Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Legislativa > Statut SFŽP ČR

Statut SFŽP ČR

Statut Státního fondu životního prostředí ČR navazuje na zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky a upravuje rozsah činnosti Fondu a podmínky poskytování finančních prostředků z Fondu.

 

Statut Státního fondu životního prostředí České republiky

 

ČLÁNEK 1

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) vydává na základě § 1 odst. 2 zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů statut Státního fondu životního prostředí České republiky (dále jen „Fond“). Statut upravuje rozsah činnosti Fondu a podmínky poskytování finančních prostředků (dále jen „prostředky“) z Fondu.
 2. Sídlo Fondu je: Praha 4, Kaplanova 1931/1. Fond je jinou státní organizací.
 3. Fond je právnickou osobou. Správcem Fondu je ministerstvo. Ministerstvo vykonává vůči Fondu zřizovatelské funkce jako věcně příslušný ústřední správní úřad dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Při tom se řídí zvláštními právními předpisy, zejména zákonem č. 388/1991 Sb. Jménem ministerstva vykonává funkce věcně příslušného správního úřadu vůči Fondu náměstek ministra pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů.
 4. Prostředky z Fondu se poskytují žadatelům za podmínek stanovených tímto statutem, platnými a účinnými směrnicemi Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky (dále jen „Směrnice“) a jejich přílohami. Směrnice, jejich změny a doplňky vydává ministerstvo a podepisuje ministr životního prostředí (dále jen „ministr“).
 5. O poskytnutí prostředků z Fondu rozhoduje ministr. Poradním orgánem ministra při rozhodování o poskytnutí prostředků z Fondu je Rada Státního Fondu životního prostředí České republiky (dále jen „Rada Fondu“). Rozhodnutí o poskytnutí prostředků z Fondu (dále jen „Rozhodnutí“) se zveřejňuje.

 

 

ČLÁNEK 2

ROZSAH ČINNOSTI FONDU

 1. Základním účelem Fondu je podpora ekologických opatření uskutečňovaných v souladu s aktuální Státní politikou životního prostředí a zásadami ochrany životního prostředí České republiky. Prostředky se poskytují podle Směrnice, která upravuje vztahy mezi ministerstvem a Fondem při poskytování prostředků v rámci programů financovaných Fondem. Při plnění základního účelu Fond zejména:

1.1. sestavuje a předkládá:

 1. ke schválení ministerstvu návrhy na poskytnutí prostředků z Fondu a návrhy rozhodnutí ve formě skupinového nebo individuálního seznamu žádostí,
 2. vládě České republiky prostřednictvím ministerstva k projednání návrh rozpočtu příjmů a výdajů Fondu (včetně výdajů spojených s činností Fondu a včetně stanovení částky, kterou se bude podílet na financování programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie),
 3. Ministerstvu financí závěrečný účet,
 4. Poslanecké sněmovně České republiky prostřednictvím vlády České republiky návrh rozpočtu příjmů a výdajů Fondu,
 5. ke schválení Radě Fondu účetní závěrku dle platné legislativy,

1.2. pijímá žádosti o poskytnutí prostředků z Fondu, tyto žádosti eviduje, kontroluje jejich úplnost a další náležitosti a doplňuje vlastním stanoviskem. Obdobně postupuje při přijímání žádostí o změnu Rozhodnutí,

1.3. vyzývá k nápravě či odstranění nedostatků zjištěných při administraci žádosti dle předchozího bodu. V případě, že nedojde k odstranění nedostatků, pak usnesením o zastavení administrace zastavuje řízení o předmětné žádosti,

1.4. zabezpečuje přípravu podkladů pro činnost Rady Fondu,

1.5. po projednání v Radě Fondu předkládá ministerstvu podklady pro rozhodnutí se stanoviskem Rady Fondu,

1.6. poskytuje podporu na základě skupinového nebo individuálního rozhodnutí a je-li pro danou výzvu programu relevantní, uzavírá smlouvy o poskytnutí podpory z Fondu se žadateli, včetně změn a dodatků těchto smluv, které stanoví upřesňující podmínky pro poskytnutí podpor,

