Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Modernizační fond > Časté dotazy

Časté dotazy

Vyberte si z následujících témat, která vás zajímají.

Modernizační fond a jeho administrace
Kdy bude možné čerpat prostředky z Modernizačního fondu v ČR?

V následujících 10 letech. První výzvy pro předkládání žádostí o podporu z Modernizačního fondu budou vypsány v prvním čtvrtletí roku 2021.

Jaká je alokace Modernizačního fondu?

Celková částka, která je dostupná pro Českou republiku při současných cenách emisních povolenek, je přibližně 150 miliard korun, což představuje 15,6 % celkových prostředků Modernizačního fondu.

Z jakých zdrojů je Modernizační fond financován?

Modernizační fond čerpá prostředky zejména z monetizace 2 % celkového počtu emisních povolenek v systému EU ETS na období 2021–2030, dále z výnosů z povolenek podle čl. 10c odst. 4 (tzv. derogační povolenky) a 50 % výnosů z povolenek podle čl. 10 odst. 2 písm. b) směrnice 2003/87/ES (tzv. solidární povolenky). Prostředky jsou příjmem Státního fondu životního prostředí ČR.

Na jaké oblasti se Modernizační fond zaměřuje?

Modernizační fond bude poskytovat podporu zejména pro projekty přispívající k výstavbě nových OZE, dekarbonizaci teplárenství, zvyšování energetické účinnosti a dekarbonizaci průmyslu, dekarbonizaci a modernizaci dopravy, energetickým úsporám v budovách a veřejnému osvětlení a rozvoji komunitní energetiky.

Výzvy z programů Modernizačního fondu
Je předkládání projektových záměrů v tzv. předregistraci povinné? A budou se předregistrační výzvy vypisovat i v následujících letech?

Ano, tzv. předregistrace v nyní otevřených výzvách je povinná pro projekty podávané v roce 2021. V druhé polovině roku 2021 budou pravděpodobně vypsány další předregistrační výzvy pro následující roky. Pro rok 2022 doporučujeme registraci už v současné výzvě – projekty je zde možné v předstihu registrovat i na pozdější roky.

Ve formuláři k projektovým záměrům (tzv. předregistraci) se vyplňuje i forma a předpokládaná výše podpory. Lze tyto údaje považovat za nezávazný odhad žadatele?

Ano, vyplněný údaj bude pokládán za nezávazný odhad.

Obdrží žadatel zpětnou vazbu po registraci projektového záměru?

Žadatel v odpovědi na registraci svého záměru obdrží potvrzení o jejím přijetí. V případě závažných chyb ve vyplněném formuláři na ně bude žadatel upozorněn a bude vyzván k opravě.

Bude žadatel v podané žádosti v předregistrační výzvě moci informace později upravit (na svoji žádost nebo na výzvu správce programu)? Budou chybně vyplněné záměry vyřazeny?

Žadatel bude moci změny v registrovaných záměrech provést prostřednictvím následných předregistračních výzev, popř. na výzvu SFŽP ČR. Z předregistrací nebudou záměry vyřazovány.

Do jaké míry bude možné měnit informace uvedené v projektovém záměru v rámci předregistrační výzvy v žádosti předkládané do následné výzvy pro předkládání již závazných žádostí o podporu? Zejména co se týká času realizace, dosažených úspor a rozpočtu?

Údaje bude možné upravovat/upřesňovat. Pokud se bude v uváděných parametrech projekt a původní záměr lišit, nebude to důvodem pro znevýhodnění či penalizaci projektu.

Kdy bude možné podávat vlastní žádosti o dotaci? Bude zveřejněn nějaký harmonogram výzev (krátkodobý/dlouhodobý) pro všechny programy?

Vlastní výzvy pro předkládání žádostí o podporu pro první tři programy se předpokládají v prvním čtvrtletí roku 2021, později bude uveřejněn i harmonogram pro všechny programy na následující roky.

Způsobilé jsou náklady vzniklé až po podání žádosti. Je tím myšleno po podání žádosti do předregistrační výzvy, nebo do výzvy pro předkládání již závazných žádostí o podporu?

Způsobilé náklady vznikají až po vyhlášení výzvy pro předkládání závazných žádostí o podporu.

