Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Modernizační fond > Časté dotazy

Časté dotazy

Vyberte si z následujících témat, která vás zajímají.

Modernizační fond a jeho administrace
Kdy bude možné čerpat prostředky z Modernizačního fondu v ČR?

V následujících 10 letech. První výzvy z Modernizačního fondu jsou již vypsány pro programy č. 1 HEAT, č. 2 RES+ a č. 3 ENERG ETS a jsou k dispozici na https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/.

 

Jaká je alokace Modernizačního fondu?

Celková částka, která je dostupná pro Českou republiku představuje 15,59 % celkových prostředků určených pro tvorbu Modernizačního fondu a dále z výnosů tzv. derogačních a solidárních povolenek. Alokace Modernizačního fondu se tak odvíjí od ceny emisní povolenky, přičemž její vývoj v současné době zaznamenává výrazný nárůst. Celková alokace tak od 125 miliard korun v době zahájení příprav implementace Modernizačního fondu (červenec 2020), dramaticky vzrostla až na 280 mld. Kč (květen 2021). Konečná alokace tak bude odvislá od průběžných aukcí a počtu emisních povolenek a vývoji její ceny až do roku 2030.

Z jakých zdrojů je Modernizační fond financován?

Modernizační fond čerpá prostředky zejména z monetizace 2 % celkového počtu emisních povolenek v systému EU ETS na období 2021–2030, dále z výnosů z povolenek podle čl. 10c odst. 4 (tzv. derogační povolenky) a 50 % výnosů z povolenek podle čl. 10 odst. 2 písm. b) směrnice 2003/87/ES (tzv. solidární povolenky). Prostředky jsou příjmem Státního fondu životního prostředí ČR.

 

Na jaké oblasti se Modernizační fond zaměřuje?

Modernizační fond bude poskytovat podporu zejména pro projekty přispívající k výstavbě nových OZE, dekarbonizaci teplárenství, zvyšování energetické účinnosti a dekarbonizaci průmyslu, dekarbonizaci a modernizaci dopravy, energetickým úsporám v budovách a veřejnému osvětlení a rozvoji komunitní energetiky.

 

Jakými pravidly se řídí výběrová řízení?

Žadatel je povinen při zadávání zakázek / veřejných zakázek postupovat podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) v případě, že je zadavatelem podle § 4 odst. 1 až 3 ZZVZ anebo poskytnutá podpora na spolufinancování zakázky je vyšší než 50 % hodnoty této zakázky.

Jak má žadatel/příjemce postupovat v případě, že je předmět podpory právně zatížen nebo žadatel/příjemce jeho zatížení plánuje?

Předmět podpory z Modernizačního fondu nesmí být v průběhu realizace, i po dobu udržitelnosti, nijak právně zatížen. Příslušná výzva může stanovit podmínky, za kterých je právní zatížení možné (např. při realizaci inženýrských sítí), včetně možnosti zatěžovat předmět podpory zástavním právem. Zástava na předmětu podpory nicméně za všech okolností podléhá souhlasu ze strany SFŽP ČR, a to i po ukončení jeho realizace, v době tzv. udržitelnosti. SFŽP ČR posoudí podmínky, za kterých je zástava zřizována, přičemž zástavu je možné zřídit pouze ve prospěch banky s licencí ČNB. Zástavy u jiných subjektů nejsou přípustné.

Žadatel/příjemce je vždy povinen doložit závazný úvěrový příslib či uzavřenou úvěrovou smlouvy s bankou, případně bankovní reference u déle trvajících úvěrů, které jsou zajišťovány zástavním právem. V případě, že je nebo bude předmět podpory spojen s nemovitostí, na které vázne zástava (případně k ní má být zřízena), je povinen doložit výše zmíněné přílohy i pro zástavu této nemovitosti. V případech, kdy má být předmět podpory svázán s nemovitostí jiného vlastníka (třetí osoby), je povinen předložit zápis nebo návrh na zápis do katastru nemovitostí na listu vlastnictví této nemovitosti, z něhož je patrné, že předmět podpory není ohrožen případnou realizací této zástavy. SFŽP ČR si může případně vyžádat další podklady, příp. stanovit jiné relevantní podmínky.

Je možné u projektů Modernizačního fondu změnit osobu žadatele/ příjemce dotace poté, co byla podána žádost o podporu?

Změna v osobě žadatele o dotaci je možná v těchto případech:

 

 • změna právní formy příjemce dotace, kdy ostatní údaje zůstanou nezměněny – za předpokladu souladu s výzvou a zde uvedených způsobilých žadatelů
 • přeměna obchodní společnosti nebo družstva podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev
 • změna žadatele ze zákona, kdy od určitého data dojde k jeho přejmenování či změně právní formy.

 

Změna v osobě příjemce dotace je možná v těchto případech:

 • změna právní formy příjemce dotace, kdy ostatní údaje zůstanou nezměněny – za předpokladu souladu s výzvou a zde uvedených způsobilých žadatelů
 • přeměna obchodní společnosti nebo družstva podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev
 • změna žadatele ze zákona, kdy od určitého data dojde k jeho přejmenování či změně právní formy.

