Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Půjčky od SFŽP ČR > Výzva 1/2019 PU: Zvýhodněná půjčka na vodohospodářské projekty podpořené dotací z OPŽP

Výzva 1/2019 PU: Zvýhodněná půjčka na vodohospodářské projekty podpořené dotací z OPŽP

O půjčku se můžete ucházet, pokud zároveň žádáte dotaci v Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) na aktivity:

 

 • 1.1 Snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových vod,
 • 1.2 Zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství,

(bez ohledu na číslo vyhlášené výzvy OPŽP).

 

Kdy můžete žádat o půjčku SFŽP ČR

Příjem žádostí bude probíhat od 2. ledna do 30. června 2020, nebo do vyčerpání alokace.

Pro koho je určena

Pro obce, města, kraje, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, dále jimi zřizované příspěvkové organizace, obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Celková výše alokovaných finančních prostředků

500 milionů Kč

Výhody půjčky

 • Díky kombinaci dotace a zvýhodněné půjčky můžete pokrýt až 100 % celkových způsobilých výdajů na svůj projekt.
 • Po dobu realizace projektu je půjčka bezúročná.
 • Zvýhodněná fixní úroková sazba ve výši 0,45 % p. a. je počítána až od 1. 4. následujícího roku po ukončení čerpání půjčky.
 • Půjčka je bez poplatků za sjednání půjčky, předčasné splátky či odklad splátek.
 • Úroková sazba odpovídá roční procentní sazbě nákladů (RPSN).
 • Maximální doba splatnosti je 10 let.
 • Zajištění půjčky je možné kombinovat s dohodou o budoucím vkladu zástavního práva po dokončení dotací podpořeného projektu.
 • Jedno kontaktní místo – žádost se vyřizuje společně se žádostí o dotaci z OPŽP.
 • Půjčka nesmí přesáhnout 100 % celkových způsobilých výdajů a zároveň musí být dodržena pravidla pro veřejnou podporu.

Na co je možné půjčku získat

Pokud jste získali dotaci na výstavbu kanalizace, výstavbu, modernizaci a intenzifikaci čistírny odpadních vod či zlepšení kvality povrchových vod např. u vodárenské nádrže, koupaliště a jeho přítoku a nemáte dostatek vlastních finančních prostředků na pokrytí celkových výdajů na projekt nebo chcete vlastní peníze využít jiným způsobem.

Jak požádat o podporu

Žádosti o půjčku podávejte elektronicky prostřednictvím elektronického formuláře IFN Bene-Fill. Následně také písemně nebo datovou zprávou společně s přílohami podepsané statutárním zástupcem. Žádosti vyřizujeme průběžně, v pořadí, jakém byly na Fond doručeny.

Další podmínky

Půjčka je podmíněna schválením dotace z OPŽP a kladným vyhodnocením úvěrové způsobilosti žadatele a projektu. Zároveň žadatel musí doložit, že má omezenou možnost získat potřebné prostředky z tržních zdrojů.

Doba splatnosti půjčky je uvedena v textu výzvy, maximální lhůta je 10 let počínaje splatností 1. splátky jistiny. Fond je oprávněn poskytnout půjčku se splatností delší než 10 let i nad rámec výzvy, a to zejména z důvodu ekologické relevance projektu a jeho obecné potřebnosti.

Závazné dokumenty