Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Modernizační fond > Programy podpory

Programy podpory

1. HEAT – Modernizace soustav zásobování tepelnou energií

Program podporuje využívání OZE a nízkouhlíkových zdrojů primárně určených pro vytápění, jako změna palivové základny a modernizace rozvodů tepelné energie.

Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla se změnou palivové základny na:

 • obnovitelné zdroje energie,
 • energetické využití odpadu,
 • zemní plyn,
 • elektrickou energii (elektrokotel),
 • odpadní teplo.

Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla bez změny palivové základny (s výjimkou zdrojů spalujících tuhá fosilní paliva).

Rekonstrukce nebo výstavba nových tepelných rozvodů v rámci soustav zásobování tepelnou energií (SZTE).

2. RES+ – Nové obnovitelné zdroje v energetice

Program na podporu nových nepalivových obnovitelných zdrojů energie.

Instalace nových obnovitelných zdrojů energie (OZE) a prvků aktivního energetického hospodářství:

 • fotovoltaické elektrárny (FVE),
 • geotermální zdroje energie.

Instalace nových nebo modernizace stávajících OZE a prvků aktivního energetického hospodářství:

 • větrné elektrárny (VTE),
 • malé vodní elektrárny (MVE).

Podpora systémů akumulace elektrické energie (pouze jako součást projektu nového zdroje).

3. ENERG ETS – Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU ETS

Program je zaměřen na podporu zařízení a opatření pro zlepšení energetické účinnosti a/nebo snížení produkce skleníko­vých plynů v průmyslové výrobě pro zařízení zařazená v EU ETS.

Snížení konečné spotřeby energie anebo snížení emisí CO2 ve výrobním nebo zpracovatelském procesu, prostřednictvím:

 • modernizace (rekonstrukce nebo náhrady) zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu, vedoucí ke zvýšení její účinnosti,
 • modernizace (rekonstrukce nebo náhrady), či změny konfigurace výrobních nebo zpracovatelských zařízení,
 • realizace systémů využívajících odpadní teplo,
 • realizace vodíkových aplikací,
 • zavedení inovativních prvků řízení efektivního nakládání s energií (např. instalace systémů měření a regulace),
 • zavádění nástrojů k optimalizaci provozu na základě monitoringu hodnocení spotřeby energie, včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu.

4. ENERG – Zlepšení energetické účinnosti v podnikání

Program se zaměřuje na podporu zařízení a opatření pro zlepšení energetické účinnosti příp. snížení produkce skleníkových plynů v podnikání  (mimo zařízení EU ETS).

Opatření v energetických hospodářstvích podniků:

 • využívání obnovitelných zdrojů energie a KVET pro pokrytí vlastní potřeby energie a pokrytí spotřeby ener­gie v místě její výroby (mimo zdroje využívající emisně intenzivní paliva),
 • modernizace a rekonstrukce zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti,
 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu za účelem zvýšení účinnosti,
 • zavádění inovativních prvků řízení efektivního nakládání s energií (např. měření a regulace), zavádění nástro­jů k optimalizaci provozu na základě monitoringu hodnocení spotřeby energie včetně podpory implementa­ce nástrojů energetického managementu,
 • akumulace všech forem energie v rámci instalací OZE nebo komplexních projektů pro zvyšování energetické účinnosti.

Modernizace soustav osvětlení podnikatelských areálů.

Využití odpadní energie (mimo zdroje využívající emisně intenzivní paliva).

Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů.

Snížení energetické náročnosti budov.

Zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy podle minimálních požadavků vyplývajících ze směrnice o energetické náročnosti budov (např. i osazení vnějších stínicích prvků).

Zvýšení energetické účinnosti technických zařízení budov (například větrání, klimatizace, šetrné chlazení, insta­lace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla).

Zavádění inovativních prvků řízení v budovách (prvky řízení efektivního nakládání s energií např. měření a regu­lace, chytré systémy řízení osvětlení).

Prvky adaptace budov na změny klimatu respektující požadavky na kvalitu vnitřního prostředí (zelené střechy a fasády, využití dešťové a šedé vody, zavádění procesů související s optimalizací vodního hospodářství).

Vodíkové aplikace.

5. TRANSCom – Modernizace dopravy v podnikatelském sektoru

Program podporuje nákup a pořízení vozidel na alternativní pohon a neveřejnou infrastrukturu u podnikatelských subjektů.

Podpora čisté mobility výstavbou infrastruktury:

 • výstavba a pořízení neveřejných dobíjecích/ čerpacích stanic pro vozidla s alternativním pohonem.

Podpora čisté mobility pořizováním:

 • osobních, užitkových a nákladních silničních vozidel pro podnikání s alternativním pohonem (elektřina, vodík, bioCNG/LNG),
 • drážních vozidel s alternativním pohonem (bioCNG/LNG, vodík, akumulátorové nebo s elektrickým přenosem výkonu z nepalivových OZE).

6. TRANSGov – Modernizace veřejné dopravy

Program na pořízení vozidel na alternativní pohon a infrastruktury pro veřejnou dopravu určený pro veřejné subjekty, podniky s majetkovou účastí státu a veřejných subjektů, veřejné nepodnikatelské subjekty a podnikatelské subjekty se závazkem veřejné služby.

