Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Kotlíkové dotace > Časté dotazy ke kotlíkovým dotacím pro nízkopříjmové domácnosti

Časté dotazy ke kotlíkovým dotacím pro nízkopříjmové domácnosti

Jaké dokumenty musím doložit spolu s žádostí o podporu?

Vedle žádosti o poskytnutí dotace je třeba doložit:

• doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva,
• doklady prokazující přijatelnost fyzické osoby k podpoře z pohledu výše příjmů (např. daňové přiznání, potvrzení o příjmech, potvrzení o důchodu, potvrzení o dávkách a příspěvcích poskytovaných ČSSZ nebo Úřady práce ČR),
• doklady prokazující že žadatel ve stavbě pro rodinnou rekreaci trvale bydlí,
• fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso,
• písemný souhlas spoluvlastníků většinového, resp. polovičního podílu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření v rodinném domě/trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci/bytové jednotce bytového domu, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu/trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci/bytové jednotky bytového domu,
• písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky/trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci/bytové jednotky bytového domu nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového, resp. polovičního podílu na předmětné nemovitosti k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření,
• další přílohy definované příslušným krajem.

Jaké dokumenty musím doložit po provedení výměny kotle?

Realizaci projektu je třeba prokázat minimálně následujícími doklady:

• fotodokumentace nově instalovaného zdroje tepla,
• kopie dokladu o instalaci a uvedení nového zdroje tepla do provozu,
• kopie protokolu o revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj),
• kopie zprávy o montáži,
• potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle,
• kopie faktur/daňových dokladů,
• případně další doklad, který kraj stanoví.

Komu konkrétně se žádost o dotaci předkládá?

Žádosti přijímají jednotlivé krajské úřady. V Praze je to Magistrát hlavního města Prahy.

Jakými způsoby lze žádost podat?

Žádost o dotaci bude podávána výhradně elektronicky prostřednictvím webové aplikace s následným doručením listinné verze žádosti a příloh na příslušný krajský úřad – a to buď poštou anebo osobním předáním na podatelnu.

Je k podání žádosti potřeba elektronický podpis?

Žádosti lze podat na všechny krajské úřady a Magistrát Hl. m. Prahy elektronicky bez elektronického podpisu.

V případě, že nemám elektronický podpis ani datovou schránku, budu muset podpis na žádosti doplnit? A je nutné poslat přílohy k doložení současného stavu současně se žádostí?

Není potřeba vlastnit elektronický podpis ani datovou schránku. Kraje toto budou zpravidla řešit povinností dodat podepsanou papírovou žádost o podporu – buď zasláním poštou anebo osobním odevzdáním na podatelnu příslušného krajského úřadu. Pro dodání příloh k doložení současného stavu bude žadatelům poskytnuta dostatečně dlouhá lhůta.

Jaký rok je rozhodným pro spočítání příjmů domácnosti?

Příjmy jsou sledovány jen za rok 2020. O kotlíkovou dotaci s 95 % podporou si může požádat ta domácnost žadatele, u které platí, že průměrný čistý příjem na člena domácnosti nebyl v roce 2020 vyšší než 170 900 Kč.

Jaké vybrané typy dávek se zahrnují do sledovaných příjmů?

Kompletní seznam sledovaných příjmů je následující:
• příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu fyzických osob podle zákona o dani z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny (prokázáno daňovým přiznáním/potvrzením o příjmech od zaměstnavatele),
• starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody (prokázáno potvrzením o důchodu),
• dávky nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství (prokázáno potvrzením České správy sociálního zabezpečení),
• dávky státní sociální podpory (dle zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře), dávky v hmotné nouzi (dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi), podpora v nezaměstnanosti (prokázáno potvrzením Úřadu práce ČR).

Co mám dělat, když na zaplacení nového kotle nemám peníze? Je možné obdržet dotaci ještě před jeho nákupem a nainstalováním?

Kraje mají povinnost umožnit žadatelům poskytnutí zálohy ve výši minimálně 60 % z dotace. Záloha bude žadateli uvolněna na základě zálohové faktury vystavené dodavatelem; po dokončení a doložení realizace výměny kotle bude zbylá částka uvolněna na základě doložení všech potřebných dokladů.

V domě máme dva kotle – jeden na tuhá paliva a druhý je elektrokotel. Mohu získat dotaci?

Podporu je v tomto případě možné poskytnout za předpokladu, že kotel na pevná paliva s ručním přikládáním může plnit funkci hlavního zdroje vytápění a je prokazatelně v provozu v době podání žádosti nebo byl v provozu před realizací výměny zdroje (prokázání řeší kraje individuálně dle potřeby v rámci příjmu žádostí fyzických osob, např. čestným prohlášením fyzické osoby při žádosti o podporu).