 

U výše uvedené změny je žadatel/příjemce povinen Fondu doručit žádost o souhlas se změnou dle bodů výše, a to nejpozději 60 dnů před zamýšlenou změnou. Obsahem žádosti musí být popis změny s určením, na jakého právního nástupce mají práva a povinnosti z rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci přejít. Fond je oprávněn si vyžádal doplňující informace tak, aby mohl řádně posoudit danou žádost. Fond žádosti vyhoví, nejsou-li tu jiné závažné důvody, které by udělení takového souhlasu bránily. V relevantních případech může být provedeno nového vyhodnocení – zejména vyhodnocení Podniku v obtížích nebo kontrola zástavy na předmětu podpory.

 

Pokud by Fond neposoudil navrženou změnu jako přípustnou, pak by v případě již proplacené dotace byl příjemce dotace povinen vrátit vyplacenou dotaci.

Odčítají se smluvní pokuty vzešlé z dodavatelských smluv od způsobilých výdajů projektu?

Uplatnění smluvních pokut nemá vliv na nastavení způsobilých výdajů.

V případě, že místo bankovního výpisu prokazující úhradu díla je použit zápočet pohledávky (například vůči sankční faktuře), musí být oboustranný, tj. potvrzený a odsouhlasený jak investorem tak dodavatelem.

 • Příjemce podpory je oprávněn do žádosti o platbu zahrnout pouze fakturaci, kterou řádně zkontroloval podle platné legislativy a pravidel programu.
 • Prostředky může příjemce podpory použít pouze na úhradu skutečných, účelných, efektivních, oprávněně a nezbytně vynaložených způsobilých výdajů, vzniklých v přímé souvislosti s pracemi, dodávkami a službami, kterými je akce realizována. Dodavatel vystavuje faktury až po vzájemném odsouhlasení soupisu skutečně fyzicky provedených prací, služeb a dodávek, které příjemce podpory řádně zkontroloval z hlediska množství, realizačních termínů a kvality, poté převzal a potvrdil dodavateli, např. ve Zjišťovacím protokolu.
 • Není přípustné, aby příjemce podpory potvrdil práce, služby a dodávky, které od dodavatele nepřevzal ve smluvně dojednaném množství, termínech a kvalitě a na základě takové fakturace formou žádosti o platbu získal finanční prostředky v plném rozsahu. Takovéto jednání může být považováno za porušení podmínek smlouvy o poskytnutí podpory,  popř. by mohlo být považováno za trestný čin se všemi důsledky
 • Pokud příjemce podpory prokazatelně zjistí pochybení dodavatele až následně po vystavení realizační faktury, je povinen uplatnit vůči zhotoviteli sankci vždy, vyžaduje-li to uzavřená smlouva o dílo. Částka odpovídající výši sankce nebude následně v žádosti o platbu odečtena od způsobilých výdajů projektu, nejedná se o finanční příjem projektu. Doporučujeme pří­jemcům sankci vůči zhotoviteli uplatnit a finančně vypořádat samostatnými doklady, tedy odděleně od dodavatelských faktur a bankovních výpisů o jejich úhradě. V případě, že úhrada sankční faktury bude ze strany příjemce podpory započítána oproti faktuře dokládající neuhrazené způsobilé výdaje, lze jako součást žádosti o platbu akceptovat pouze oboustrannou písemnou dohodu o započtení pohledávek a závazků.
 • V případě, že došlo k zápočtu pohledávek/závazků mezi příjemcem podpory a zhotovitelem (úhrada faktury není v plné výši doložena bankovním výpisem), je vždy nutno předložit písemnou Smlouvu/Dohodu o započtení vzájemných plnění vzniklých na základě smluvního vztahu mezi příjemcem podpory a fakturujícím zhotovitelem, podepsanou příjemcem i zhotovitelem. Tato oboustranná vzájemná Dohoda musí být uzavřena v souladu s občanským zákoníkem. V Dohodě musí být uvedeny smluvní strany, identifikace projektu a faktur/y (v případě odlišného variabilního symbolu oproti číslu faktury je nutné uvést i variabilní symbol), vzájemně započtené částky a měny a jejich celková vzájemná bilance, datum podpisu a podpisy obou smluvních stran.
Je možné u projektů Modernizačního fondu využití tzv. reverzního factoringu k úhradě dodavatelských faktur předkládaných v rámci žádostí o platbu?

Využití reverzního factoringu u projektů Modernizačního fondu je možné. Je však nutné splnění těchto podmínek:

 • Factoringová společnost musí být pobočkou držitele licence ČNB
 • Příjemce podpory předloží v rámci žádosti o platbu spolu s fakturou uhrazenou pomocí reverzního factoringu smlouvu mezi příjemcem a factoringovou společností, doklad o provedení úhrady výše faktury ze strany factoringové společnosti ponížené o diskont a samostatnou úhradu diskontu dodavateli ze strany příjemce. Obě úhrady budou doloženy bankovním výpisem.
Jak se postupuje v případě, kdy se v průběhu posuzování projektů změní podmínky poskytování veřejné podpory?

V případech, kdy dojde k vynucené změně nebo úpravě podmínek, podle kterých je poskytována veřejná podpora již předloženým projektům, nejčastěji z důvodu změny legislativy, rozhodující je pro jejich naplnění datum vydání Rozhodnutí ministra o poskytnutí podpory z prostředků SFŽP ČR.