Podpora čisté mobility výstavbou infrastruktury:

 • výstavba dobíjecích stanic pro elektrobusy a ba­teriové trolejbusy veřejné dopravy,
 • výstavba čerpacích/plnicích stanic pro vozidla veřejné dopravy s alternativním pohonem (vo­dík, bioCNG/LNG).

Podpora čisté mobility pořizováním:

 • silničních vozidel veřejné dopravy s alternativ­ním pohonem (elektřina, vodík, bioCNG/LNG),
 • parciálních trolejbusů veřejné dopravy,
 • osobních a užitkových vozidel s alternativním pohonem (elektřina, vodík, bioCNG/LNG),
 • drážních vozidel s alternativním pohonem (bioCNG/LNG, vodík, akumulátorové nebo s elektrickým přenosem výkonu z bezemisních zdrojů) pro osobní dopravu.

7. ENERGov – Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře

Podpora komplexních opatření ke zlepšení energetické účinnosti a využití obnovitelných a nízkoemisních zdrojů ve veřejných budovách, budovách státu a veřejné infrastruktuře.

 • Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury.
 • Snížení energetické náročnosti systémů technolo­gické spotřeby energie.
 • Výstavba nových veřejných budov, které budou spl­ňovat parametry pro pasivní nebo plusové budovy.
 • Výstavba a modernizace obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy.
 • Výstavba a modernizace obnovitelných zdrojů energie pro zajištění dodávek systémové energie ve veřejném sektoru.
 • Zlepšení kvality vnitřního prostředí budovy.
 • Zvýšení adaptability budov na změnu klimatu.

8. KOMUENERG – Komunitní energetika

Program určený na podporu otevřených energetických společenství založených za účelem uspokojení svých energetických potřeb (hlavním účelem není tvorba zisku).

 • Podpora vzniku komunitních energetických společenství.
 • Optimalizace konečné spotřeby energie.
 • Výstavba komunitních elektráren, využívajících nepalivové OZE, s vlastní či pronajatou distribuční sítí vč. možnosti akumulace energie, inteligentních síťových a měřicích prvků, a optimalizace spotřeby energie.
 • Výstavba komunitních výtopen a tepláren (možná též kombinovaná výroba elektřiny a tepla), využí­vajících OZE či DZE, vč. vybudování či rekonstrukce sítí SZT, a optimalizace spotřeby energie.
 • Výstavba komunitních bioplynových stanic zpra­covávajících ve společenství vytříděné bioodpady, vyprodukované průmyslové bioodpady, kaly z ČOV, či vedlejší zemědělskou produkci.
 • Systémy využívající skládkové plyny.
 • Systémy akumulace elektrické a tepelné energie.
 • Zpracování a distribuce biomasy pro efektivní využití v SZT nebo v domovních kotlích, spojená i s rekonstrukcí (výměnou) zdrojů.
 • Instalace systému aktivního hospodaření s energií (např. měření a regulace).
 • Výstavba komunitních dobíjecích či plnicích stanic na energii/palivo vyprodukované v rámci společen­ství pro nízkoemisní vozidla aktivních spotřebitelů.

9. LIGHTPUB – Modernizace soustav veřejného osvětlení

Program se zaměřuje na podporu rekonstrukce a modernizace soustav veřejného osvětlení s možností instalace inovativních prvků.

 • Rekonstrukce a modernizace soustav veřejného osvětlení.
 • Modernizace světelných zdrojů, svítidel a optimál­ního prostorového uspořádání a využití světelných míst.
 • Regulace světelného toku a zrovnoměrnění odběru proudů v jednotlivých fázích provozu soustavy veřejného osvětlení.
 • Automatizace, optimalizace řízení a monitorování provozu soustav veřejného osvětlení s cílem snížení spotřeby energie.
 • Související opatření umožňující budoucí zapojení soustav veřejného osvětlení do širší městské in­frastruktury instalací inovativních technologických prvků, které mají pozitivní vliv na rozvoj, např.:
  • alternativních pohonů v dopravě,
  • instalaci prvků inteligentních dopravních systé­mů a optimalizaci dopravy,
  • inteligentních systémů nakládání s odpady,
  • optimalizace využití energie a vody.

10. HOUSEnerg – Energetická účinnost v rezidenčním sektoru

Program se zaměřuje na podporu zlepšení energetické účinnosti a využití obnovitelných zdrojů v rodinných a bytových domech.

 • Snížení energetické náročnosti rezidenčních budov
 • Pořízení obnovitelných zdrojů energie a úspory primární neobnovitelné energie
 • Příspěvek na dosažení vyššího energetického standardu novostaveb
 • Automatizace, optimalizace řízení a monitorování provozu soustav veřejného osvětlení s cílem snížení spotřeby energie.
 • Vybraná doplňková opatření ve stavbách pro bydlení, např. stínicí technika, podpora hospodaření s vodou, zeleň, nabíjecí stanice pro elektromobily apod.