Jakými pravidly se řídí výběrová řízení, pokud bude dotace pod 50 %?

Pravidla zadávání veřejných zakázek pro projekty financované z Modernizační fondu se teprve vytváří a mohou být upraveny dle očekávaných metodických pokynů EIB (začátkem roku 2021). Nicméně orientačně je možné se řídit pokyny, které v současnosti platí pro Operační program Životní prostředí.

Na jakou adresu se má zaslat vyplněný dokument – formulář s projektovým záměrem do programu HEAT, RES+, nebo ENERG ETS?

Vyplněný formulář projektového záměru lze zaslat elektronicky na emailovou adresu epodatelna@sfzp.cz s předmětem „Projektový záměr do programu HEAT/RES+/ENERG ETS“, a sice do 1. února 2021 do 12:00 hod. Další podrobnosti k uvedeným programům naleznete na https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/.

Je možné rozpracované materiály/podklady konzultovat přímo s příslušnou kompetentní osobou nebo probíhá komunikace pouze prostřednictvím e-mailové pošty? Bylo by možné obdržet telefonní číslo na kontaktní osobu pro komunikaci a konzultaci připravovaných záměrů?

Rozpracované materiály/podklady je možné přímo konzultovat, ovšem lépe bude, když pošlete nejdříve e-mailem alespoň základní popis projektu a zmíníte potřebu konzultace, abychom Vám mohli zaslat kontakt na osobu, která se v dané problematice orientuje a mohla by s Vámi efektivně daný záměr diskutovat.

Je nutný elektronický podpis na formuláři pro Projektové záměry v předregistrační výzvě?

V případě předregistrací a podávání projektových záměrů není elektronický podpis vyžadován. Stačí vyplněný formulář vytisknout, podepsat (nevyžadujeme ověřený podpis) a naskenovaný poslat jako přílohu emailem do podatelny.

Program č. 1: Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (HEAT)
Z pohledu hodnocení úspory CO2 se předpokládá hodnocení celkových absolutních emisí, nebo relativních emisí na jednotku vyrobené energie?

Úsporu emisí CO2 (viz též kapitola 7.1 návrhu základních podmínek připravovaného programu: Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (HEAT)) žadatel dokládá v indikátoru „Snížení emisí CO2 v tunách C02 za rok“ v souvislosti s realizací projektu, tj. celkových emisí uspořených realizací projektu.

Jsou podporována rovněž tepelná čerpadla?

Ano, tepelná čerpadla jsou v programu HEAT podporována, ale také jen jako náhrada stávajícího zdroje. Může se tedy vystavět několik tepelných čerpadel, která nahradí např. výtopnu na uhlí; nemusí nutně stát na stejném místě jako původní zdroj, původní zdroj však musí být odpojen.

Jsou obce se svými projekty na rekonstrukci či výstavbu nového obecního kotle na biomasu oprávněnými žadateli v programu HEAT Modernizačního fondu?

Obec je oprávněným žadatelem v programu HEAT. Podmínkou je vlastnictví či provozování zdroje tepla (držení licence na výrobu či rozvod tepelné energie). Zároveň musí jít v případě výstavby nového zdroje o náhradu zdroje stávajícího spalujícího emisně intenzivní palivo.

Je možné čerpat podporu rovněž na náhradu zdroje tepla, který využívá zemní plyn?

Ano, ale pouze za předpokladu, že změna paliva bude na biomasu či půjde o energetické využití odpadu a zároveň bude v programu vyčerpána alokace určená k odklonu od využívání uhlí v teplárenství.  

Je možné podpořit rekonstrukci rozvodů tepla, když je součástí SZT zdroj využívající uhlí?

Ano, ale pouze za předpokladu, že se žadatel zaváže, že nejpozději do roku 2030 započne realizaci náhrady uhelného zdroje.

Program č. 2: Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+)
Mohou v programu RES+ žádat nové SPV (účelově založené společnosti zvláštního určení bez historie)?

Ano, o podporu na FVE do instalovaného výkonu 1 MW a na ostatní nepalivové OZE bez ohledu na instalovaný výkon mohou žádat i SPV. U větších instalací FVE dle podmínek stanovených programem a následnou výzvou.