Jedná se např. aktualizaci  pravidel veřejné podpory v průběhu nebo po ukončení výzvy či nutnosti notifikace v případech, kdy chybí právní titul k poskytnutí VP. V případech, kdy tato pravidla upravují rovněž podmínky přijatelnosti projektů, řídí se posuzování projektů a následné poskytování podpory dle nových pravidel nebo ustanoveními vydaného notifikovaného rozhodnutí Evropské komise.

Program č. 1: Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (HEAT)
Na jaké projekty konkrétně je možné získat dotaci?

Příklad typového projektu: Projekt rekonstrukce městské teplárny v majetku statutárního města (prostřednictvím městské akciové společnosti) s cca 100 tis. obyvateli, jako součást strategie „Zelené město“. V této chvíli teplána využívá energii z hnědého uhlí a zemního plynu s celkovou produkcí emisí CO2 více než 200 tis. tun/rok.

Projekt předpokládá kompletní vytěsnění spalování hnědého uhlí prostřednictvím spalování biomasy a komunálního odpadu, vždy v souladu s:

 • principy tzv. hierarchie nákladní s odpady,
 • a udržitelnosti využívání energie z obnovitelných zdrojů (biomasa).

Pro krytí vlastní spotřeby elektrické energie v teplárně bude v areálu vybudována fotovoltaická elektrárna s akumulací vyrobené energie (bateriové úložiště). Na realizaci projektu tak bude možné využít podporu jak z programu HEAT, tak z programu RES+.

Očekávaná roční produkce emisí CO2 poklesne na hodnotu 53 tis. tun/rok, tj. cca o více než 73 % oproti původnímu stavu.

Jaké projekty nebude naopak možné podpořit?
 • Rekonstrukci, náhradu či výstavbu energetických zdrojů a tepelných rozvodů, které nejsou součástí v současnosti provozovaného centralizovaného zásobování teplem,
 • projekty, u kterých dochází k odpojení od centralizovaného zásobování teplem,
 • instalaci fotovoltaických elektráren (bude podporováno v RES+),
 • výstavbu nových zdrojů tepla bez náhrady či modernizace stávajících zdrojů,
 • rekonstrukci nebo výstavbu nových tepelných rozvodů v rámci soustav zásobování tepelnou energií (SZTE), včetně výměníkových stanic a systému měření a regulace. Tyto projekty budou zatím podporovány z OPPIK a Národního plánu obnovy.
Jak podám žádost o dotaci?

Příjem žádostí včetně všech příloh probíhá plně elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR (AIS SFŽP ČR), který je dostupný na webových stránkách  https://zadosti.sfzp.cz/.

Jaké dokumenty si musím nachystat k podání žádosti?

Spolu s žádostí je nutné elektronicky doložit i následující dokumenty:

 • doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním s Fondem,
 • studie stavebně technologického řešení nebo projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení (u relevantních projektů), případně vyšší stupeň projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu,
 • emisní posudek a energetický posudek,
 • dokumenty prokazující právní vztah k nemovitostem, dotčených realizací projektu,
 • podklady k veřejné podpoře,
 • doklady k prověření vlastnické struktury,
 • doklad o vedení bankovního účtu,
 • informaci, zda bude projekt financován v režimu tzv. Energy performance contracting („EPC“).
Jak bude probíhat posuzování projektů?

Projekty budou posuzovány průběžně, na základě splnění veškerých kritérií přijatelnosti, ověření způsobilosti výdajů a deklarovaných přínosů projektu. Projekty, jejichž podpora bude přesahovat 15 mil. eur, budou ještě následně individuálně předkládány a posuzovány Evropskou investiční bankou (EIB).

Kdy se dozvím, jestli jsem se svým projektem uspěl?

Zde záleží na velikosti a typu projektu. Menší a prioritní projekty budou posuzovány průběžně a doba potřebná pro jejich vyhodnocení se nebude lišit od termínů stanovených i pro ostatní programy administrované SFŽP ČR. Obvykle se jedná o 3-4 měsíce od podání žádosti. Větší projekty s podporou nad 15 mil. eur budou předkládány k individuálnímu posouzení EIB a lhůta tak může být delší. Zde bude především záležet na konkrétních parametrech projektu, podmínkách, za kterých může být na realizaci projektu poskytnuta veřejná podpora, prioritním či neprioritním zaměření.

Jak zjistím, kolik peněz mohu získat na svůj projekt?

Maximální výši podpory se žadatel dozví při zadávání projektu do Agendového informačního systému SFŽP ČR, jehož prostřednictvím jsou žádosti přijímány. Výše se odvíjí zejména od typu projektu a žadatele, jeho způsobilých výdajů a výše alternativní investice, která se od způsobilých výdajů odpočítává.

Bude v případě velkého zájmu otevřen zásobník projektů?

Ano, zásobník projektů bude v prvních výzvách umožněn.

Kolik očekáváte, že z celkové alokace 6,4 mld. Kč podpoříte projektů?

V případě obou výzev se bude jednat pouze o jednotky projektů, nicméně alokace výzvy může být v průběhu jejího vyhlášení navýšena dle disponibility dalších prostředků Modernizačního fondu pro Českou republiku a zájmu ze strany žadatelů, resp. stupně připravenosti jejich projektů.

Pokud se peníze v jedné výzvě nevyčerpají a v druhé výzvě bude naopak přetlak projektů, bude možné peníze mezi výzvami přesouvat?

