Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Norské fondy > Program Životní prostředí

Program Životní prostředí

Program Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu

Cílem programu je podpořit zlepšení environmentální situace v ekosystémech a omezit nepříznivé účinky znečištění a dalších lidských činností na životní prostředí České republiky. Finanční prostředky z Norských fondů mají zároveň přispět ke zmírnění klimatické změny a prostřednictvím adaptačních opatření snížit zranitelnost obcí a regionů vůči této změně.

Program řeší dvě základní oblasti:

  • Životní prostředí a ekosystémy
  • Adaptace a mitigace klimatické změny

Alokovaná částka pro aktuální období představuje přibližně 800 milionů korun.

V roce 2021 bylo z důvodu výrazného zájmu o podporu projektů v životním prostředí schváleno navýšení celkové alokace Programu o zhruba 71 milionů korun.

Mezi aktuální témata programu patří zlepšení ochrany ekosystémů a biodiverzity v krajině, snížení znečištění ovzduší, omezení zátěže vodního prostředí mikropolutanty, příprava a implementace adaptační a mitigační strategie na úrovni obcí a regionů i realizace přírodě blízkých adaptačních opatření. Podrobnější informace o podporovaných oblastech najdete na stránce Podporované oblasti.

Realizace všech podpořených projektů musí být ukončena do 30. dubna 2024.

Kontakt:
Své dotazy k programu zasílejte na e-mailovou adresu: norwaygrants@sfzp.cz

Předcházející programová období

V České republice byla doposud ukončena dvě grantová období, během nichž Fondy EHP a Norska podpořily několik stovek tuzemských projektů částkou téměř 6 miliard korun.

Na projekty spadající do oblasti ochrany životního prostředí a změny klimatu bylo alokováno přibližně 600 milionů korun. Tato částka umožnila realizovat několik desítek projektů zaměřených na ochranu biodiverzity, vzdělávací programy, ukládání oxidu uhličitého či zpracování metodiky a pilotní projekty pro tvorbu adaptačních strategií obcí.