Mám dva zdroje vytápění rodinného domu. 1. plynový kondenzační kotel, 2. kotel na dřevo a uhlí první emisní třídy. Mohu žádat o dotaci na výměnu kotle za kotel na biomasu s ručním přikládáním?

Pokud se ptáte na kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti, pak lze žádat pouze v případě, že uvedený kotel č. 2 (na dřevo a uhlí) můžete používat jako hlavní zdroj vytápění. Tedy nemusí být jako hlavní zdroj vytápění aktuálně používán, ale může se jím na základě vašeho rozhodnutí kdykoliv stát.

Chceme měnit starý kotel za tepelné čerpadlo, v roce 2020 měl ale dům jiného majitele. Z jakých příjmů se bude nárok na dotaci vypočítávat?

Dokládáte vaši domácnost za rok 2020, třebaže jste bydleli na jiné adrese. Příjmy předchozích vlastníků se nedokládají.

Je možné získat kotlíkovou dotaci na výměnu kotle na chatě či chalupě – rekreační objekt, ve kterém mají dva lidé trvalé bydliště?

Ano, je to možné, pokud jde o trvale obývaný rekreační objekt. O dotaci žádá vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti. V případě trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci je žadatel povinen doložit trvalý pobyt některého z členů domácnosti počínající 24 měsíců nebo více před podáním žádosti o podporu. Trvalý pobyt lze prokázat zápisem adresy místa realizace v občanském průkazu, výpisem z Registru osob nebo potvrzením od místně příslušného obecního úřadu.

Majiteli chaty jsou důchodci – o jakou dotaci mohou žádat?

Domácnosti složené výhradně z důchodců pobírajících starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebudou muset dokládat příjmy, mohou tedy automaticky žádat o kotlíkové dotace s 95 % dotací bez toho, aniž by se zkoumal jejich příjem.

Jsem důchodce a zároveň vlastník domu, ve kterém ale žiji se svou rodinou. Mám na dotaci automaticky nárok?

V případě, že příjmy rodiny jsou vyšší než požadované maximum, tak na dotaci nárok nemáte.

Žadatel a zároveň spoluvlastník je invalidní důchodce 3. stupně a v jedné domácnosti žije se šestnáctiletým dítětem (také je spoluvlastníkem). Platí pro tuto kombinaci výjimka, že se nemusí dokládat příjmy domácnosti za rok 2020?

V tomto případě se příjmy domácnosti dokládají.

Je možné s dotací vyměnit i starý plynový kotel?

Výměna plynových kotlů v současné době není podporována.

Je výše dotace na jednotlivé zdroje tepla omezená nějakou částkou?

Při pořízení tepelného čerpadla činí výše dotace až 180 000 Kč. Pro kotel na biomasu je maximální výše podpory zastropována částkou 130 000 Kč, pro plynový kondenzační kotel se jedná o částku 100 000 Kč. V případě plynových kondenzačních kotlů je ovšem třeba mít na paměti, že úhrada způsobilých výdajů je garantována pouze za předpokladu, že již byla výměna těchto kotlů realizována, případně byla na jejich pořízení vystavena závazná objednávka v termínu od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022.

Co je možné zahrnout do způsobilých výdajů?

Mezi způsobilé výdaje může žadatel zahrnout jak pořízení nového topidla včetně nákladů na jeho instalaci a stavební práce, tak výdaje za novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu včetně nezbytných zkoušek, testů a měření souvisejících s uváděním nového zdroje vytápění do stavu způsobilého k užívání. Za způsobilé výdaje se považují i náklady na projektovou dokumentaci a administraci žádosti o podporu.

Je někde zveřejněný seznam zdrojů, které splňují podmínky dotace a je možné na ně žádat dotaci?

Seznam najdete na stránce svt.sfzp.cz. Výrobky uvedené v tomto seznamu pod kotlíkovými dotacemi 2021-2027 lze v rámci programu kotlíkových dotací podpořit, protože plní požadované parametry. Jednotlivé krajské úřady mohou požadovat, aby daný výrobek byl v seznamu uveden, proto před pořízením nového zdroje vytápění doporučujeme konzultaci s pracovníky příslušného Krajského úřadu.

Může za příjemce dotace žádost vyřídit i firma provádějící výměnu tepelného zdroje?

Tuto možnost nevylučujeme. Mezi způsobilými výdaji je také položka Náklady související s administrací žádosti o podporu.

Musí mít všichni členové domácnosti trvalé bydliště v nemovitosti, které se týká žádost o dotaci?

Členové domácnosti nemusí mít u rodinného domu nebo bytové jednotky trvalé bydliště.

Žije-li v domě společně více rodin, posuzují se příjmy všech, tedy obou rodin nebo pouze domácnosti vlastníka?

