Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Operační program Životní prostředí

Operační program Životní prostředí

Operační program Životní prostředí (OPŽP) je úspěšný dotační program, který umožňuje čerpat finanční prostředky z evropských fondů na ochranu a zlepšování životního prostředí.

V druhém programovém období 2014-2020 je pro žadatele připraveno z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti 2,506 miliard eur.

Cílem programu je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel ČR, podpora efektivního využívání zdrojů, snížení negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu.

Čerpání finančních prostředků probíhá v 6 prioritních oblastech:

  • Prioritní osa 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
  • Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
  • Prioritní osa 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
  • Prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu
  • Prioritní osa 5 – Energetické úspory
  • Prioritní osa 6 – Technická pomoc

Největší část finančních prostředků směřuje do dlouhodobě problematických a finančně náročných projektů na zlepšení kvality ovzduší a vodohospodářské infrastruktury, na opatření proti suchu, povodním a sanaci ekologických zátěží. Podporu lze čerpat i na řadu dalších projektů zahrnující energetické úspory u veřejných budov, předcházení produkce odpadů a jejich další využívání, posílení biodiverzity a zlepšení kvality prostředí v obcích a městech.

Prostředky využijí zejména obce, kraje, organizace státní správy a samosprávy, výzkumné a vědecké ústavy, školská zařízení, ale i právnické a fyzické osoby podnikající.

Řídicím orgánem programu je Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí ČR odpovídá za příjem a hodnocení žádostí a administraci schválených projektů ve všech prioritních osách vyjma prioritní osy 4, kde příjem a hodnocení žádostí vykonává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Jak požádat o dotaci

O podporu formou dotací a inovativních finančních nástrojů lze žádat v rámci jednotlivých výzev, vyhlašovaných Fondem v průběhu celého programového období.

Aktuální, podrobné informace o termínech a podmínkách podpory z OPŽP naleznete na webu www.opzp.cz.