Právě se nacházíte: SFŽP ČR > O SFŽP ČR > Poskytování informací > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

 1. Název: Státní fond životního prostředí České republiky
 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
 5. Bankovní spojení pro všechny platby od veřejnosti: 9025001/0710 ČNB Praha
 6. IČ: 00020729
 7. DIČ: – (povinný subjekt není plátcem DPH)
 8. Seznam hlavních dokumentů
 9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace
 10. Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost
 11. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu (vč. požadavků)
 12. Seznam používaných formulářů: vzor licenční smlouvy, vzor žádosti o poskytnutí informací
 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
 14. Přehled nejdůležitějších používaných předpisů podle nichž subjekt jedná
 15. Sazebník úhrad za poskytování informací
 16. Výroční zpráva podle zák. č. 106/1999 Sb.

 

Důvod a způsob založení

Státní fond životního prostředí České republiky je specificky zaměřenou institucí, která je významným finančním zdrojem při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí.

Fond byl zřízen a jeho činnost je legislativně upravena zákonem č. 388/1991 Sb., na který navazují prováděcí předpisy – Statut Fondu, Jednací řád Rady Fondu, Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků z Fondu a Přílohy Směrnice, které upravují podmínky pro poskytování podpory pro příslušné období. Správcem Fondu je Ministerstvo životního prostředí České republiky. V čele Fondu stojí ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr životního prostředí. Bližší informace naleznete v rubrice O nás.

 

Seznam hlavních dokumentů

Statut SFŽP ČR

Programový dokument OPŽP

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP

Směrnice MŽP č. 4/2015

Směrnice MŽP č. 8/2017

Národní program Životní prostředí

Směrnice MŽP č. 2/2015

Dokumentace programu Nová zelená úsporám

Rozpočet v aktuálním a uplynulém roce, střednědobý výhled rozpočtu

Účetní výkazy za uplynulý rok (rozvaha, výsledovka)

 

Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. se řídí § 16a tohoto zákona. Stížnost se podává u SFŽP ČR, způsobem popsaným v prvním odstavci tohoto paragrafu.
 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle zákona 123/1998 Sb. se řídí § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon 500/2004 Sb.“). Stížnost se podává u SFŽP ČR, způsobem popsaným v prvním odstavci tohoto paragrafu.

 

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu (vč. požadavků)

 • Proti rozhodnutí je možno podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. ve spojení s ustanovením § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí podáním učiněným prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4. O odvolání rozhodne Ministerstvo životního prostředí.
 • Proti rozhodnutí je možno podle ustanovení § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí podáním učiněným prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4. O odvolání rozhodne Ministerstvo životního prostředí.

 

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Řadu informací k řešení některých životních situací Vám v úředních dnech a hodinách poskytnou osobně, telefonicky, či elektronickou poštou pracovníci úřadu. Zde také obdržíte potřebné formuláře (pokud jsou zapotřebí) vztahující se k životním situacím, které jsou v kompetenci úřadu.

Postupy při podávání žádostí do Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) jsou popsány na stránkách programu OPŽP.

Postupy při podávání žádostí do Národního programu Životní prostředí (NPŽP) jsou popsány na stránkách národního programu.

Postupy při podávání žádostí o dotaci z programu Dešťovka jsou popsány na stránkách o programu.

Postupy při podávání žádostí o půjčku ze SFŽP ČR jsou popsány na stránkách o půjčkách SFŽP ČR.

Postupy při podávání žádostí o půjčku inovativních finančních nástrojů jsou popsány na stránkách IFN.

Postupy při podávání žádostí o kotlíkové dotace jsou popsány na stránkách kotlíkových dotací.

Postupy při podávání žádostí o dotaci z programu Nová zelená úsporám jsou popsány na stránkách programu NZÚ.

Postupy při podávání žádostí o dotaci z Norských fondů jsou popsány na těchto stránkách.

 

Přehled nejdůležitějších používaných předpisů, podle nichž subjekt jedná

č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím

č. 123/1998 Sb., zákon o právu na informace o životním prostředí

č. 500/2004 Sb., správní řád