Právě se nacházíte: SFŽP ČR > O SFŽP ČR > O nás > Správa a činnost Fondu

Správa a činnost Fondu

Státní fond životního prostředí ČR byl zřízen zákonem č. 388/1991 Sb., na který navazují prováděcí předpisy – Statut Fondu, Jednací řád Rady Státního fondu životního prostředí ČR , Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků z Fondu a Přílohy Směrnice. Ty upravují podmínky pro poskytování podpory pro příslušné období.

Správcem Fondu je Ministerstvo životního prostředí České republiky. O použití finančních prostředků Fondu rozhoduje ministr na základě doporučení Rady Fondu jako poradního orgánu. V návaznosti na vydaná Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí podpory zajišťuje administraci příspěvků Kancelář Fondu.

V čele Fondu stojí ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr životního prostředí.

V čem spočívá práce Fondu

Fond zajišťuje kompletní agendu týkající se poskytování finančních podpor (dotací, půjček apod.). Prostředky čerpá z vlastních zdrojů, ze státního rozpočtu nebo ze zdrojů Evropské unie pro oblast životního prostředí.

Agenda zahrnuje:

  • konzultace a poradenství,
  • příjem žádostí o podporu,
  • vyhodnocování žádostí a příprava návrhů pro jednání Rady Fondu a rozhodnutí ministra,
  • smluvní agenda pro poskytování podpory, agenda smluvního ručení za poskytované půjčky,
  • uvolňování finančních prostředků příjemcům včetně průběžného sledování použití prostředků,
  • závěrečné vyhodnocování projektů a dosažených ekologických efektů, sledování návratnosti půjček,
  • případné stanovování a vymáhání sankcí při nedodržení smluvních podmínek nebo porušení rozpočtových pravidel.

S účinností od 1. 1. 2019 Fond zajišťuje správu poplatku za odběr podzemní vody a poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.