Ano, alokace prostředků se může v rámci výzev měnit, zejména s ohledem na disponibilitu dalších prostředků Modernizačního fondu pro Českou republiku.

Co je to tzv. alternativní investice?

Způsobilé výdaje pro výpočet veřejné podpory jsou obvykle posuzovány v porovnání s alternativní investicí, tj. standardním opatřením nebo chováním žadatele. Za standardní opatření (alternativní investici) je považována investice, kterou by žadatel pravděpodobně realizoval bez podpory, případně investice vynutitelná právní úpravou.

Mohu do způsobilých výdajů zahrnout i výdaje na projekt vynaložené před podáním žádosti?

Za způsobilé jsou považovány pouze náklady, které jsou výhradně spojeny s realizací projektu a vznikly po podání žádosti.

Do kdy musím podpořený projekt zrealizovat?

Malé projekty s podporou do 15 mil. eur je nutné zrealizovat (předání a převzetí díla) nejpozději do 30 měsíců od vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Velké projety, u nichž podpora přesahuje 15 mil. eur, musí být realizovány do 5 let od vydání rozhodnutí Evropské komise.

Jaká je doba udržitelnosti projektů?

Udržitelnost projektu je stanovena na 10 let a začíná běžet od ukončení projektu. Ukončením projektu se rozumí datum uvedení stavby k trvalému provozu (kolaudační souhlas, doložení oslovení stavebního úřadu, případně písemný souhlas, že stavbu lze užívat).

Jsou stanovena nějaká pravidla povinné publicity?

Ano, každý projekt musí dodržet závazná pravidla povinné publicity, která jsou stanovená ve výzvě. Detailní informace o publicitě a propagaci naleznete rovněž v Grafickém manuálu pro projekty financované z prostředků Modernizačního fondu, který upřesňuje požadavky a doporučení na obsah a formu jednotlivých nástrojů povinné publicity. Grafický manuál je zveřejněn na stránce Povinná publicita na www.modernizacni-fond.cz

Kam se mám obrátit v případě dotazů?

V případě dotazů jsme vám k dispozici na e-mailové adrese: modernizacni.fond@sfzp.cz nebo na kontakty uvedené na této stránce.

Pokud nyní neuspěji nebo na mě nevystačí finance, budu mít ještě možnost získat dotaci?

Termíny pro předkládání žádostí do prvních výzev z programu HEAT mohou být prodlouženy, stejně jako mohou být navýšeny jejich alokace. Vše je odvislé od výše disponibilní alokace z dražených emisních povolenek pro Českou republiku. Výzvy z programu budou nicméně vyhlašovány průběžně po celou dobu implementace Modernizačního fondu, tj. do roku 2030, v návaznosti na absorpční kapacitu potenciálních projektů a prostředků, které bude mít Česká republika průběžně k dispozici.

Jsou k dispozici i jiné dotační nástroje na ekologizaci teplárenství?

Další možnosti podpory poskytuje Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci již končícího operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a nově připravovaného Národního plánu obnovy. Tato podpora je poskytována na výstavbu či modernizaci rozvodů tepelné energie.

Z pohledu hodnocení úspory CO2 se předpokládá hodnocení celkových absolutních emisí, nebo relativních emisí na jednotku vyrobené energie?

Úsporu emisí CO2 (viz též kapitola 7.1 návrhu základních podmínek připravovaného programu: Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (HEAT)) žadatel dokládá v indikátoru „Snížení emisí CO2 v tunách C02 za rok“ v souvislosti s realizací projektu, tj. celkových emisí uspořených realizací projektu.

Jsou podporována rovněž tepelná čerpadla?

Ano, tepelná čerpadla jsou v programu HEAT podporována, ale také jen jako náhrada stávajícího zdroje. Může se tedy vystavět několik tepelných čerpadel, která nahradí např. výtopnu na uhlí; nemusí nutně stát na stejném místě jako původní zdroj, původní zdroj však musí být odpojen.

Jsou obce se svými projekty na rekonstrukci či výstavbu nového obecního kotle na biomasu oprávněnými žadateli v programu HEAT Modernizačního fondu?

Obec je oprávněným žadatelem v programu HEAT. Podmínkou je vlastnictví či provozování zdroje tepla (držení licence na výrobu či rozvod tepelné energie). Zároveň musí jít v případě výstavby nového zdroje o náhradu zdroje stávajícího spalujícího emisně intenzivní palivo.

Je možné čerpat podporu rovněž na náhradu zdroje tepla, který využívá zemní plyn?

Ano, ale pouze za předpokladu, že změna paliva bude na biomasu či půjde o energetické využití odpadu a zároveň bude v programu vyčerpána alokace určená k odklonu od využívání uhlí v teplárenství.  

Je možné podpořit rekonstrukci rozvodů tepla, když je součástí SZT zdroj využívající uhlí?

Ano, ale pouze za předpokladu, že se žadatel zaváže, že nejpozději do roku 2030 započne realizaci náhrady uhelného zdroje.

Program č. 2: Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+)
Na jaké projekty konkrétně je možné získat dotaci?

Podpora je v rámci prvních výzev poskytována na instalaci nových fotovoltaických elektráren. Může se jednat o samostatné projekty, ale i více projektů jako projekty sdružené nebo i projekty tzv. virtuálních elektráren se společným řídicím prvkem. Nové výrobny mohou být doplněny o akumulaci elektrické energie.

