Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Národní plán obnovy

Národní plán obnovy

Národní plán obnovy je plánem reforem a investic České republiky ke zmírnění dopadů pandemie COVID-19 a znovunastartování ekonomiky s využitím finančních prostředků tzv. Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, RRF).

Nástroj pro oživení a odolnost je největším nástrojem z unijního plánu obnovy Next Generation EU s celkovým objemem 750 miliard eur (přes 19 bilionů korun). Členským státům Evropské unie má pomoci řešit hospodářské a sociální dopady pandemie koronaviru a zajistit, aby ekonomiky uskutečnily ekologickou a digitální transformaci a staly se udržitelnějšími.

Česká republika plánuje prostřednictvím Národního plánu obnovy čerpat v letech 2021–2026 prostředky ve výši zhruba 172 mld. Kč ve formě grantů a 20 mld. Kč ve formě půjček.

Investice zahrnuté v rámci Národního plánu obnovy jsou rozčleněny do 6 pilířů. Dále se dělí na komponenty a konkrétní reformy a investiční akce.

Základní pilíře Národního plánu obnovy:

  • Digitální transformace
  • Fyzická infrastruktura a zelená tranzice
  • Vzdělávání a trh práce
  • Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na COVID-19
  • Výzkum, vývoj a inovace
  • Zdraví a odolnost obyvatelstva

Více informací na www.planobnovycr.cz

Přehled komponent NPO administrovaných Státním fondem životního prostředí ČR

Vlastník komponenty Název komponenty Aktivita
MŽP 2.2
Snižování spotřeby energie ve veřejném sektoru
2.2.3
Realizace opatření ke snížení energetické náročnosti budov ve vlastnictví veřejných subjektů
MŽP 2.4
Rozvoj čisté mobility
2.4.1.3
Budování infrastruktury – dobíjecí stanice pro obytné budovy
2.4.2.2
Podpora nákupu vozidel (el. H2) a neveřejné dobíjecí infrastruktury pro obce, kraje, státní správu
MŽP 2.5
Renovace budov a ochrana ovzduší
2.5.1.
Renovace a revitalizace budov pro energetickou úsporu
2.5.2
Výměna stacionárních zdrojů znečišťování v domácnostech za obnovitelné zdroje energie a rozvoj obnovitelných zdrojů energie
MŽP 2.7
Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda
2.7.1.1
Budování recyklační infrastruktury
2.7.1.2
Budování odpadové – energetické infrastruktury pro nakládání s vybranými druhy odpadů
MŽP 2.9
Podpora biodiverzity a boj se suchem
2.9.1
Zajistit ochranu proti suchu a přírodně blízkou povodňovou ochranu intravilánu města Brna
2.9.2
Zajistit hospodaření se srážkovými vodami

 

Prostředky NPO administrované Státním fondem životního prostředí ČR

Budou rozdělovány prostřednictvím:

  • programu Nová zelená úsporám
  • Národního programu Životní prostředí

Prostředky NPO rozdělované v programu Nová zelená úsporám

Program Nová zelená úsporám je nejefektivnější a nejdéle trvající dotační program, určený na energetické úspory rodinných a bytových domů. Nová etapa programu přináší řadu novinek, těmi nejzásadnějšími jsou rozšíření podpory na bytové domy po celé ČR a sloučení s programem Dešťovka.

V programovém období 2021-2030 bude v prvních letech financován z Nástroje pro oživení a odolnost (RRF – Recovery and Resilience Facility) v Národním plánu obnovy (celkem 19 mld. Kč), od roku 2026 z podílu výnosů emisních povolenek (4 mld. Kč ročně).

Podrobné informace k programu, možnostech podpory a podání žádostí naleznete na webových stránkách programu:

www.novazelenausporam.cz

Prostředky NPO rozdělované v Národním programu Životní prostředí

Národní program Životní prostředí (NPŽP) podporuje široké spektrum projektů a aktivit přispívajících k ochraně životního prostředí v České republice.

Program je financovaný zejména z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. V roce 2021 byl rozšířen o aktivity financované z dotace poskytnuté SFŽP ČR z Národního plánu obnovy (NPO).

Z prostředků NPO budou podpořeny tyto aktivity:

Podrobné informace k programu, podporovaným aktivitám, výzvám a souvisejícím dokumentům naleznete na webových stránkách programu:

www.narodniprogramzp.cz

Dokumenty ke stažení

Podpořené projekty