Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Modernizační fond > Programy podpory

Programy podpory

1. HEAT – Modernizace soustav zásobování tepelnou energií

Program podporuje využívání OZE a nízkouhlíkových zdrojů primárně určených pro vytápění, jako změna palivové základny a modernizace rozvodů tepelné energie.

Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla se změnou palivové základny na:

 • obnovitelné zdroje energie,
 • energetické využití odpadu,
 • zemní plyn,
 • elektrickou energii (elektrokotel),
 • odpadní teplo.

Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla bez změny palivové základny (s výjimkou zdrojů spalujících tuhá fosilní paliva).

Rekonstrukce nebo výstavba nových tepelných rozvodů v rámci soustav zásobování tepelnou energií (SZTE).

2. RES+ – Nové obnovitelné zdroje v energetice

Program na podporu nových nepalivových obnovitelných zdrojů energie.

Instalace nových obnovitelných zdrojů energie (OZE) a prvků aktivního energetického hospodářství:

 • fotovoltaické elektrárny (FVE),
 • geotermální zdroje energie.

Instalace nových nebo modernizace stávajících OZE a prvků aktivního energetického hospodářství:

 • větrné elektrárny (VTE),
 • malé vodní elektrárny (MVE).

Podpora systémů akumulace elektrické energie (pouze jako součást projektu nového zdroje).

3. ENERG ETS – Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU ETS

Program je zaměřen na podporu zařízení a opatření pro zlepšení energetické účinnosti a/nebo snížení produkce skleníko­vých plynů v průmyslové výrobě pro zařízení zařazená v EU ETS.

Snížení konečné spotřeby energie anebo snížení emisí CO2 ve výrobním nebo zpracovatelském procesu, prostřednictvím:

 • modernizace (rekonstrukce nebo náhrady) zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu, vedoucí ke zvýšení její účinnosti,
 • modernizace (rekonstrukce nebo náhrady), či změny konfigurace výrobních nebo zpracovatelských zařízení,
 • realizace systémů využívajících odpadní teplo,
 • realizace vodíkových aplikací,
 • zavedení inovativních prvků řízení efektivního nakládání s energií (např. instalace systémů měření a regulace),
 • zavádění nástrojů k optimalizaci provozu na základě monitoringu hodnocení spotřeby energie, včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu.

4. ENERG – Zlepšení energetické účinnosti v podnikání

Program se zaměřuje na podporu zařízení a opatření pro zlepšení energetické účinnosti příp. snížení produkce skleníkových plynů v podnikání  (mimo zařízení EU ETS)

Opatření v energetických hospodářstvích podniků:

 • využívání obnovitelných zdrojů energie a KVET pro pokrytí vlastní potřeby energie a pokrytí spotřeby ener­gie v místě její výroby (mimo zdroje využívající emisně intenzivní paliva),
 • modernizace a rekonstrukce zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti,
 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu za účelem zvýšení účinnosti,
 • zavádění inovativních prvků řízení efektivního nakládání s energií (např. měření a regulace), zavádění nástro­jů k optimalizaci provozu na základě monitoringu hodnocení spotřeby energie včetně podpory implementa­ce nástrojů energetického managementu,
 • akumulace všech forem energie v rámci instalací OZE nebo komplexních projektů pro zvyšování energetické účinnosti.

Modernizace soustav osvětlení podnikatelských areálů.

Využití odpadní energie (mimo zdroje využívající emisně intenzivní paliva).

Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů.

Snížení energetické náročnosti budov.

Zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy podle minimálních požadavků vyplývajících ze směrnice o energetické náročnosti budov (např. i osazení vnějších stínicích prvků).

Zvýšení energetické účinnosti technických zařízení budov (například větrání, klimatizace, šetrné chlazení, insta­lace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla).

Zavádění inovativních prvků řízení v budovách (prvky řízení efektivního nakládání s energií např. měření a regu­lace, chytré systémy řízení osvětlení).

Prvky adaptace budov na změny klimatu respektující požadavky na kvalitu vnitřního prostředí (zelené střechy a fasády, využití dešťové a šedé vody, zavádění procesů související s optimalizací vodního hospodářství).

Vodíkové aplikace.

5. TRANSCom – Modernizace dopravy v podnikatelském sektoru

Program podporuje nákup a pořízení vozidel na alternativní pohon a neveřejnou infrastrukturu u podnikatelských subjektů.

Podpora čisté mobility výstavbou infrastruktury:

 • výstavba a pořízení neveřejných dobíjecích/ čerpacích stanic pro vozidla s alternativním pohonem.