Jaké projekty nebude naopak možné podpořit?

Z důvodu překryvu s ostatními dotačními programy, nebudou prozatím z programu podporovány projekty fotovoltaických elektráren integrovaných do konstrukcí budov realizované veřejnými nebo podnikatelskými subjekty a instalace na obytných budovách, pouze ale v případech, pokud se jedná o individuální projekty s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy s instalovaným výkonem do 1 MWp. U projektů nad 1MWp je podpora z programu RES+ vyloučena pouze pro zmiňované projekty na budovách, realizované veřejnými subjekty. V prvních výzvách bohužel také nejsou specificky podporovány projekty tzv. agrofotovoltaiky a plovoucí fotovoltaiky, a to z důvodu,  prozatím připravovaného metodického výkladu těchto typů instalací.

Proč je v programovém dokumentu RES+ zmíněna též podpora malých vodních elektráren (MVE), větrných elektráren (VTE) a geotermálních elektráren (GTE), ale v textu výzev tyto možnosti nejsou?

V prvních letech realizace Modernizačního fondu budou MVE a VTE podporovány z OP TAK či NPO. Následně přejdou pod Modernizační fond. Výzva pro GTE je plánována na přelom let 2021 a 2022.

FVE na střechách a přístřešcích budov jsou podporovány z OP TAK pro podnikatele. Jak je to s těmito projekty podnikatelů, kteří nechtějí spotřebovávat vyrobenou elektřinu, ale budou ji dodávat do sítě?

Nastavení OP TAK v současné době povoluje prodej vyrobené energie do distribuční sítě. Střešní instalace FVE, které jsou připojeny do distribuční/přenosové soustavy pouze jedním předávacím místem jsou tedy způsobilé v OP TAK.

Bude možná v rámci programu RES+ podpora zemědělských podnikatelů – např. umístění FVE na zemědělské objekty?

Zemědělští podnikatelé spadají obecně do kategorie podnikatelů, nejsou tedy z podpory vyloučeni – a vztahují se k nim stejná vymezení oproti jiným programům podpory. U zemědělců bude pravděpodobně obvyklá kombinace instalací FVE na zemi s instalací na konstrukcích budov – tyto kombinované projekty jsou podporovány z programu RES+.

Jak podám žádost o dotaci?

Příjem žádostí včetně všech příloh probíhá plně elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR (AIS SFŽP ČR), který je dostupný na webových stránkách  https://zadosti.sfzp.cz/. Žádosti bude možné podávat od 12. 7. 2021 od 12:00.

Jaké dokumenty si musím nachystat k podání žádosti?

Dokumenty potřebné pro předložení žádosti specifikuje článek 14.1 výzev, nicméně z těch zásadních uvádíme zejména energetický posudek a platnou smlouvu o připojení, případně smlouvu o budoucí smlouvě o připojení k přenosové nebo distribuční soustavě. Rovněž je v případě projektu realizovaného na zemědělském půdním fondu potřeba doložit souhlas (závazné stanovisko nebo rozhodnutí) orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k odnětí půdy z tohoto fondu. V případech, kdy žadatel není vlastníkem nemovitostí, musí také doložit dokumenty prokazující právní vztah k nemovitostem, dotčených realizací projektu.

Jakým způsobem musí doložit příjemce podpory vlastnictví k předmětu podpory v případech, kdy je projekt realizován na pronajatých pozemcích nebo budovách?

Příjemce podpory je povinen zabezpečit, že předmět podpory nebude převeden bez souhlasu Fondu na jinou osobu nejméně po dobu udržitelnosti. V případě umístění předmětu podpory v/na věcech nemovitých, kdy příjemce podpory není zároveň jejich vlastníkem, musí být v katastru nemovitostí zaznamenána výhrada, že daný předmět podpory není součástí nemovité věci a není tak vlastnictvím jejího majitele. Výpis z katastru nemovitostí dokládá příjemce podpory jako podklad k žádosti o platbu a Závěrečnému vyhodnocení akce.

Jaké konkrétní parametry musí mít dokumenty prokazujícího právní vztah k nemovitosti? Postačí k žádosti doložit vztah k nemovitostem formou Smlouvy o smlouvě budoucí (SoSB) pachtovní či zřízení práva stavby?

Ano, k podání žádosti postačí doložit jako doklad o vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům, kde má vyrůst výrobna, SoSB (bez rozlišení typu zda pachtovní nebo právo stavby). Pokud chcete mít úplnou jistotu, nabízíme možnost předběžného posouzení SoSB před podáním žádosti. V takovém případě návrh konkrétní SoSB zašlete na e-mailovou adresu res@sfzp.cz s průvodní informací o projektu a kolegové se vyjádří ke konkrétnímu znění.

Jakým způsobem budete posuzovat projekty podané do ostrých výzev?

Hodnocení žádostí bude odlišné podle velikosti elektrárny. Záměry do výkonu 1 MW včetně budou vyhodnocovány průběžně a pro určení maximální výše podpory se použijí jednotkové dotace. Projekty nad 1 MW budou mezi sebou soutěžit, body jim budou přidělovány podle několika kritérií na základě nákladové efektivity a technické úrovně projektu. Regiony postižené útlumem těžby uhlí (Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj) budou při bodování zvýhodněny. Při výběru projektů bude rovněž zohledněna vládou ČR schválená podmínka, kdy 60 % prostředků je určeno pro výrobce elektřiny podle článku 10c evropské směrnice pro obchodování s emisními povolenkami.

Jaký smysl má podmínka, že bude rozdělováno max. 70 % z celkové požadované dotace předložených projektů?

Tuto podmínku jsme stanovili, abychom zaručili efektivní soutěž a žadatele motivovali, aby předkládali co nejefektivnější projekty – co do poměru výkon vs požadovaná dotace. V praxi to bude znamenat, že může být rozdělováno maximálně 70 % z celkové požadované dotace předložených projektů. To znamená, že i v případě, kdy bude předloženo méně projektů, než je vyhlášená alokace výzvy, dostane se jen na ty nejefektivnější.

Bude v případě velkého zájmu otevřen zásobník projektů?

U výzvy pro projekty s instalovaným výkonem do 1MWp bude možné přijímat projekty do dvojnásobku vyhlašované alokace. U kolové výzvy pro projekty nad 1MWp bude probíhat následný výběr ze všech projektů předložených v termínu stanovených výzvou, tzn. bez jakékoli možnosti tvorby zásobníku.

Výzvy ovšem obsahují dovětek, že alokace výzvy, stejně jako termín pro její ukončení, je možné v průběhu jejího vyhlášení měnit. Záleží na disponibilitě finančních prostředků určených pro Českou republiku, které se tvoří z poměru průběžně dražených emisních povolenek a samozřejmě na zájmu ze strany žadatelů a připravenosti jejich projektů.

Co je to tzv. alternativní investice?

Způsobilé výdaje pro výpočet veřejné podpory jsou obvykle posuzovány v porovnání s alternativní investicí, tj. standardním opatřením nebo chováním žadatele. Za standardní opatření (alternativní investici) je považována investice, kterou by žadatel pravděpodobně realizoval bez podpory, případně investice vynutitelná právní úpravou. V programu RES+ nepředkládají výpočty alternativní investice žadatelé, výše alternativní investice je vypočítána na základě expertně vytvořené metodiky zaměstnanci Fondu. Metodika je dostupná na www.modernizacni-fond.cz.

Výzva z programu RES+ vyžaduje minimální účinnost měničů FV systémů 97 %. Co je Euro účinnost, jak je možné ji doložit a musí ji splňovat i systémy, které nejsou provozovány paralelně se sítí?

Euro účinnost je účinnost, která udává, jaký podíl vstupního DC výkonu bude převeden na výstupní AC výkon v klimatických podmínkách střední Evropy. Výpočet lze nalézt např. v normě ČSN EN 50530. Euro účinnost je možné změřit pro libovolný měnič, resp. sestavu, která je určena pro přímou přeměnu solárního záření na AC výkon.

V případě absence parametru v datových listech (např. systémy složené z více komponent) je možné tento parametr doložit měřením a následným výpočtem (protokol o měření + výpočet) dle definice uvedené např. v ČSN EN 50530. Euro účinnost není vyžadována u off-grid systémů (tzn. systémů, které nejsou provozovány paralelně se sítí).

Mohou na podporu dosáhnout i FVE postavené na zemědělském půdním fondu?

Modernizační Fond v tomto směru pouze upřesňuje pravidla, která jsou pro výstavbu fotovoltaických elektráren již nyní dána obecnými pravidly a legislativou. Výstavba elektráren je na pozemcích zemědělského půdního fondu (ZPF) zakázána, investor má však možnost si v odůvodněných případech požádat o dočasné odnětí pozemku ze ZPF příslušné orgány státní správy. Pokud mu bude vyhověno, může elektrárnu postavit. Z Modernizačního fondu však budou podpořeny pouze FVE na půdě nižší kvality zařazené do III. až V. třídy ochrany dle BPEJ (Tzn., že nepodpoříme výstavbu FVE na půdě, která by byla dočasně odňata z I. a II. třídy).

 

Mohou v oblasti nových OZE žádat stávající i budoucí držitelé podnikatelské licence na výrobu elektřiny, případně subjekty bez licence?

Podmínky jsou nastaveny tak, že předložení licence pro podnikání v energetických odvětvích je v relevantních případech nezbytné nejpozději při dokončení realizace projektu. Žadatelé mohou být tedy i subjekty, které doposud takovou licenci nevlastní. V případech, kdy není licence pro daný projekt nutná, mohou být podpořeny i subjekty bez licence (např. 100% vlastní spotřeba).

Jak je možné si vyřídit licenci? Jak dlouho to trvá?

Vyřízení licence by nemělo trvat déle než měsíc a nemělo by představovat zásadní administrativní překážku. Podrobnosti uvádí ERÚ zde https://www.eru.cz/udeleni-licence.

Mohou v programu RES+ žádat nové SPV (účelově založené společnosti zvláštního určení bez historie)?

Ano, mohou.

Jak může žadatel prokázat, že není podnikem v obtížích, pokud nemůže doložit závěrku za minulé účetní období?

