Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Modernizační fond > Programy podpory

Programy podpory

1. RES+ – Nové obnovitelné zdroje v energetice

Podpora projektů nových nepalivových obnovitelných zdrojů energie

Preferované investice

 • Výstavba fotovoltaických elektráren vč. systémů akumulace energie, vodíkových technologií a prvků aktivního energetického hospodářství,
 • Výstavba a modernizace větrných elektráren vč. systémů akumulace energie, vodíkových technologií a prvků aktivního energetického hospodářství.

Další podporované investice

 • Výstavba a modernizace malých vodních elektráren s instalovaným výkonem do 10 MW
 • Výstavba geotermálních zdrojů energie
 • Výstavba a modernizace přečerpávacích vodních elektráren.

Cíloví příjemci

 • Držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny), energetická společenství, kraje, obce a jejich samosprávné celky, fyzické osoby

2. HEAT – Modernizace soustav zásobování tepelnou energií

Podpora projektů pro využití OZE a nízkouhlíkových zdrojů určených pro vytápění, jako změna palivové základny a modernizace rozvodů tepelné energie.

Preferované investice

 • Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií se změnou palivové základny nebo typu energie při:
  – využití obnovitelných zdrojů energie (vč. tepelných čerpadel a geotermální energie)
  – využití odpadního tepla
  – využití vodíkových aplikací a jaderných zdrojů (včetně horkovodů)
 • Modernizace rozvodů tepla

Další podporované investice

 • Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií se změnou palivové základny nebo typu energie na:
  – energetické využití odpadu (za předpokladu do držení principu hierarchie nakládání s odpady)
  – zemní plyn (jako tranzitní palivo v rámci plánu přechodu na uhlíkovou neutralitu)
  – elektřinu (elektrokotle)
  – akumulace tepla

Výstavba nových zdrojů není podporována.

Cíloví příjemci

 • Vlastníci teplárenské infrastruktury, fyzické či právnické osoby na základě licence na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licence na rozvod tepelné energie a společenství pro obnovitelné zdroje

3. ENERG – Energetická účinnost a snižování spotřeby energie

Podpora na opatření pro zvýšení energetické účinnosti a snížení produkce skleníkových plynů v průmyslu, v podnikání, ve veřejných budovách a v rezidenčním sektoru

Program ENERG má 4 podprogramy podle cílových příjemců podpory:

Podprogram je zaměřen na podporu zařízení a opatření pro zlepšení energetické účinnosti a snížení produkce skleníkových plynů v průmyslové výrobě pro zařízení zařazená v EU ETS

Cíloví příjemci

 • Vlastníci či provozovatelé zařízení v EU ETS

Podprogram je zaměřen na podporu zařízení a opatření pro zlepšení energetické účinnosti za účelem snížení produkce skleníkových plynů v podnikání, mimo zařízení v EU ETS.

Cíloví příjemci

 • Právnické osoby (zejména malé a střední podniky)
 • Fyzické osoby podnikající

Podprogram je zaměřen na podporu komplexních opatření ke zlepšení energetické účinnosti a využití obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách, budovách státu a veřejné infrastruktuře.

Cíloví příjemci

 • Veřejné a státní subjekty a jejich organizace

Podprogram je zaměřen na podporu projektů zaměřených na snížení energetické náročnosti budov, obnovitelné zdroje energie a úspory energie v rezidenčním sektoru.

Preferované investice

 • Komplexní opatření přispívající ke snížení energetické náročnosti, úsporám energie a využívání obnovitelných zdrojů energie
 • Podpora investičních opatření zaměřených na sociálně zranitelné skupiny obyvatel ohrožených energetickou chudobou

Další podporované investice

 • Dílčí rekonstrukce nebo náhrada obnovitelných zdrojů energie

Cíloví příjemci

 • Vlastníci rodinných nebo bytových domů

Ke stažení

 • Výzvy programu HOUSEnerg – ke stažení v sekci Směrnice a výzvy na webu programu Nová zelená úsporám

4. TRANSPORT – Modernizace dopravy

Podpora pořízení bezemisních vozidel a výstavby potřebné infrastruktury

Program TRANSPORT má 2 podprogramy podle cílových příjemců podpory:

Podprogram je zaměřen na podporu projektů podnikatelských subjektů pro pořízení vozidel s alternativním bezemisním pohonem a výstavbu příslušné neveřejné infrastruktury.