V základních podmínkách programu uvádíte míru podpory pro různé typy žadatelů a regionálních specifik dle nařízení GBER (č. 41). Jedná se o skutečnou míru podpory, která bude vyplácena žadatelům?

Uváděná podpora dle GBER je maximální přípustná. U FVE nad 1 MW bude požadovaná míra podpory (vždy však nižší nebo rovna maximální přípustné) předmětem výběru a hodnocení (formou soutěže) předložených žádostí o podporu, u ostatních druhů OZE a FVE pod 1 MW bude určena podpora formou jednotkových cen na základě ekonomického modelu tak, aby zajistila v případě řádného hospodaření provozovateli rozumnou návratnost investice. Jednotkové ceny pro jednotlivé technologické skupiny budou zveřejněny v prvním čtvrtletí roku 2021.

Jak bude stanovena výše podpory pro projekty FVE o výkonu do 1 MW? Úspěch žádosti tak bude záviset na termínu podání a výši alokace?

Výše podpory bude stanovena na základě jednotkových cen. Dotace bude poskytnuta všem projektům, které splní podmínky přijatelnosti. V případě vyčerpání alokace v určitém roce může být u projektů, které splní požadované podmínky výzvy a na které nezbyla alokace prostředků, rozhodnuto o tvorbě „zásobníku“ pro případné pozdější čerpání.

Výzva v bodě 2 vyjmenovává jmenovitě FVE a geotermální elektrárny. Mohou být podpořeny i některé jiné typy OZE?

Pro rok 2021 zatím nikoliv. Po ukončení financování z OP TAK budou do programu zařazeny i ostatní nepalivové OZE.

FVE na střechách jsou podporovány z OP TAK, ale pouze pro podnikatele a pro vlastní spotřebu. Bude v programu RES+ možné podpořit střešní FVE, které budou dodávat do sítě více elektřiny, než je povoleno v OP PIK / OP TAK?

Střešní instalace FVE veřejnými subjekty (obce, školy, energetické komunity atd.) o výkonu v rozmezí 100 kW až 1 MW budou financovány z Modernizačního fondu. Možnost financování střešních instalací FVE o výkonu 1 – 5 MW, např. na velkých halách, které nemají dostatečnou vlastní spotřebu, není definitivně uzavřena a vypsání příslušné výzvy bude zvažováno s ohledem na předpokládanou absorpční kapacitu připravovaných projektů. Po vyčerpání alokace OP TAK přejdou pod financování z Modernizačního fondu všechny střešní instalace vč. podniků. Podmínky mohou být nicméně ještě upřesněny na základě výstupů z předregistračních výzev.

 

Musí mít žadatelé licenci na výrobu elektřiny již při podání žádosti o podporu?

Ne, v kapitole 1 návrhu základních podmínek je v pozn. 1 uvedeno, že licence je nezbytné předložit nejpozději při dokončení realizace projektu.

Jak je možné si vyřídit licenci? Jak dlouho to trvá?

Vyřízení licence by nemělo trvat déle než měsíc a nemělo by představovat zásadní administrativní překážku. Podrobnosti uvádí ERÚ zde https://www.eru.cz/udeleni-licence.

Jsou nějaká omezení ohledně spotřeby vyrobené elektřiny? Je stanovena minimální míra vlastní spotřeby či naopak je nutné dodávat veškerou vyrobenou elektřinu do sítě?

Povinný poměr vyrobené elektřiny k vlastní spotřebě a dodané do sítě stanoven není. Lze z hlediska pravidel programu nastavit podle potřeby. V případě dodávání do sítě musí elektrárna splňovat místně příslušné podmínky provozovatele distribuční či přenosové soustavy.

Bude moci žadatel vyrobenou energii prodávat i přímo např. sousednímu podniku?

Ano, prodej vyrobené energie jiným subjektům je možný.

Bude možný souběh investiční podpory s provozní podporou?

U projektů na podporu FVE se s provozní podporou nepočítá. Obecně je souběh možný, provozní podpora investiční podporu zohledňuje.

Bude možná v rámci programu RES+ podpora zemědělských podnikatelů – např. umístění FVE na zemědělské objekty?

