Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Půjčky od SFŽP ČR > Výzva 3/2016 PU

Výzva 3/2016 PU

Půjčka na projekty s dotací z Operačního programu Životní prostředí na snížení energetické náročnosti veřejných budov.

O zvýhodněnou půjčku se můžete ucházet, pokud žádáte dotaci v Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) na tuto aktivitu:

  • 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie,

a to bez ohledu na číslo vyhlášené výzvy OPŽP. Díky kombinaci dotace a zvýhodněné půjčky můžete pokrýt až 100 % celkových způsobilých výdajů na svůj projekt.

Kdy můžete žádat o půjčku SFŽP ČR

7. října 2016 – 31. prosince 2019 (nebo do vyčerpání alokace)

Žádost o půjčku lze podávat průběžně, nejpozději před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci doložení zdrojů příjemce pro spolufinancování projektu OPŽP.

Pro koho je určena

Půjčka je určena zejména pro kraje, obce, města, dobrovolné svazky obcí, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace zřizované územně samosprávními celky, školy a školská zařízení, školské, právnické osoby, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky) a církve.

Alokace

500 milionů korun

Jaké jsou výhody půjčky 3/2016 PU

  • Po dobu realizace projektu je půjčka bezúročná.
  • Zvýhodněná fixní úroková sazba ve výši 0,45 % p. a. je počítána až od 1. 4. následujícího roku po ukončení čerpání půjčky
  • Půjčka je bez poplatků za sjednání půjčky, předčasné splátky či odklad splátek.
  • Úroková sazba odpovídá roční procentní sazbě nákladů (RPSN).
  • Standardní doba splatnosti je 10 let.
  • Zajištění půjčky je možné kombinovat s dohodou o budoucím vkladu zástavního práva po dokončení dotací podpořeného projektu.
  • Jedno kontaktní místo – žádost se vyřizuje společně se žádostí o dotaci z OPŽP.

Půjčka nesmí přesáhnout 100 % celkových způsobilých výdajů a zároveň musí být dodržena pravidla pro veřejnou podporu.

NOVĚ lze půjčku čerpat i na věcně způsobilé nadlimitní výdaje a na projekty využívající metodu energy performance contracting (EPC).

Na co půjčku využijete

Řekněte si o půjčku, pokud jste získali dotaci na celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov (zateplení, výměna oken, instalace solárně-termických kolektorů, rekuperace apod.), či výměnu zdroje tepla z OPŽP (prioritní osy 5, SC 5.1) a nemáte dostatek vlastních finančních prostředků na pokrytí celkových výdajů na projekt nebo chcete vlastní peníze využít jiným způsobem.

Jak požádat o podporu

Žádosti o půjčku i dotaci podávejte elektronicky prostřednictvím elektronického formuláře IFN Bene-Fill, který je přístupný i přes webové stránky www.opzp.cz. Na nich najdete také kalkulačku, na které spočítáte výši celkové veřejné podpory (kombinaci půjčky a dotace).

Následně je třeba žádost doručit písemně nebo datovou zprávou společně s přílohami podepsané statutárním zástupcem. Postup podání žádosti je obdobný jako u standardních dotací z OPŽP.

Žádosti vyřizujeme průběžně, v pořadí, jakém byly na Fond doručeny.

Další podmínky

Půjčka je podmíněna schválením dotace z OPŽP a kladným vyhodnocením úvěrové způsobilosti žadatele a projektu.

Doba splatnosti půjčky je uvedena v textu výzvy, maximální lhůta je 10 let počínaje splatností 1. splátky jistiny. Fond je oprávněn poskytnout půjčku se splatností delší než 10 let i nad rámec výzvy, a to zejména z důvodu ekologické relevance projektu a jeho obecné potřebnosti.

Závazné dokumenty k výzvě č. 3/2016 PU

Obecné dokumenty