Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Operační program Životní prostředí

Operační program Životní prostředí

Operační program Životní prostředí (OPŽP) je úspěšný dotační program, který umožňuje čerpat finanční prostředky na ochranu a zlepšování životního prostředí z fondů Evropské unie.

V druhém programovém období 2014-2020 bylo pro žadatele v České republice k dispozici z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti 2,506 miliard eur. V navazujícím období 2021-2027 program nabídne částku ve výši 2,3 mld. eur, tj. přes 60 mld. Kč.

Finanční prostředky směřují na energetické úspory u veřejných budov a obnovitelné zdroje energie, na zlepšení kvality ovzduší a vodohospodářské infrastruktury, na opatření proti suchu, povodním a sanaci ekologických zátěží. Podpora míří také na předcházení produkce odpadů a jejich další využívání, posílení biodiverzity a zlepšení kvality prostředí v obcích a městech.

Od roku 2021 bude velká část těchto aktivit bude podporována i nadále. Zároveň přinese program celou řadu novinek – snadnější realizaci komplexních projektů, větší důraz na adaptaci na změnu klimatu, podporu environmentálního vzdělávání, prevenci vzniku dalších typů odpadů jako jsou potravinové odpady, textil nebo odpady ze zdravotnictví apod.

Hlavní oblasti podpory z OPŽP od roku 2021

  • Energetické úspory a obnovitelné zdroje energie
  • Adaptace na změny klimatu – se zaměřením na prevenci a přizpůsobení se suchu, povodním a sesuvům půdy či podporu environmentálních center
  • Vodohospodářská infrastruktura – podpora výstavby vodovodů a přivaděčů, kanalizací a čistíren odpadních vod
  • Oběhové hospodářství – podpora prevence vzniku odpadů a jejich materiálového a energetického využití
  • Biodiverzita – podpora obnovy a péče o přírodní stanoviště a druhy, zprůchodnění migračních překážek, omezování šíření invazních druhů
  • Ovzduší – podpora náhrady a rekonstrukce stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a systémů na monitoring kvality ovzduší
  • Sanace – podpora sanací kontaminovaných lokalit

Program je určen zejména pro veřejný sektor, tedy obce, kraje, organizace státní správy a samosprávy, výzkumné a vědecké ústavy, školská zařízení. Ve vybraných oblastech bude podpora směřovat také soukromému sektoru, podnikatelům a domácnostem.

Řídicím orgánem programu je Ministerstvo životního prostředí.

Za příjem a hodnocení žádostí a administraci schválených projektů odpovídá Státní fond životního prostředí ČR, ve vybraných oblastech může být podpora poskytována prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v roli administrátora zastřešujícího projektu.

Jak požádat o dotaci

O podporu formou dotací a inovativních finančních nástrojů lze žádat v rámci jednotlivých výzev, vyhlašovaných Fondem v průběhu celého programového období.

Aktuální, podrobné informace o termínech a podmínkách podpory z OPŽP naleznete na webu www.opzp.cz.

Více informací

www.opzp.cz