Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Národní plán obnovy

Národní plán obnovy

Národní plán obnovy je plánem reforem a investic České republiky ke zmírnění dopadů pandemie COVID-19 a znovunastartování ekonomiky s využitím finančních prostředků tzv. Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, RRF).

Nástroj pro oživení a odolnost je největším nástrojem z unijního plánu obnovy Next Generation EU s celkovým objemem 750 miliard eur (přes 19 bilionů korun). Členským státům Evropské unie má pomoci řešit hospodářské a sociální dopady pandemie koronaviru a zajistit, aby ekonomiky uskutečnily ekologickou a digitální transformaci a staly se udržitelnějšími.

Česká republika plánuje prostřednictvím Národního plánu obnovy čerpat v letech 2021–2026 prostředky ve výši zhruba 172 mld. Kč ve formě grantů a 20 mld. Kč ve formě půjček.

Investice zahrnuté v rámci Národního plánu obnovy jsou rozčleněny do 6 pilířů. Dále se dělí na komponenty a konkrétní reformy a investiční akce.

Základní pilíře Národního plánu obnovy:

 • Digitální transformace
 • Fyzická infrastruktura a zelená tranzice
 • Vzdělávání a trh práce
 • Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na COVID-19
 • Výzkum, vývoj a inovace
 • Zdraví a odolnost obyvatelstva

Více informací na www.planobnovycr.cz

Přehled komponent NPO administrovaných Státním fondem životního prostředí ČR

Vlastník komponenty Název komponenty Aktivita
MŽP 2.2
Snižování spotřeby energie ve veřejném sektoru
2.2.3
Realizace opatření ke snížení energetické náročnosti budov ve vlastnictví veřejných subjektů
MŽP 2.4
Rozvoj čisté mobility
2.4.1.3
Budování infrastruktury – dobíjecí stanice pro obytné budovy
2.4.2.2
Podpora nákupu vozidel (el. H2) a neveřejné dobíjecí infrastruktury pro obce, kraje, státní správu
MŽP 2.5
Renovace budov a ochrana ovzduší
2.5.1.
Renovace a revitalizace budov pro energetickou úsporu
2.5.2
Výměna stacionárních zdrojů znečišťování v domácnostech za obnovitelné zdroje energie a rozvoj obnovitelných zdrojů energie
MŽP 2.7
Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda
2.7.1.1
Budování recyklační infrastruktury
2.7.1.2
Budování odpadové – energetické infrastruktury pro nakládání s vybranými druhy odpadů
MŽP 2.9
Podpora biodiverzity a boj se suchem
2.9.1
Zajistit ochranu proti suchu a přírodně blízkou povodňovou ochranu intravilánu města Brna
2.9.2
Zajistit hospodaření se srážkovými vodami

 

Prostředky NPO administrované Státním fondem životního prostředí ČR

Jsou rozdělovány prostřednictvím:

 • programu Nová zelená úsporám,
 • Národního programu Životní prostředí.

Prostředky NPO rozdělované v programu Nová zelená úsporám

Program Nová zelená úsporám je nejefektivnější a nejdéle trvající dotační program zaměřený na energetické úspory rodinných a bytových domů.

Od roku 2021 je financován z unijního Nástroje pro oživení a odolnost (RRF – Recovery and Resilience Facility) prostřednictvím Národního plánu obnovy částkou 19 mld. Kč. Po vyčerpání prostředků přechází financování pod Modernizační fond (program HOUSEnerg).

Podrobné informace o programu, aktuálních možnostech podpory a podání žádostí naleznete na webových stránkách programu www.novazelenausporam.cz.

Tlacitko Přejít na web

 

Prostředky NPO rozdělované v Národním programu Životní prostředí

Národní program Životní prostředí (NPŽP) podporuje široké spektrum projektů a aktivit přispívajících k ochraně životního prostředí v České republice.

Program je financovaný z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. V roce 2021 byl program rozšířen o aktivity financované z dotace poskytnuté Státnímu fondu životního prostředí ČR z Národního plánu obnovy (NPO).

Aktivity podporované z NPO:

 • Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu obcí – výzva č. 10/2021
 • Protipovodňová opatření s širokým využitím přírodě blízkých prvků v urbanizovaném území – výzva č. 10/2021
 • Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu – výzva č. 4/2023, výzva č. 5/2023
 • Zařízení pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů a aplikace a zapravování kompostu, digestátu či fugátu vyprodukovaného ze zařízení na zpracování bioodpadů na zemědělskou půdu – výzva č. 6/2023
 • Podpora energetického zpracování nerecyklovatelných nebezpečných zdravotnických a infekčních odpadů
 • Podpora zařízení na přepracování biologicky rozložitelných odpadů na bioplyn v rámci bioplynových stanic
 • Nákup vozidel s alternativním pohonem (elektromobily, vozidla s vodíkovým pohonem) pro obce, kraje a další, včetně podpory neveřejných dobíjecích bodů – výzva č. 3/2022
 • Ekologické výukové programy o změně klimatu – výzva č. 6/2022
 • Environmentální vzdělávání a osvěta o změně klimatu – výzva č. 2/2023
 • Snížení energetické náročnosti veřejných budov – výzva č. 12/2021
 • Energetická osvěta a poradenství – výzva č. 1/2023
 • Zpracování technických, ekonomických a právních podkladových materiálů nezbytných pro vznik a efektivní fungování energetického společenství
 • Realizace souvisejících aktivit potřebných ke vzniku energetického společenství. Proškolení a vlastní činnost koordinátora energetického společenství

Podrobné informace o programu, podporovaných aktivitách, výzvách a souvisejících dokumentech naleznete na webových stránkách programu www.narodniprogramzp.cz.

Tlacitko Přejít na web

 

Ke stažení

Přehled podpořených projektů