Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Norské fondy > Program Životní prostředí

Program Životní prostředí

Program Životní prostředí, ekosystémy a změny klimatu

Cílem programu je zajistit zlepšení environmentální situace v ekosystémech a omezit nepříznivé účinky znečištění a dalších lidských činností na životní prostředí České republiky. Finanční prostředky z Norských fondů mají zároveň přispět ke zmírnění klimatických změn a prostřednictvím adaptačních opatření snížit zranitelnost vůči těmto změnám.

Program řeší dvě základní oblasti:

  • Životní prostředí a ekosystémy
  • Adaptace a mitigace klimatických změn

Alokovaná částka pro aktuální období představuje přibližně 800 milionů korun.

Mezi aktuální témata programu patří zlepšení biodiverzity v krajině, snížení znečištění ovzduší, omezení zátěže vodního prostředí mikropolutanty či příprava a implementace adaptační a mitigační strategie na úrovni obcí.

Konkrétní zaměření programu je však ještě předmětem vyjednávání a bude zveřejněno po schválení programu donory.

Vyhlášení prvních výzev se předpokládá v prvním čtvrtletí roku 2019. Realizace podpořených projektů bude ukončena do 30. dubna 2024.

Kontaktní osoba: vedoucí Samostatného oddělení pro řízení Norských fondů ing. Ivo Marcin, e-mail: ivo.marcin@sfzp.cz, tel: 267 994 148.

Předcházející programová období

V České republice byla doposud ukončena dvě grantová období, během nichž Fondy EHP a Norska podpořily několik stovek tuzemských projektů částkou téměř 6 miliard korun.

Na projekty spadající do oblasti ochrany životního prostředí a změny klimatu bylo alokováno přibližně 600 milionů korun. Tato částka umožnila realizovat několik desítek projektů zaměřených na ochranu biodiverzity, vzdělávací programy, ukládání oxidu uhličitého či zpracování metodiky a pilotní projekty pro tvorbu adaptačních strategií obcí.