Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Národní plán obnovy

Národní plán obnovy

Národní plán obnovy (dále též jako „NPO“) je od roku 2021 plánem reforem a investic České republiky ke zmírnění dopadů pandemie COVID-19 a znovunastartování ekonomiky s využitím finančních prostředků tzv. Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, RRF). V důsledku energetické krize a s ohledem na geopolitickou situaci byl NPO v roce 2023 aktualizován.

Nástroj pro oživení a odolnost je největším nástrojem z unijního plánu obnovy Next Generation EU, který na podporu investic a reforem v celé EU poskytne 800 mld. euro (v běžných cenách).

Česká republika plánuje prostřednictvím Národního plánu obnovy čerpat v letech 2021–2026 prostředky ve výši zhruba 179 mld. Kč ve formě grantů a 19,4 mld. Kč ve formě půjček. Členským státům Evropské unie má pomoci řešit hospodářské a sociální dopady pandemie koronaviru a zajistit, aby ekonomiky uskutečnily ekologickou a digitální transformaci a staly se udržitelnějšími. Cílem reforem a investic v rámci nového pilíře REPowerEU je též urychlit celkovou energetickou transformaci a posílit energetickou bezpečnost.

NPO je rozdělen do 7 tematických pilířů, které se dále člení na komponenty zahrnující konkrétní reformy a investice. Celkem 122 opatření je rozděleno do 37 reforem a 85 investic.

Základní pilíře Národního plánu obnovy:

 • Digitální transformace
 • Fyzická infrastruktura a zelená tranzice
 • Vzdělávání a trh práce
 • Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na COVID-19
 • Výzkum, vývoj a inovace
 • Zdraví a odolnost obyvatelstva
 • REPowerEU

Více informací na www.planobnovycr.cz

 

Přehled komponent NPO administrovaných Státním fondem životního prostředí ČR

Vlastník komponenty

Název komponenty

Aktivita

MŽP 2.2 Snižování spotřeby energie ve veřejném sektoru 2.2.3 Realizace opatření ke snížení energetické náročnosti budov ve vlastnictví veřejných subjektů
MŽP 2.4 Rozvoj čisté mobility 2.4.1.3 Budování infrastruktury – dobíjecí stanice pro obytné budovy
2.4.2.2 Podpora nákupu vozidel (el. H2) a neveřejné dobíjecí infrastruktury pro obce, kraje, státní správu
MŽP 2.5 Renovace budov a ochrana ovzduší 2.5.1 Renovace a revitalizace budov pro energetickou úsporu
2.5.2 Výměna stacionárních zdrojů znečišťování v domácnostech za obnovitelné zdroje energie a rozvoj obnovitelných zdrojů energie
2.5.3 Podpora předprojektové přípravy a osvěty, výchovy, vzdělávání a informovanosti v oblasti úspor energie, využívání OZE a snižování emisí skleníkových plynů a dalších znečisťujících látek v ovzduší
MZe/MŽP 2.6 Ochrana přírody a adaptace na změnu klimatu 2.6.1 Protipovodňová ochrana
MŽP 2.7 Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda 2.7.1.1 Budování recyklační infrastruktury
MŽP 2.9 Podpora biodiverzity a boj se suchem 2.9.1 Zajistit ochranu proti suchu a přírodně blízkou povodňovou ochranu intravilánu města Brna
2.9.2 Zajistit hospodaření se srážkovými vodami v městských aglomeracích
2.9.4 Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu
MŽP/MPO 7.3 Komplexní reforma poradenství pro renovační vlnu v ČR 7.3.1 Poskytování poradenských služeb domácnostem
7.3.2 Zvyšování informovanosti

 

Prostředky NPO administrované Státním fondem životního prostředí ČR

Jsou rozdělovány prostřednictvím:

 • programu Nová zelená úsporám,
 • Národního programu Životní prostředí.

Prostředky NPO rozdělované v programu Nová zelená úsporám

Program Nová zelená úsporám je nejefektivnější a nejdéle trvající dotační program zaměřený na energetické úspory rodinných a bytových domů.

Od roku 2021 do roku 2023 byl financován prostřednictvím NPO částkou 16 mld. Kč. Po vyčerpání prostředků přešlo financování pod Modernizační fond (program HOUSEnerg).

Podrobné informace o programu, aktuálních možnostech podpory a podání žádostí naleznete na webových stránkách programu www.novazelenausporam.cz.

Tlacitko Přejít na web

 

Prostředky NPO rozdělované v Národním programu Životní prostředí

Národní program Životní prostředí (NPŽP) podporuje široké spektrum projektů a aktivit přispívajících k ochraně životního prostředí v České republice.

Program je financovaný z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. V roce 2021 byl program rozšířen o aktivity financované z dotace poskytnuté Státnímu fondu životního prostředí ČR z Národního plánu obnovy (NPO).

Aktivity podporované z NPO:

 • Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu obcí – výzva č. 10/2021
 • Protipovodňová opatření s širokým využitím přírodě blízkých prvků v urbanizovaném území – výzva č. 10/2021
 • Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu – výzva č. 4/2023, výzva č. 5/2023
 • Zařízení pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů a aplikace a zapravování kompostu, digestátu či fugátu vyprodukovaného ze zařízení na zpracování bioodpadů na zemědělskou půdu – výzva č. 6/2023
 • Snížení energetické náročnosti veřejných budov – výzva č. 12/2021, výzva č. 8/2024
 • Nákup vozidel s alternativním pohonem (elektromobily, vozidla s vodíkovým pohonem) pro obce, kraje a další, včetně podpory neveřejných dobíjecích bodů – výzva č. 3/2022
 • Ekologické výukové programy o změně klimatu – výzva č. 6/2022
 • Environmentální vzdělávání a osvěta o změně klimatu – výzva č. 2/2023
 • Energetická osvěta a poradenství – výzva č. 1/2023
 • Zpracování technických, ekonomických a právních podkladových materiálů nezbytných pro vznik a efektivní fungování energetického společenství – výzva 7/2023
 • Realizace souvisejících aktivit potřebných ke vzniku energetického společenství. Proškolení a vlastní činnost koordinátora energetického společenství – výzva 7/2023

Podrobné informace o programu, podporovaných aktivitách, výzvách a souvisejících dokumentech naleznete na webových stránkách programu www.narodniprogramzp.cz.

Tlacitko Přejít na web

 

Projekty realizované SFŽP ČR

 • Název projektu v rámci subkomponenty 4.1.4: Zefektivnění a posílení implementace Národního plánu obnovy na Státním fondu životního prostředí České republiky.
 • Popis projektu a cíle: Úhrada osobních výdajů zaměstnanců (HPP) podílejících se na administrativní, koordinační a implementační činnosti v rámci implementace Národního plánu obnovy na Státním fondu životního prostředí ČR s cílem zajištění efektivní implementace Národního plánu obnovy.

 

Ke stažení

Přehled podpořených projektů

 

Loga EU NG a NPO