Právě se nacházíte: SFŽP ČR > O SFŽP ČR > Interní protikorupční program SFŽP ČR

Interní protikorupční program SFŽP ČR

Oznamování možného protiprávního jednání zaměstnanců SFŽP ČR

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, je možné oznámení podezření na protiprávní jednání zaměstnanců SFŽP ČR podat:

 • Vnitřním oznamovacím systémem SFŽP ČR
 • Vnějším oznamovacím systémem Ministerstva spravedlnosti
 • Uveřejněním za podmínek stanovených zákonem č. 171/2023 Sb.
 • Podáním orgánu veřejné moci, který má kontrolní pravomoc

Vnitřní oznamovací systém SFŽP ČR

Oznámení musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které:

 • má znaky trestného činu,
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 • porušuje zákon č. 171/2023 Sb.,
 • nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie.

Oznámení by mělo obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.

Funkcí příslušné osoby k prošetření podezření ze spáchání protiprávního jednání jsou v SFŽP ČR pověřeny:

 • Soňa Čapounová, tajemnice ředitele Fondu, tel. 267 994 278
 • Anna Veithová, tajemnice Odboru řízení lidských zdrojů, tel. 735 161 251

Písemné oznámení

 • Oznámení je možné podat poštou adresované příslušné osobě v uzavřené obálce označené nápisem: „NEOTEVÍRAT – OZNÁMENÍ MOŽNÉHO PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ“ na adresu Státní fond životního prostředí ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
 • emailová adresa pro elektronické podání je: nekale_jednani@sfzp.cz

Ústní oznámení

 • telefonicky určené příslušné osobě
 • osobně po domluvě s příslušnou osobou

Oznámení podaná osobami nespadajícími pod §2 odst. 3, zákona č. 171/2023, budou řešena mimo režim uvedeného zákona v souladu s příslušnými vnitřními předpisy SFŽP ČR.

Podrobné informace k ohlašování protiprávního jednání a porušení práva Unie pak naleznete na stránkách Ministerstva spravedlnosti oznamovatel.justice.cz.

Podrobné informace a dokumenty o boji proti korupci naleznete na stránkách www.korupce.cz.

Oblast etického jednání je na SFŽP ČR řešena Etickým kodexem zaměstnanců SFŽP ČR, jež je součástí vnitřního předpisu SM 05 – Pracovní řád a Etickým kodexem Státního fondu životního prostředí ČR, jež je součástí vnitřního předpisu SM 01 – Služební řád.

Poradci a poradní orgány