Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Operační program Životní prostředí

Operační program Životní prostředí

Operační program Životní prostředí (OPŽP) je základním dotačním programem v oblasti ochrany životního prostředí. Ve svém třetím programovém období v letech 2021–2027 poskytne České republice z fondů Evropské unie (Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti) zhruba 61 miliard korun.

Cíle pro období 2021–2027

Mezi hlavní obecně stanovené cíle patří ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel Česka, omezení negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a klima a příspěvek k řešení problémů životního prostředí a klimatu na evropské a globální úrovni.

Ke konkrétním cílům se řadí:

 • Ochrana a péče o přírodu a krajinu
 • Zlepšení kvality ovzduší
 • Ochrana a zlepšení stavu vody a vodního hospodářství
 • Řešení sucha, povodňová prevence a opatření proti sesuvům půdy
 • Sanace míst s ekologickou zátěží
 • Zavedení principů oběhového hospodářství a účinného využívání zdrojů
 • Zvýšení energetické účinnosti a podpora energetických úspor
 • Efektivní a šetrné využívání obnovitelných zdrojů energie
 • Modernizace vzdělávacích environmentálních center zaměřených na změnu klimatu

Hlavní oblasti podpory

OPŽP 2021-2027 má šest specifických cílů:

Pro koho je program určen

Program cílí zejména na veřejný sektor, tedy na obce, kraje, organizace státní správy a samosprávy, výzkumné a vědecké ústavy či školská zařízení. O podporu se mohou ucházet také neziskové organizace, církve a náboženské společnosti. Ve vybraných oblastech bude podpora směřovat také soukromému sektoru, podnikatelům a domácnostem.

Řídicím orgánem programu je Ministerstvo životního prostředí.

Za příjem a hodnocení žádostí a administraci schválených projektů odpovídá Státní fond životního prostředí ČR, ve vybraných oblastech může být podpora poskytována prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v roli administrátora zastřešujícího projektu.

Novinky v programu

Velká část aktivit z předcházejícího období je podporována i nadále, zároveň v OPŽP 2021-2027 figurují inovativní prvky. Patří mezi ně například uplatnění tzv. zjednodušených metod vykazování nákladů pro snížení administrativní zátěže všech zapojených subjektů, snadnější realizace komplexních projektů, větší důraz na adaptaci na změnu klimatu, návrat podpory environmentálního vzdělávání nebo prevence vzniku dalších typů odpadů.

Při realizaci projektů napříč celým programem jsou uplatňovány následující principy:

 • efektivní míra podpory
 • zelené zadávání veřejných zakázek
 • inovativní přístupy a řešení
 • komplexní projekty

Jak požádat o dotaci

O podporu formou dotací a inovativních finančních nástrojů lze žádat v rámci jednotlivých výzev, vyhlašovaných Fondem v průběhu celého programového období.

Aktuální a podrobné informace o termínech a podmínkách podpory z OPŽP naleznete na webu www.opzp.cz.

Více informací

www.opzp.cz