1.7. kontroluje účelnost a správnost využití poskytnutých prostředků z Fondu,

1.8. činí příslušná opatření k nápravě (včetně vymáhání pohledávek) podle rozhodnutí nebo smlouvy o poskytnutí podpory z Fondu, Směrnice a platných právních předpisů, pokud příjemce podpory poruší podmínky, podle kterých byla podpora poskytnuta,

1.9. vede účetnictví o tvorbě a užití poskytnutých prostředků z Fondu v souladu s právními předpisy, vede evidenci závazků vyplývajících ze smluv mezi Fondem a žadateli, obhospodařuje samostatný bankovní účet Fondu, provádí platby vyplývající z činnosti Fondu prostřednictvím banky,

1.10. pravidelně informuje ministerstvo a veřejnost o hospodaření s prostředky Fondu,

1.11. vede evidenci podle složek životního prostředí v těchto kapitolách:

 1. ochrana vod,
 2. ochrana ovzduší a energetické úspory,
 3. ochrana přírody a krajiny, ochrana půdy,
 4. nakládání s odpady,
 5. ostatní,

1.12. zveřejňuje rozhodnutí ministra o použití prostředků Fondu dle § 1 odst. 11 zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

 1. Je-li to účelné, může Fond zejména k výkonu činností administrativní či provozní povahy využít třetích subjektů, které pak příslušné činnosti vykonávají jménem a na účet Fondu.
 2. Fond vykonává úlohy svěřené mu při administraci prostředků získaných od Evropské unie a z dalších mezinárodních finančních mechanizmů, programů a organizací pro oblast životního prostředí, vyplývající z právních předpisů, souvisejících směrnic, metodik a pokynů příslušných orgánů a navazujících smluv a dohod. K zabezpečení těchto činností používá Fond také prostředky technické pomoci ve smyslu příslušných předpisů, případně prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu.
 3. Fond vykonává další agendu potřebnou k zajištění své činnosti.

 

ČLÁNEK 3

OSTATNÍ USTANOVENÍ

 1. Jménem Fondu jedná ředitel Fondu jako statutární orgán, nebo jím pověřený statutární zástupce. Funkce ředitele Fondu je neslučitelná s funkcí předsedy nebo člena Rady Fondu. Ředitel Fondu může pro určité právní úkony písemně pověřit jednáním jménem Fondu jiného zaměstnance Fondu. Další zaměstnanci Fondu mohou jménem Fondu činit právní úkony pouze v rozsahu stanoveném vnitřním předpisem Fondu.
 2. Podrobnosti vnitřní struktury Fondu stanoví organizační řád Fondu, který upravuje také vztahy a náplň činnosti jednotlivých útvarů. Organizační řád, jeho změny a dodatky vydává ředitel Fondu a následně je Fond předkládá ministerstvu pro informaci.
 3. Ministr jmenuje a odvolává předsedu a jednotlivé členy Rady Fondu. Podrobnosti o složení počtu členů a činnosti Rady Fondu upravuje Jednací řád Rady Fondu. Jednací řád Rady Fondu a jeho změny a dodatky schvaluje ministr.
 4. K realizaci řídících a dalších aktivit v rámci konkrétních programů může být zřízen řídící výbor, resp. monitorovací výbor. Členy výborů zastupující Fond jmenuje a odvolává ministr na návrh ředitele Fondu. Podrobnosti o složení, počtu členů a činnosti řídícího výboru, resp. monitorovacího výboru upravuje statut příslušného výboru. Statuty a jejich změny a dodatky schvaluje ministr.
 5. Ministerstvo životního prostředí si dle ustanovení § 12 odst. 6 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů vyhrazuje právo schvalování u níže uvedených právních jednání:

schvalování smluv při úplatném převodu hmotné nemovité věci nebo práva stavby ve prospěch státu.

 

ČLÁNEK 4

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tento statut nabývá platnosti dnem podpisu ministra životního prostředí a účinnosti dnem 1. září 2021.

 

Ke dni nabytí účinnosti tohoto statutu se zrušuje statut Státního fondu životního prostředí České republiky č. j. MZP/2018/110/117 ze dne 30. ledna 2018, který nabyl účinnosti dnem 1. února 2018.