Právě se nacházíte: SFŽP ČR > O SFŽP ČR > Poskytování informací > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

 1. Název: Státní fond životního prostředí České republiky
 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
 5. Bankovní spojení pro všechny platby od veřejnosti: 9025001/0710 ČNB Praha
 6. IČ: 00020729
 7. DIČ: – (povinný subjekt není plátcem DPH)
 8. Seznam hlavních dokumentů
 9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace
 10. Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost
 11. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu (vč. požadavků)
 12. Seznam používaných formulářů: vzor licenční smlouvy, vzor žádosti o poskytnutí informací
 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
 14. Přehled nejdůležitějších používaných předpisů podle nichž subjekt jedná
 15. Sazebník úhrad za poskytování informací
 16. Výroční zpráva podle zák. č. 106/1999 Sb.

Důvod a způsob založení

Státní fond životního prostředí České republiky je specificky zaměřenou institucí, která je významným finančním zdrojem při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí.

Fond byl zřízen a jeho činnost je legislativně upravena zákonem č. 388/1991 Sb., na který navazují prováděcí předpisy – Statut Fondu, Jednací řád Rady Státního fondu životního prostředí ČR , Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků z Fondu a Přílohy Směrnice, které upravují podmínky pro poskytování podpory pro příslušné období.

Správcem Fondu je Ministerstvo životního prostředí České republiky. V čele Fondu stojí ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr životního prostředí.

Bližší informace naleznete v rubrice O nás.

Seznam hlavních dokumentů

Rozpočet v aktuálním roce (vč. přílohy), v uplynulém roce a střednědobý výhled rozpočtu

Účetní výkazy za uplynulý rok (rozvaha, výsledovka)

Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. se řídí § 16a tohoto zákona. Stížnost se podává u SFŽP ČR, způsobem popsaným v prvním odstavci tohoto paragrafu.
 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle zákona 123/1998 Sb. se řídí § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon 500/2004 Sb.“). Stížnost se podává u SFŽP ČR, způsobem popsaným v prvním odstavci tohoto paragrafu.

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu (vč. požadavků)

 • Proti rozhodnutí je možno podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. ve spojení s ustanovením § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí podáním učiněným prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4. O odvolání rozhodne Ministerstvo životního prostředí.
 • Proti rozhodnutí je možno podle ustanovení § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí podáním učiněným prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4. O odvolání rozhodne Ministerstvo životního prostředí.

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Řadu informací k řešení některých životních situací Vám v úředních dnech a hodinách poskytnou osobně, telefonicky, či elektronickou poštou pracovníci úřadu. Zde také obdržíte potřebné formuláře (pokud jsou zapotřebí) vztahující se k životním situacím, které jsou v kompetenci úřadu.

 • Postupy při podávání žádostí do Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) jsou popsány na stránkách programu OPŽP.
 • Postupy při podávání žádostí do Národního programu Životní prostředí (NPŽP) jsou popsány na stránkách národního programu.
 • Postupy při podávání žádostí o dotaci z programu Dešťovka jsou popsány na stránkách o programu.
 • Postupy při podávání žádostí o půjčku ze SFŽP ČR jsou popsány na stránkách o půjčkách SFŽP ČR.
 • Postupy při podávání žádostí o půjčku inovativních finančních nástrojů jsou popsány na stránkách k IFN.
 • Postupy při podávání žádostí o kotlíkové dotace jsou popsány na stránkách kotlíkových dotací.
 • Postupy při podávání žádostí o dotaci z programu Nová zelená úsporám jsou popsány na stránkách novazelenausporam.cz.
 • Postupy při podávání žádostí o dotaci z Norských fondů jsou popsány na těchto stránkách.
 • Postupy při podávání žádostí o dotaci z Modernizačního fondu jsou popsány na stránkách modernizacni-fond.cz.

Přehled nejdůležitějších používaných předpisů, podle nichž subjekt jedná

 • č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky
 • č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
 • č. 500/2004 Sb., správní řád
 • č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • č. 541/2020 Sb., o odpadech
 • č. 254/2001 Sb., o vodách
 • č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
 • č. 477/2001 Sb., o obalech, novelizovaný zákonem č. 545/2020 Sb.
 • č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
 • č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF
 • č. 289/1995 Sb., o lesích
 • č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností