Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Norské fondy > Pokyny pro příjemce

Pokyny pro příjemce

Smlouvy

Podklady ke smlouvám o poskytnutí dotace z prostředků Programu předkládáte Státnímu fondu životního prostředí ČR prostřednictvím svého profilu v Agendovém informačním systému AIS SFŽP ČR. Seznam potřebných dokladů pro uzavření smlouvy naleznete vždy v textu jednotlivých výzev.

Veřejné zakázky

Všichni koneční příjemci, kteří obdrží finanční podporu z Programu, jsou povinni při implementaci svých projektů postupovat v souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek v rámci Programu. Základní informace o veřejných zakázkách shrnuje Příručka k Pokynům pro zadávání veřejných zakázek v rámci FM Norska 2014-2021 . Tyto podmínky a principy jsou dále rozpracovány (včetně vzoru dokumentů) v dokumentu Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v rámci FM Norska 2014-2021 .

Pro příjemce dotace ve výzvách Oslo, Tromso, Bergen, Rondane, Reine, Rago a Trondheim jsou v souladu s textem výzev závazné Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v rámci FM Norska 2014-2021 . Příjemci ale rovněž mohou v přiměřené míře využívat aktuálně platné zastřešující Pokyny pro zadávání veřejných zakázek SFŽP ČR .

V případě projektů ve výzvách Alesund, Stavanger a Svalbard se příjemce vždy řídí Pokyny pro zadávání veřejných zakázek SFŽP ČR .

Spolupráce

V rámci žádosti je možné spolupráci doložit pomocí tzv. Letter of Intent, který obsahuje souhlas partnerské organizace s jejím zapojením do realizace projektu. V případech, kdy ve schváleném projektu figuruje partner projektu z České republiky nebo z Norska, musí žadatel k podkladům pro smlouvu připojit také Dohodu o partnerství. Anglický Vzor dohody o partnerství v Programu / Template Partnership Agreement for Donor Partnership Projects naleznete ke stažení na stránkách Fondu. Pokud je partner projektu z České republiky, může být partnerská dohoda vyhotovena v českém jazyce.

Komunikace a publicita

Příjemci dotace musí v rámci propagace svého projektu postupovat dle svého komunikačního plánu. Grafické prvky musí být v souladu s pokyny v příručce Manuál publicity pro žadatele a konečné příjemce z Norských fondů . V případě nejasností při naplňování pravidel propagace zašlete svůj dotaz na adresu norwaygrants@sfzp.cz.

Financování, monitorovací zprávy a žádost o změnu projektu

Po uzavření smlouvy jsou žadateli (mimo OSS) uvolněny finanční prostředky formou zálohové platby ve výši stanovené systémem AISy SFŽP ČR dle doby trvání projektu. Průběžné platby jsou žadateli vypláceny na základě předkládaných žádostí o uvolnění finančních prostředků a schválených monitorovacích zpráv (a to zpravidla každých 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy) a závěrečné zprávy po ukončení realizace projektu.

Žádost o změnu projektu může být prostřednictvím AIS SFŽP ČR předložena nejdříve po vydání Rozhodnutí a nejpozději do termínu předložení Závěrečné monitorovací zprávy.