Zemědělští podnikatelé spadají obecně do kategorie podnikatelů, nejsou tedy z podpory vyloučeni. V konkrétních výzvách bude případně specifikováno v souvislosti s podporou z OP TAK a OP ŽP.

Proč je v dokumentu Návrh základních podmínek programu RES+ zmíněna též podpora malých vodních elektráren (MVE) a větrných elektráren (VTE), ale v textu výzvy tyto dvě možnosti nejsou?

V prvních letech realizace Modernizačního fondu budou MVE a VTE podporovány z OP TAK. Následně přejdou pod Modernizační fond. Registrace zatím není potřeba.

Program č. 3: Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU ETS (ENERG ETS)
Je možné žádat o podporu v programu ENERG ETS na výstavbu nových FVE instalovaných v areálu výrobny?

Ano, za předpokladu, že žadatel není výrobce elektřiny dle čl. 10c směrnice 2003/87/ES. V opačném případě by daný subjekt musel žádat v programu RES+.

V rámci OP PIK je momentálně vyhlášena výzva na úspory energií. Bude míra podpory v obou programech sjednocena?

Program č. 3 ENERG ETS je určen pouze pro subjekty zahrnuté v EU ETS, které naopak v OP PIK / OP TAK čerpat nemohou. Program č. 4 ENERG bude v Modernizačním fondu otevřen až po vyčerpání alokace OP TAK. Míra podpory, resp. obecně pravidla poskytování podpory z těchto programů se slaďovat budou.

Veřejná podpora
Co je to veřejná podpora podle GBER a jak se liší od podpory v režimu de minimis?

GBER – generální bloková výjimka umožňuje podpory širokého spektra přesně definovaných projektů v gesci členského státu. Znamená to, že pokud jsou splněny všechny obecné a specifické podmínky předpisu a jeho jednotlivých článků, není třeba o podporách jednat s Evropskou komisí. Členský stát nese odpovědnost za správnost. Pro Modernizační fond jsou relevantní články zahrnuté v oddílu „podpora na ochranu životního prostředí“. Od podmínek GBER se nelze odchýlit. Jsou přesně definovány způsobilé výdaje i intenzita podpory.

Podpora de minimis je omezena horní hranicí 200 000 eur na „jeden podnik“  za tři účetní období (nikoli jedno IČO, ale skupina propojených podniků dle specifické definice). Jiné podmínky např. ve vztahu ke způsobilým výdajům nebo intenzitě podpory nejsou stanoveny, ty se řídí programem, v jehož rámci je podpora poskytována.

Je nutné pro FVE/OZE vždy počítat alternativní investici? Jak?

Aktuálně probíhají konzultace s Evropskou komisí a MPO na dané téma. Alternativní investici bude podle stávajících informací z Evropské komise nutné odečítat vždy, když se nebude jednat o malé zařízení. Přesnější informace o charakteru alternativní investice a hranici pro její využití bude součástí výzvy nebo příslušného programového prováděcího dokumentu.

Jak souvisí povinnost vyhodnotit alternativní investici s výkonem zařízení?

Alternativní investici bude dle dosavadních jednání s Evropskou komisí nutné odečítat vždy, když se nebude jednat o malé zařízení. Malé zařízení se posuzuje individuálně – jde o zařízení tak malé, že alternativní investice je pro dané podmínky technicky nerealizovatelná. Přesnější informace o charakteru alternativní investice a hranici pro její využití bude součástí výzvy nebo příslušného programového prováděcího dokumentu.

Kde je hranice pro malá zařízení dle čl. 41 GBER?

Hranice pro malé zařízení je dána obecně textem článku 41 (alternativní investice je technicky nerealizovatelná, tak malé elektrárny neexistují). Přesnější informace o charakteru alternativní investice a hranici pro její využití bude součástí výzvy nebo příslušného programového prováděcího dokumentu.

Je obec podle pravidel veřejné podpory malý, střední, nebo velký podnik?

Definice malých a středních podniků je postavena tak, že obce a města ji nesplňují, proto jsou z hlediska veřejné podpory velkým podnikem.

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Kontaktujte nás na e-mailové adrese modernizacni.fond@sfzp.cz