Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Půjčky od SFŽP ČR > Výzva 2/2016 PU

Výzva 2/2016 PU

Půjčka na vodohospodářské projekty s dotací z Operačního programu Životní prostředí.

O zvýhodněnou půjčku se můžete ucházet, pokud žádáte dotaci v Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) na aktivity:

  • 1.1 Snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových vod,
  • 1.2 Zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství,

a to bez ohledu na číslo vyhlášené výzvy OPŽP. Díky kombinaci dotace a zvýhodněné půjčky můžete pokrýt až 100 % celkových způsobilých výdajů na svůj projekt.

Kdy můžete žádat o půjčku SFŽP ČR

Z důvodu vyčerpání alokace byl příjem žádostí o půjčky ukončen.

Pro koho je určena

Pro obce, města, kraje, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, dále jimi zřizované příspěvkové organizace, obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Alokace

690 milionů Kč

Jaké jsou výhody půjčky 2/2016 PU

  • Po dobu realizace projektu je půjčka bezúročná.
  • Zvýhodněná fixní úroková sazba ve výši 0,45 % p. a. je počítána až od 1. 4. následujícího roku po ukončení čerpání půjčky
  • Půjčka je bez poplatků za sjednání půjčky, předčasné splátky či odklad splátek.
  • Úroková sazba odpovídá roční procentní sazbě nákladů (RPSN).
  • Standardní doba splatnosti je 10 let.
  • Zajištění půjčky je možné kombinovat s dohodou o budoucím vkladu zástavního práva po dokončení dotací podpořeného projektu.
  • Jedno kontaktní místo – žádost se vyřizuje společně se žádostí o dotaci z OPŽP.

Půjčka nesmí přesáhnout 100 % celkových způsobilých výdajů a zároveň musí být dodržena pravidla pro veřejnou podporu.

Na co půjčku využijete

Řekněte si o půjčku, pokud jste získali dotaci na výstavbu kanalizace, výstavbu, modernizaci a intenzifikaci čistírny odpadních vod či zlepšení kvality povrchových vod např. u vodárenské nádrže, koupaliště a jeho přítoku a nemáte dostatek vlastních finančních prostředků na pokrytí celkových výdajů na projekt nebo chcete vlastní peníze využít jiným způsobem.

Jak požádat o podporu

Žádosti o půjčku i dotaci podávejte elektronicky prostřednictvím elektronického formuláře IFN Bene-Fill, který je přístupný i přes webové stránky www.opzp.cz. Na nich najdete také kalkulačku, na které spočítáte výši celkové veřejné podpory (kombinaci půjčky a dotace).

Následně je třeba žádost doručit písemně nebo datovou zprávou společně s přílohami podepsané statutárním zástupcem. Postup podání žádosti je obdobný jako u standardních dotací z OPŽP.

Žádosti vyřizujeme průběžně, v pořadí, jakém byly na Fond doručeny.

Další podmínky

Půjčka je podmíněna schválením dotace z OPŽP a kladným vyhodnocením úvěrové způsobilosti žadatele a projektu.

Doba splatnosti půjčky je uvedena v textu výzvy, maximální lhůta je 10 let počínaje splatností 1. splátky jistiny. Fond je oprávněn poskytnout půjčku se splatností delší než 10 let i nad rámec výzvy, a to zejména z důvodu ekologické relevance projektu a jeho obecné potřebnosti.

Závazné dokumenty k výzvě č. 2/2016 PU

Obecné dokumenty