Místo neexistující závěrky za minulé účetní období je třeba pro vyhodnocení, zda podnik nespadá do kategorie podniku v obtížích, doložit například zahajovací rozvahu, je-li k dispozici. Pokud by finanční manažer následně potřeboval ještě jiný doklad k vyhodnocení kritérii podniku v obtížích, vyžádá si jej od žadatele v průběhu hodnocení. Nicméně upozorňujeme, že je stále třeba doložit i podklady pro vyhodnocení podniku v obtížích v rámci propojené skupiny podniků – viz pravidla pro vyhodnocení dostupná na www.sfzp.cz.

Je nutné, aby instalaci FVE prováděla profesionální firma, nebo mohu část projektu realizovat svépomocí?

K montáži FVE je nezbytně nutné disponovat platným oprávněním od MPO k instalaci vybraných zařízení využívajících energii z OZE (Elektromontér fotovoltaických systémů viz https://www.mpo.cz/cz/energetika/energeticka-ucinnost/odborne-cinnosti/jak-se-stat-osobou-opravnenou-k-instalaci-vybranych-zarizeni-vyuzivajicich-energii-z-obnovitelnych-zdroju—167893/)

a oprávněním dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Vedle těchto požadavků je rovněž nezbytné zajistit nezávislý technický dozor investora. Za výše popsaných předpokladů je možné instalovat FVE svépomocí, montáž však v tomto případě nemůže být zahrnuta do způsobilých výdajů projektu.

Jsou nějaká omezení ohledně spotřeby vyrobené elektřiny? Je stanovena minimální míra vlastní spotřeby či naopak je nutné dodávat veškerou vyrobenou elektřinu do sítě?

Povinný poměr vyrobené elektřiny k vlastní spotřebě a dodané do sítě stanoven není. Lze z hlediska pravidel programu nastavit podle potřeby. V případě dodávání do sítě musí elektrárna splňovat místně příslušné podmínky provozovatele distribuční či přenosové soustavy.

Bude moci žadatel vyrobenou energii prodávat i přímo např. sousednímu podniku?

Ano, prodej vyrobené energie jiným subjektům je možný.

Mohu do způsobilých výdajů zahrnout i výdaje na projekt vynaložené před podáním žádosti?

Za způsobilé jsou považovány pouze náklady, které jsou výhradně spojeny s realizací projektu a vznikly po podání žádosti.

Do kdy musím podpořený projekt zrealizovat?

Malé projekty s instalovaným výkonem do 1 MW je nutné zrealizovat (předání a převzetí díla) nejpozději do 3 let od vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Velké projety s výkonem nad 1 MW, musí být realizovány do 5 let od vydání rozhodnutí.

Jaká je doba udržitelnosti projektů?

Udržitelnost projektu je stanovena na 10 let a začíná běžet od ukončení projektu. Ukončením projektu se rozumí datum uvedení stavby k trvalému provozu (kolaudační souhlas, doložení oslovení stavebního úřadu, případně písemný souhlas, že stavbu lze užívat).

Jsou stanovena nějaká pravidla povinné publicity?

Ano, každý projekt musí dodržet závazná pravidla povinné publicity, která jsou stanovená ve výzvě. Detailní informace o publicitě a propagaci naleznete rovněž v Grafickém manuálu pro projekty financované z prostředků Modernizačního fondu, který upřesňuje požadavky a doporučení na obsah a formu jednotlivých nástrojů povinné publicity. Grafický manuál je zveřejněn na www.modernizacni-fond.cz

Pokud nyní neuspěji nebo na mě nevystačí finance, budu mít ještě možnost získat dotaci?

Ano. Výzvy budou průběžně vyhlašovány pro celou dobu trvání Modernizačního fondu, tj. do roku 2030.

V základních podmínkách programu uvádíte míru podpory pro různé typy žadatelů a regionálních specifik dle nařízení GBER (č. 41). Jedná se o skutečnou míru podpory, která bude vyplácena žadatelům?

Uváděná podpora dle GBER je maximální přípustná. Ve výzvách je vždy určena maximální míra podpory pro FVE přesným algoritmem. I tato míra podpory však musí být vždy nižší nebo rovna maximální přípustné míře podpory dle GBER.

Jak bude stanovena výše podpory pro projekty FVE o výkonu do 1 MW? Úspěch žádosti tak bude záviset na termínu podání a výši alokace?

Výše podpory je stanovena na základě jednotkových dotací. Jednotkové dotace pro jednotlivé technologické skupiny jsou uvedeny ve výzvě. Pro jejich výpočet rovněž slouží interaktivní nástroj pro výpočet maximální výše dotace dostupný na www.modernizacni-fond.cz. Dotace bude poskytnuta všem projektům, které splní podmínky přijatelnosti. V případě vyčerpání alokace v určitém roce může být u projektů, které splní požadované podmínky výzvy a na které nezbyla alokace prostředků, rozhodnuto o tvorbě „zásobníku“ pro případné pozdější čerpání.

Jak bude stanovena výše podpory pro projekty FVE o výkonu nad 1 MW?

U FVE nad 1 MW bude požadovaná míra podpory (vždy však nižší nebo rovna maximální přípustné dle GBER) předmětem výběru a hodnocení (formou soutěže). Maximální jednotkové dotace pro jednotlivé technologické skupiny jsou stanoveny formou algoritmu a jsou uvedeny ve výzvě. Pro jejich výpočet rovněž slouží interaktivní nástroj pro výpočet maximální výše jednotkové dotace dostupný na www.modernizacni-fond.cz.

