Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Norské fondy > Schválené projekty

Schválené projekty

Výzva SGS-2 SVALBARD

V rámci výzvy byl podpořen monitoring a identifikace místního znečištění ovzduší zapříčiněného lokálními topeništi.

Výzva uzavřena: 9. února 2023

Výzva Call-4B STAVANGER

Výzva byla vyhlašována jako navazující pro výzvy Call-2A Tromso a SGS-3 Oslo. Žadatelům nabídla prostředky na vlastní realizaci zelených a modrých opatření, jejichž cílem je zlepšení stavu ovzduší a adaptace na změnu klimatu.

Výzva uzavřena: 4. ledna 2023

Výzva Call-3A ÅLESUND

Z výzvy Call-3A Ålesund“ bylo možné získat podporu na pořízení přístrojů na analýzu mikropolutantů a zavedení nebo optimalizaci analytických metod pro monitoring povrchových vod dle směrnice 2000/60/ES.

Výzva uzavřena: 10. října 2022

Výzva Call-3B TRONDHEIM – 2. kolo

Podporovanými aktivitami v rámci výzvy Call-3B Trondheim jsou implementace inovativních opatření na odstranění znečištění povrchových vod zbytky léčiv. Žádat mohli pouze žadatelé, kteří v prvním kole výzvy Call-3B Trondheim získali hodnocení projektového námětu doporučeno / doporučeno s výhradou.

Výzva uzavřena: 24. listopadu 2021

Výzva Call-3B TRONDHEIM – 1. kolo

Podporovanými aktivitami v rámci 1. kola výzvy Call-3B Trondheim je implementace inovativních opatření na odstranění znečištění povrchových vod zbytky léčiv. Žadatelé, kteří obdrželi hodnocení projektového námětu doporučeno / doporučeno s výhradou, byli vyzváni k dopracování návrhu projektu do formy žádosti o dotaci ve druhém kole výzvy.

Výzva uzavřena: 11. června 2021

Výzva Call-1 RAGO – 2. kolo

Podporovanými aktivitami v rámci výzvy Call-1 Rago jsou implementace inovativních opatření, přenos příkladů dobré praxe a realizace výsledků vědecko-výzkumných projektů v oblasti ochrany ekosystémů a biodiverzity. Žádat mohli pouze žadatelé, kteří v 1. kole výzvy Call-1 Rago získali hodnocení projektového námětu doporučeno / doporučeno s výhradou.

Výzva uzavřena: 13. prosince 2021

Výzva SGS-4 REINE

Podporovanými aktivitami v rámci výzvy „Reine“ jsou vzdělávací a informační projekty v oblasti ochrany biodiverzity a ekosystémů, znečištění ovzduší, znečištění mikropolutanty a změny klimatu.

Výzva uzavřena: 15. února 2021

Výzva Call-4A BERGEN

Podporovanými opatřeními v rámci výzvy „Bergen“ jsou aktivity zaměřené na realizaci adaptačních opatření vůči změně klimatu, která byla identifikována v dlouhodobých strategických plánech, tzv. adaptačních strategiích.

Výzva uzavřena: 30. října 2020

Výzva SGS-1 RONDANE

Podporovanými opatřeními v rámci výzvy „Rondane“ jsou aktivity zaměřené na ochranu a zachování ohrožených přírodních biotopů mimo zvláště chráněná území a opatření na ochranu druhů uvedených na červených seznamech prostřednictvím ochrany jejich přirozených stanovišť mimo zvláště chráněná území.

Výzva uzavřena: 30. listopadu 2020

Výzva 2A TROMSO

Podporovanými opatřeními v rámci výzvy „Tromso“ je provedení dočasného (mobilního) monitoringu kvality ovzduší na regionální nebo místní úrovni, a to za účelem zjištění převládajícího typu znečištění včetně koncentrací znečišťujících látek a identifikace zdroje tohoto znečištění.

Podmínkou pro poskytnutí podpory je následné zpracování akčního plánu s návrhy relevantních opatření pro omezení zjištěného typu znečištění ovzduší či zmírnění následků jeho působení.

Výzva uzavřena: 30. září 2020

Výzva SGS-3 OSLO

Výzva je zaměřena na tvorbu strategických dokumentů stanovujících dlouhodobý přístup k problémům souvisejících se změnou klimatu a identifikujících vhodná adaptační a/nebo mitigační opatření na lokální a  regionální úrovni. Tento typ dokumentu je souhrnně označován jako tzv. Adaptační strategie.

Podporovanými aktivitami jsou činnosti související s celkovým zpracováním a přijetím Adaptačních strategií na lokální a regionální úrovni, včetně zpracování analytických podkladů a projednávání těchto  dokumentů před jejich přijetím příslušným výkonným orgánem.

Výzva uzavřena: 15. března 2020