Modernizační fond

 

Slider

 

 

 

Víte, že …

 

… je Česká republika v čerpání prostředků z Modernizačního fondu jednou z nejúspěšnější zemí?

Z hlediska využívání prostředků patří Česko mezi nejúspěšnější země. Dokazují to nejen stovky podpořených projektů zásadního významu, ale zejména objem obhájených prostředků na úrovni Evropské investiční banky a Evropské komise. Tyto prostředky ke konci roku 2023 dosáhly výše 194 miliard korun.

… Česká republika bude mít z Modernizačního fondu k dispozici přibližně půl biliónu korun?

Díky revizi směrnice o EU ETS bude fond disponovat více penězi, než se původně předpokládalo. V roce 2021 se předpoklad alokace pohyboval ve výši 150 miliard korun, koncem loňského roku se odhad navýšil k 390 miliardám korun a aktuální scénáře naznačují, že by se alokace mohla šplhat přes 500 miliard korun.

… už přes tisíc velkých projektů v podnikatelském i komunálním sektoru využilo prostředky z Modernizačního fondu?

téměř 1 600 projektům byla schválena podpora ve výši přesahující 30 miliard korun. Jedná se o projekty z oblasti teplárenství, budování fotovoltaických systémů či dosahování energetických úspor v energeticky náročném průmyslu. Vyhlášeno bylo v těchto oblastech doposud 27 výzev.

… prostředky z Modernizačního fondu mohou čerpat nejen velké podniky, ale i běžné domácnosti?

V roce 2022 se Modernizační fond rozrostl o program HOUSEnerg, který je zdrojem financí pro oblíbený dotační titul Nová zelená úsporám. Z něho se poskytují prostředky na podporu energetických úspor rodinných a bytových domů, a to i těm nejzranitelnějším nízkopříjmovým domácnostem.

… za fungování Modernizačního fondu se podařilo v ČR zdvojnásobit instalovaný výkon obnovitelné solární energie?

Modernizační fond přispěl na 1 559 projektů výstavby nových fotovoltaických elektráren s celkovým instalovaným výkonem 2 274 MWp. Pokud se podíváme do statistik, zjistíme, že ke konci roku 2022 dosahoval v České republice celkový instalovaný výkon solárních elektráren 2 460 MWp. Projekty podpořené z Modernizačního fondu tedy celkový výkon solárních elektráren téměř zdvojnásobí.

… podpořené projekty v oblasti průmyslu, energetiky a teplárenství ušetří více než 47 tisíc vagónů hnědého uhlí?

Podporou projektů zaměřených na modernizaci energeticky náročného průmyslu a teplárenství, které čerpají podporu z programů HEAT a ENERG ETS, dojde k úspoře více než 2,1 milionu tun uhlí. To odpovídá přibližně 47 500 vagónům uhlí.

… jenom modernizace sektoru teplárenství uspoří tolik emisí, kolik zachytí za svůj život 179 milionů stromů?

Z prostředků Modernizačního fondu bylo doposud schváleno 27 projektů dekarbonizace tepláren, které přinesou snížení emisí CO2 o 1 791 800 tun ročně. To odpovídá množství, které za svůj život pohltí 179 milionů stromů, což představuje téměř 9 % celkového počtu stromů v ČR (dle webových stránek CzechForest).

… Modernizační fond představuje revoluční šanci zvýšit energetickou soběstačnost také pro obce?

Modernizační fond nabízí obcím a subjektům komunálního sektoru štědrou investiční podporu na pořízení vlastních či sdružených fotovoltaických elektráren. Podílí se tak na rozvoji komunitní energetiky v ČR. Obce a veřejné subjekty mohou díky Modernizačnímu fondu začít posilovat svoji energetickou soběstačnost pomocí solární energie a také financovat nástroje, které jim do budoucna umožní s takto získanou energií efektivněji nakládat.

… Modernizační fond myslí na budoucnost a přichází s podporou inovativních řešení?

Již ve stávajících výzvách z Modernizačního fondu jsou podporována inovativní řešení jako podpora výroby vodíku nebo využívání vodíkových technologií. Umožněna je podpora efektivního nakládání a skladování vyrobené energie, ale také inovativní řešení jako je zachytávání a ukládání nebo využívání uhlíku. Podporována jsou i jiná řešení, která přispějí k naplnění ambiciózních klimatických cíle směrem k evropské uhlíkové neutralitě.

Modernizační fond čekají v další etapě výrazné změny?

SFŽP ČR flexibilně reaguje na aktuální potřeby i vývoj alokace Modernizačního fondu směrem k urychlení dekarbonizace českého hospodářství. Proto čekají Modernizační fond v příštích letech změny, které se týkají především navýšení dostupných prostředků pro vybrané oblasti podpory. Více peněz bude směřovat na modernizaci elektráren a tepláren, podporu průmyslu a komunitní energetiku. Úplnou novinkou Modernizačního fondu budou finance na modernizaci veřejných energetických sítí nebo podpora tzv. zelených plynů, včetně vodíku a biometanu. Do Fondu byl zařazen i nový program na pomoc projektům podpořeným z Inovačního fondu a projektům, které přesahují svým zaměřením jednotlivé programy Modernizačního fondu.

Na rok 2024 Státní fond životního prostředí ČR, který Modernizační fond administruje, plánuje vyhlásit výzvy za zhruba 45 miliard korun.

 

 

 

Banner s logy ModF