Pokud dle katastru nemovitostí není objekt rozdělen na více bytových jednotek s různými majiteli, kdy by každá bytová jednotka byla vytápěna samostatným zdrojem tepla, pak je posuzován příjem všech v domě žijících osob.

Může být žadatelem vlastník, který v domácnosti nebydlí (např. koupil byt pro dceru nebo maminku)? Kdo spadá do kategorie příjmy členů domácnosti, resp. osob bydlících společně se žadatelem?

Žadatelem o dotaci je vždy vlastník nemovitosti. Příjmy se posuzují podle osob, které mají trvalý pobyt v dotčené nemovitosti, a dále ostatní osoby, které s žadatelem trvale bydlí, přičemž zde nemusí mít trvalý pobyt. Pokud ale vlastník na adrese nebydlí, tj. není to jeho bydliště, pak nemůže být způsobilým žadatelem v kotlíkových dotacích OPŽP.

Jaký je rozdíl mezi místem trvalého pobytu a trvalým bydlištěm?

Místem trvalého pobytu nebo jen trvalým pobytem je adresa, která je uvedena v občanském průkazu. Trvalým bydlištěm nebo jen bydlištěm se rozumí adresa, na které žadatel skutečně trvale bydlí (nemusí se shodovat s adresou uvedenou v OP).

Chceme měnit starý kotel za tepelné čerpadlo, v roce 2020 měl ale dům jiného majitele. Z jakých příjmů se bude nárok na dotaci vypočítávat?

Dokládáte vaši domácnost za rok 2020, třebaže jste bydleli na jiné adrese. Příjmy předchozích vlastníků se nedokládají.

Může být žadatelem ten, kdo v domácnosti bydlí, ale není vlastník? Může o kotlíkovou dotaci požádat bývalá majitelka, která darovala nemovitost, v níž má vyhrazené právo užívání (věcné břemeno)?

Žadatelem musí být vždy vlastník. O dotaci nemůže žádat člen domácnosti bez majetkoprávního vztahu k nemovitosti. Existence věcného břemena užívání není překážkou.

Jakým způsobem se dokazuje výše příjmů členů domácnosti? Stačí daňové přiznání za minulý rok nebo pouze čestné prohlášení?  

Čestné prohlášení nelze použít. Žadatel se musí prokázat daňovým přiznáním nebo potvrzením o příjmech od svého zaměstnavatele. Ostatní druhy příjmů se prokazují potvrzením o důchodu (vdovský, invalidní, starobní, vdovecký a sirotčí), potvrzením od ČSSZ (dávky v nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství) nebo potvrzením od Úřadu práce ČR (dávky státní sociální podpory, dávky v hmotné nouzi, podpora v nezaměstnanosti).

Pokud s vlastníkem žije jeden důchodce, znamená to automaticky nárok na 95 % dotaci?

Automatický nárok na podporu – bez ohledu na výši příjmů – mají domácnosti, které jsou tvořené výhradně osobami pobírajícími starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně. Automatický nárok se vztahuje také na domácnosti, které čerpají příspěvek či doplatek na bydlení. Pokud v domácnosti žije jeden důchodce a někdo další (např. osoba s příjmy ze zaměstnání), pak je sledován příjem u obou osob.

Jak se určuje či dokazuje, kdo je členem domácnosti? Žadatel je například v nemovitosti přihlášen, ale nebydlí v ní, a naopak bydlí v ní, ale není zde hlášen.

Do limitu se počítá každá osoba, která má v domácnosti bydliště k datu podání žádosti, což se prokazuje čestným prohlášením. V případě, že osoba, která má na dotčené adrese trvalý pobyt, ve skutečnosti bydlí jinde, označí žadatel tuto osobu v žádosti (čestným prohlášením) a příjem této osoby se do příjmu domácnosti počítat nebude. Počet členů domácnosti je vždy rozhodný k datu podání žádosti o podporu.

Jak je to při výměně kotle v bytovkách, kde je společenství vlastníků, ale není zde centrální vytápění, tj. každý byt má svůj kotel na pevná paliva. Může žádat majitel nemovitosti sám nebo musí SVJ jako celek?

Musí žádat vlastník bytové jednotky.  Zároveň se musí jednat o samostatný zdroj vytápění, který splňuje podmínky programu.

Zákazník koupil starý dům, kde byl jako hlavní zdroj kotel na tuhá paliva. V rámci vyklizení celého domu došlo i k demontáží starého kotle a odvezení do šrotu. Nemají žádnou fotodokumentaci. Nyní chtějí tepelné čerpadlo s využitím dotace, jak v takovém případě postupovat?

Dobrý den, bez fotodokumentace původního zdroje na místě zapojení není bohužel možné žádat o dotaci na výměnu kotlů.