00 hod.

Ukončení realizace podpořených projektů: nejpozději do 5 let od vydání rozhodnutí

Výzva je vyhlášena jako jednokolová soutěžní.

Další důležité informace

Podmínky podpory jsou uvedeny níže v textu výzvy a přiložených dokumentech.

Jak podat žádost

Elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR (AIS SFŽP ČR) z internetových stránek: zadosti.sfzp.cz.

Jak podat žádost krok za krokem

Kontakt pro dotazy

Své dotazy zasílejte na e-mailovou adresu: res@sfzp.cz.

Dokumenty ke stažení

Další pokyny a formuláře související s výzvou naleznete na stránce Dokumenty k Modernizačnímu fondu.