Podpora čisté mobility pořizováním:

 • osobních, užitkových a nákladních silničních vozidel pro podnikání s alternativním pohonem (elektřina, vodík, bioCNG/LNG),
 • drážních vozidel s alternativním pohonem (bioCNG/LNG, vodík, akumulátorové nebo s elektrickým přenosem výkonu z nepalivových OZE).

6. TRANSGov – Modernizace veřejné dopravy

Program na pořízení vozidel na alternativní pohon a infrastruktury pro veřejnou dopravu určený pro veřejné subjekty, podniky s majetkovou účastí státu a veřejných subjektů, veřejné nepodnikatelské subjekty a podnikatelské subjekty se závazkem veřejné služby.

Podpora čisté mobility výstavbou infrastruktury:

 • výstavba dobíjecích stanic pro elektrobusy a ba­teriové trolejbusy veřejné dopravy,
 • výstavba čerpacích/plnicích stanic pro vozidla veřejné dopravy s alternativním pohonem (vo­dík, bioCNG/LNG).

Podpora čisté mobility pořizováním:

 • silničních vozidel veřejné dopravy s alternativ­ním pohonem (elektřina, vodík, bioCNG/LNG),
 • parciálních trolejbusů veřejné dopravy,
 • osobních a užitkových vozidel s alternativním pohonem (elektřina, vodík, bioCNG/LNG),
 • drážních vozidel s alternativním pohonem (bioCNG/LNG, vodík, akumulátorové nebo s elektrickým přenosem výkonu z bezemisních zdrojů) pro osobní dopravu.

7. ENERGov – Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře

Podpora komplexních opatření ke zlepšení energetické účinnosti a využití obnovitelných a nízkoemisních zdrojů ve veřejných budovách, budovách státu a veřejné infrastruktuře.

Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury.

Snížení energetické náročnosti systémů technolo­gické spotřeby energie.

Výstavba nových veřejných budov, které budou spl­ňovat parametry pro pasivní nebo plusové budovy.

Výstavba a modernizace obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy.

Výstavba a modernizace obnovitelných zdrojů energie pro zajištění dodávek systémové energie ve veřejném sektoru.

Zlepšení kvality vnitřního prostředí budovy.

Zvýšení adaptability budov na změnu klimatu.

8. KOMUENERG – Komunitní energetika

Program určený na podporu otevřených energetických společenství založených za účelem uspokojení svých energetických potřeb (hlavním účelem není tvorba zisku).

Podpora vzniku komunitních energetických společenství.

Optimalizace konečné spotřeby energie.

Výstavba komunitních elektráren, využívajících nepalivové OZE, s vlastní či pronajatou distribuční sítí vč. možnosti akumulace energie, inteligentních síťových a měřicích prvků, a optimalizace spotřeby energie.

Výstavba komunitních výtopen a tepláren (možná též kombinovaná výroba elektřiny a tepla), využí­vajících OZE či DZE, vč. vybudování či rekonstrukce sítí SZT, a optimalizace spotřeby energie.

Výstavba komunitních bioplynových stanic zpra­covávajících ve společenství vytříděné bioodpady, vyprodukované průmyslové bioodpady, kaly z ČOV, či vedlejší zemědělskou produkci.

Systémy využívající skládkové plyny.

Systémy akumulace elektrické a tepelné energie.

Zpracování a distribuce biomasy pro efektivní využití v SZT nebo v domovních kotlích, spojená i s rekonstrukcí (výměnou) zdrojů.

Instalace systému aktivního hospodaření s energií (např. měření a regulace).

Výstavba komunitních dobíjecích či plnicích stanic na energii/palivo vyprodukované v rámci společen­ství pro nízkoemisní vozidla aktivních spotřebitelů.

9. LIGHTPUB – Modernizace soustav veřejného osvětlení

Program se zaměřuje na podporu rekonstrukce a modernizace soustav veřejného osvětlení s možností instalace inovativních prvků.

Rekonstrukce a modernizace soustav veřejného osvětlení.

Modernizace světelných zdrojů, svítidel a optimál­ního prostorového uspořádání a využití světelných míst.

Regulace světelného toku a zrovnoměrnění odběru proudů v jednotlivých fázích provozu soustavy veřejného osvětlení.

Automatizace, optimalizace řízení a monitorování provozu soustav veřejného osvětlení s cílem snížení spotřeby energie.

Související opatření umožňující budoucí zapojení soustav veřejného osvětlení do širší městské in­frastruktury instalací inovativních technologických prvků, které mají pozitivní vliv na rozvoj, např.:

 • alternativních pohonů v dopravě,
 • instalaci prvků inteligentních dopravních systé­mů a optimalizaci dopravy,
 • inteligentních systémů nakládání s odpady,
 • optimalizace využití energie a vody.