Jaký je minimální počet bodů, který je nutný u soutěžní kolové výzvy splnit?

Minimální počet bodů není u soutěžní kolové výzvy stanoven.

Bude možné po podání žádosti ještě udělat změny na projektu, např. změnit hodnotu instalovaného výkonu FVE?

V odůvodněných případech ano, vždy však po individuálním posouzení oprávněnosti žádosti o změnu a jejím schválení Fondem. Zvýšení výkonu je možné, ale výše podpory bude zachována dle původního nastavení s nižším výkonem (podpora se nebude navyšovat). Snížení instalovaného výkonu naopak v případě schválení změny na projektu vždy povede k adekvátnímu snížení podpory. V soutěžních výzvách (FVE nad 1 MW) je v odůvodněných případech snížení výkonu rovněž přípustné, ale pouze za předpokladu, že toto snížení neovlivní výsledky soutěže mezi projekty.

Bude možný souběh investiční podpory s provozní podporou?

U projektů na podporu FVE se s provozní podporou nepočítá. Obecně je souběh možný, provozní podpora investiční podporu zohledňuje.

Kam se mám obrátit v případě dotazů?

V případě dotazů jsme vám k dispozici na e-mailové adrese: modernizacni.fond@sfzp.cz nebo na kontakty uvedené na této stránce.

 

Program č. 3: Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU ETS (ENERG ETS)
Je možné žádat o podporu v programu ENERG ETS na výstavbu nových FVE instalovaných v areálu výrobny?

Ne, provozovatelé zařízení v EU ETS mohou žádat o podporu na výstavbu nových FVE v programu RES+ .

V rámci OP PIK je momentálně vyhlášena výzva na úspory energií. Bude míra podpory v obou programech sjednocena?

Program č. 3 ENERG ETS je určen pouze pro subjekty zahrnuté v EU ETS, které naopak v OP PIK / OP TAK čerpat nemohou. Program č. 4 ENERG bude v Modernizačním fondu otevřen až po vyčerpání alokace OP TAK. Míra podpory, resp. obecně pravidla poskytování podpory z těchto programů se slaďovat budou.

Veřejná podpora
Co je to veřejná podpora podle GBER a jak se liší od podpory v režimu de minimis?

GBER – generální bloková výjimka umožňuje podpory širokého spektra přesně definovaných projektů v gesci členského státu. Znamená to, že pokud jsou splněny všechny obecné a specifické podmínky předpisu a jeho jednotlivých článků, není třeba o podporách jednat s Evropskou komisí. Členský stát nese odpovědnost za správnost. Pro Modernizační fond jsou relevantní články zahrnuté v oddílu „podpora na ochranu životního prostředí“. Od podmínek GBER se nelze odchýlit. Jsou přesně definovány způsobilé výdaje i intenzita podpory.

Podpora de minimis je omezena horní hranicí 200 000 eur na „jeden podnik“  za tři účetní období (nikoli jedno IČO, ale skupina propojených podniků dle specifické definice). Jiné podmínky např. ve vztahu ke způsobilým výdajům nebo intenzitě podpory nejsou stanoveny, ty se řídí programem, v jehož rámci je podpora poskytována.

Je obec podle pravidel veřejné podpory malý, střední, nebo velký podnik?

Definice malých a středních podniků je postavena tak, že obce a města ji nesplňují, proto jsou z hlediska veřejné podpory velkým podnikem.

Jak se postupuje v případě, kdy se v průběhu posuzování projektů změní podmínky poskytování veřejné podpory?

V případech, kdy dojde k vynucené změně nebo úpravě podmínek, podle kterých je poskytována veřejná podpora již předloženým projektům, nejčastěji z důvodu změny legislativy, rozhodující je pro jejich naplnění datum vydání Rozhodnutí ministra o poskytnutí podpory z prostředků SFŽP ČR.

Jedná se např. aktualizaci  pravidel veřejné podpory v průběhu nebo po ukončení výzvy či nutnosti notifikace v případech, kdy chybí právní titul k poskytnutí VP. V případech, kdy tato pravidla upravují rovněž podmínky přijatelnosti projektů, řídí se posuzování projektů a následné poskytování podpory dle nových pravidel nebo ustanoveními vydaného notifikovaného rozhodnutí Evropské komise.

Předregistrační výzvy
Bylo předkládání projektových záměrů v tzv. předregistraci povinné pro následnou účast ve výzvách?

Ano, tzv. předregistrace byla povinná pro projekty podávané ve výzvách vypsaných z programů HEAT, RES+ a ENERG ETS v roce 2021. U výzev vypsaných v roce 2022 už tato povinnost není.

Budou se předregistrační výzvy vypisovat i v následujících letech?

Pro programy HEAT, RES+ a ENERG ETS mohou být předregistrační výzvy vyhlašovány pouze např. pro specifické technologie nebo typy subjektů. U ostatních programů budou předregistrační výzvy vypisovány dle potřeby.

Způsobilé jsou náklady vzniklé až po podání žádosti. Je tím myšleno po podání žádosti do předregistrační výzvy, nebo do výzvy pro předkládání již závazných žádostí o podporu?

Způsobilé náklady vznikají až po podání žádosti do aktuální výzvy. Tyto výzvy jsou k dispozici na: https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/.

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Kontaktujte nás na e-mailové adrese modernizacni.fond@sfzp.cz