Cíloví příjemci

 • Právnické osoby
 • Fyzické osoby podnikající

Podporuje projekty pro veřejné subjekty, podniky s majetkovou účastí státu a veřejných subjektů a veřejné nepodnikatelské subjekty a pro podnikatelské subjekty se závazkem veřejné služby, pro pořízení čistých vozidel a vozidel s nulovými emisemi pro veřejnou dopravu či pro výstavbu příslušné infrastruktury pro veřejnou dopravu.

Cíloví příjemci

 • Veřejné subjekty a subjekty se závazkem poskytování veřejné služby

5. GREENGAS – Obnovitelná plynná a kapalná paliva

Podpora produkce a využití plynných a kapalných paliv vyráběných z obnovitelných zdrojů.

Preferované investice

 • Infrastruktura pro mezinárodní a vnitrostátní přepravu, distribuci a skladování obnovitelného vodíku, RFNBO a biometanu
 • Elektrolyzéry pro výrobu obnovitelného vodíku
 • Úpravny bioplynu na biometan
 • Odpadové biometanové stanice (za podmínky, že v nich vyrobený biometan bude splňovat podmínky pro pokročilý biometan)

Další podporované investice

 • Řídicí a měřicí prvky pro optimalizaci a úspory v distribuci a přepravě RFNBO a biometanu
 • Výroba syntetických kapalných a plynných paliv z RFNBO (vč. zařízení pro zkapalňování vodíku, extrakci plynného vodíku z médií na dopravu obnovitelného vodíku a zplyňování kapalného vodíku)
 • Výroba syntetických kapalných a plynných paliv z RFNBO
 • Komunální bioplynové stanice (vč. infrastruktury pro využití bioLNG v rámci podpořeného zařízení)
 • Úspory energie v rozvodech pro využívání obnovitelných plynných a kapalných plynů

6. SMARTNET – Modernizace energetických soustav

Program je zaměřen na modernizaci veřejných energetických soustav a zvyšování odolnosti elektrizační soustavy

Program SMARTNET má 2 podprogramy odlišené svým zaměřením a cílovými příjemci:

Podprogram je zaměřen na modernizaci a podporu optimalizačních a zefektivňujících prvků ve veřejných energetických soustavách.

Cíloví příjemci

 • Veřejné subjekty – obce a městské části, kraje, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace a příspěvkové organizace obcí a krajů, státní a státem vlastněné podniky apod.

Podprogram je zaměřen na podporu modernizace, optimalizace řízení a posílení elektrizační soustavy v souvislosti s masivním přechodem na decentrální a intermitentní obnovitelné zdroje energie a s plánovaným nárůstem spotřeby elektřiny.

Cíloví příjemci

 • Držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích distribuce elektřiny a přenos elektřiny

7. KOMUNERG – Komunitní energetika

Podpora energetických společenství založených za účelem uspokojení svých energetických potřeb (hlavním účelem není tvorba zisku).

Preferované investice

 • Instalace systému aktivního hospodaření s energií (včetně měření a regulace)
 • Systémy akumulace elektrické a tepelné energie
 • Využívání odpadního tepla
 • Optimalizace konečné spotřeby energie
 • Využívání komunitních bioplynových stanic zpracovávajících ve společenství vytříděné bioodpady, vyprodukované průmyslové bioodpady, kaly z ČOV, či vedlejší zemědělskou produkci

Další podporované investice

 • Využívání komunitních výtopen a tepláren, využívajících OZE či DZE, vč. vybudování či rekonstrukce SZTE, a optimalizace spotřeby energie
 • Využívání komunitních elektráren, využívajících nepalivové OZE, s možností výstavby LDS
 • Systémy využívající bioplyn, biometan či kalový plyn vznikající v blízkosti realizace projektu
 • Efektivní využití biomasy v lokálních SZTE nebo v domovních kotlích
 • Využívání komunitních dobíjecích či plnicích stanic na energii/palivo vyprodukované v rámci společenství pro bezemisní vozidla a infrastruktura pro carsharing
 • Podpora rozvoje energetických komunit

Cíloví příjemci

 • Energetická společenství

8. I+ – Inovativní a komplexní (individuální) projekty

Podpora projektů podpořených z Inovačního fondu a komplexních projektů přesahujících svým zaměřením jednotlivé programy Modernizačního fondu.

Podporováno je spolufinancování projektů podpořených v rámci Inovačního fondu

Cíloví příjemci

 • Právnické osoby, fyzické osoby podnikající, státní a státem vlastněné podniky, včetně případných partnerství apod.