Právě se nacházíte: SFŽP ČR > O SFŽP ČR > Poskytování informací > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

1. Název Státní fond životního prostředí České republiky
2. Důvod a způsob založení Státní fond životního prostředí České republiky (dále také Fond nebo SFŽP ČR) je specificky zaměřenou institucí, která je významným finančním zdrojem při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí. Fond byl zřízen a jeho činnost je legislativně upravena zákonem č. 388/1991 Sb., na který navazují prováděcí předpisy – Statut FonduJednací řád Rady Státního fondu životního prostředí ČR , Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků z Fondu a Přílohy Směrnice, které upravují podmínky pro poskytování podpory pro příslušné období. Správcem Fondu je Ministerstvo životního prostředí České republiky. V čele Fondu stojí ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr životního prostředí. Bližší informace naleznete v rubrice O nás.
3. Organizační struktura Organizační struktura Státního fondu životního prostředí ČR
4. Kontaktní spojení Základní kontakty

Kontakty na krajská pracoviště Stítního fondu životního prostředí ČR

4.1 Kontaktní poštovní adresa Státní fond životního prostředí ČR

Olbrachtova 2006/9

140 00 Praha 4

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Kontakt a pracovní doba podatelny SFŽP ČR, krajská pracoviště SFŽP ČR
4.3 Úřední hodiny Úřední hodiny podatelny

Úřední hodiny krajských pracovišť SFŽP ČR

4.4 Telefonní čísla Telefonní čísla na jednotlivé pracovníky SFŽP ČR
4.5 Adresa internetových stránek www.sfzp.cz 
4.6 Adresa podatelny Podatelna / e-podatelna
4.7 Elektronická adresa podatelny epodatelna@sfzp.cz
4.8 Datová schránka ID datové schránky: favab6q
5. Případné platby lze poukázat Bankovní spojení pro všechny platby od veřejnosti: 20001-9025001/0710 ČNB Praha
6. IČO IČO: 00020729
7. DIČ Povinný subjekt není plátcem DPH
8. Dokumenty 
8.1 Seznamy hlavních dokumentů Statut Státního fondu životního prostředí ČR

Programový dokument OPŽP 2014-2020

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020

Směrnice MŽP č. 4/2015

Směrnice MŽP č. 8/2017

Národní program Životní prostředí – programový dokument

Směrnice č. 2/2015 v aktuálním znění

Dokumentace programu Nová zelená úsporám

Programme Agreement for the Financing of the Programme Environment

Programový dokument Modernizačního fondu

8.2 Rozpočet Rozpočet aktuálním roce, v minulém roce (vč. přílohy) a střednědobý výhled rozpočtu.

Účetní výkazy za uplynulý rok (rozvaha, výsledovka)

9. Žádosti o informace Jak žádat o informace

Vzor žádosti 

10. Příjem a podání podnětů Podání lze učinit všemi způsoby, které předpokládá správní řád či jiné předpisy vztahující se k příslušnému typu podání. Zejména je lze učinit v listinné formě, elektronicky podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky. Kontakty pro příjem podání jsou uvedeny zde.
11. Předpisy
11.1 Nejdůležitější používané předpisy
 • č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky
 • č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
 • č. 500/2004 Sb., správní řád
 • č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • č. 541/2020 Sb., o odpadech
 • č. 254/2001 Sb., o vodách
 • č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
 • č. 477/2001 Sb., o obalech, novelizovaný zákonem č. 545/2020 Sb.
 • č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
 • č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF
 • č. 289/1995 Sb., o lesích
 • č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností
11.2 Vydané právní předpisy
12. Úhrady za poskytování informací
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Rozhodnutí nebylo dosud vydáno
13. Licenční smlouvy
13.1 Vzory licenčních smluv Vzor licenční smlouvy
13.2 Výhradní licence
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím Výroční zpráva podle zák. č. 106/1999 Sb.

Další informace

Úřední deska / Úřední deska ve formátu otevřených dat
Interní protikorupční program
Seznam poradců a poradních orgánů

Otevřená data SFŽP ČR

Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. se řídí § 16a tohoto zákona. Stížnost se podává u SFŽP ČR, způsobem popsaným v prvním odstavci tohoto paragrafu.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle zákona 123/1998 Sb. se řídí § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon 500/2004 Sb.“). Stížnost se podává u SFŽP ČR, způsobem popsaným v prvním odstavci tohoto paragrafu.

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu (vč. požadavků)

Proti rozhodnutí je možno podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. ve spojení s ustanovením § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí podáním učiněným prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4. O odvolání rozhodne Ministerstvo životního prostředí.

Proti rozhodnutí je možno podle ustanovení § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí podáním učiněným prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4. O odvolání rozhodne Ministerstvo životního prostředí.

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Řadu informací k řešení některých životních situací Vám v úředních dnech a hodinách poskytnou osobně, telefonicky, či elektronickou poštou pracovníci úřadu. Zde také obdržíte potřebné formuláře (pokud jsou zapotřebí) vztahující se k životním situacím, které jsou v kompetenci úřadu.

 • Postupy při podávání žádostí do Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) jsou popsány na stránkách programu OPŽP.
 • Postupy při podávání žádostí do Národního programu Životní prostředí (NPŽP) jsou popsány na stránkách národního programu.
 • Postupy při podávání žádostí o dotaci z programu Dešťovka jsou popsány na stránkách o programu.
 • Postupy při podávání žádostí o půjčku ze SFŽP ČR jsou popsány na stránkách o půjčkách SFŽP ČR.
 • Postupy při podávání žádostí o půjčku inovativních finančních nástrojů jsou popsány na stránkách k IFN.
 • Postupy při podávání žádostí o kotlíkové dotace jsou popsány na stránkách kotlíkových dotací.
 • Postupy při podávání žádostí o dotaci z programu Nová zelená úsporám jsou popsány na stránkách novazelenausporam.cz.
 • Postupy při podávání žádostí o dotaci z Norských fondů jsou popsány na těchto stránkách.
 • Postupy při podávání žádostí o dotaci z Modernizačního fondu jsou popsány na stránkách modernizacni-fond.cz.
 • Postupy při podávání žádostí o dotaci z Operačního programu Spravedlivá transformace jsou popsány na stránkách programu OPST.