Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Kotlíkové dotace > Domácnosti s nižšími příjmy – kotlíkové dotace

Domácnosti s nižšími příjmy – kotlíkové dotace

Kdo může o dotaci žádat

 • vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného domu, bytové jednotky bytového domu nebo trvale obývaného rekreačního objektu)

Za jakých podmínek

 • žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně

nebo

 • žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období mezi 1. lednem 2022 a dnem podání žádosti pobíral příspěvek na bydlení.

Na co lze dotaci čerpat

 • na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj

Typy podporovaných zdrojů tepla

 • kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise EU č. 2015/1189),
 • kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise EU č. 2015/1189),
 • elektrická a plynová tepelná čerpadla (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise EU č. 813/2013).

Tepelná čerpadla typu vzduch-vzduch nejsou podporována.

Výše podpory

Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši až 95 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:

Typ zdroje tepla Limit (Kč)
Tepelné čerpadlo 180 000
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva 130 000
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 130 000

Pro výběr nového zdroje tepla můžete využít Seznam výrobků splňujících požadavky dotace.

Způsobilé výdaje

Za způsobilé výdaje na úrovni projektu fyzické osoby jsou obecně považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, zejména pak:

 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na biomasu včetně nákladů na úpravu spalinových cest,
 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací tepelného čerpadla,
 • stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby nebo kombinovaného bojleru, vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění,
 • náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním nového zdroje vytápění do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu),
 • náklady na projektovou dokumentaci včetně nákladů souvisejících s administrací žádosti o podporu.

Jak podat žádost

Žádosti bude možné podávat na krajském úřadu, kde lze využít odborné poradenství.

Příjem žádostí

Příjem žádostí spustí jednotlivé kraje v níže uvedených termínech.

 
Kraj Příjem žádostí
Jihočeský 26.6.2023
Jihomoravský 1.8.2023
Karlovarský 14.8.2023
Královéhradecký 16.8.2023
Liberecký 4.9.2023
Moravskoslezský 31.7.2023
Olomoucký 1.8.2023
Pardubický 4.9.2023
Plzeňský 4.9.2023
Praha 7.8.2023
Středočeský 5.9.2023
Ústecký 1.8.2023
Vysočina 1.9.2023
Zlínský 12.9.2023

Jaké doklady jsou třeba k podání žádosti

 • formulář žádosti o podporu,
 • doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva – žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně,
 • fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso,
 • potvrzení prokazující čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení,
 • doklady prokazující že žadatel ve stavbě pro rodinnou rekreaci trvale bydlí,
 • písemný souhlas spoluvlastníků většinového, resp. polovičního podílu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření v rodinném domě/trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci/bytové jednotce bytového domu, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu/trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci/bytové jednotky bytového domu,
 • písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky/trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci/bytové jednotky bytového domu nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového, resp. polovičního podílu na předmětné nemovitosti k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření,
 • další přílohy definované příslušným krajem.

Po provedení výměny je potřeba předložit

 • fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla
 • kopie dokladu o instalaci a uvedení nového zdroje tepla do provozu
 • kopie zprávy o revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj)
 • potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle
 • kopie faktur/daňových dokladů
 • případně další doklad, který stanoví příslušný kraj

Kam se obrátit pro více informací

Kontaktujte svůj krajský úřad.

 

Kontakty na kraje

 

Logo Spolufinancováno EU