Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Národní program Životní prostředí

Národní program Životní prostředí

Národní program Životní prostředí (NPŽP) podporuje projekty a aktivity přispívající k ochraně životního prostředí v České republice, k efektivnímu a šetrnému využívání přírodních zdrojů, k nápravě negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí, ke zmírňování a přizpůsobení se dopadům změny klimatu a účinné prevenci prostřednictvím environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty obyvatel ČR.

Je navržen jako doplňkový k jiným dotačním programům, především Operačnímu programu Životní prostředí, programu Nová zelená úsporám a programům administrovaným přímo Ministerstvem životního prostředí.

Program je financovaný především z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, které pocházejí ze zákonných poplatků, odvodů a pokut za poškozování životního prostředí. V roce 2021 byl národní program rozšířen o aktivity financované z dotace poskytnuté SFŽP ČR z Národního plánu obnovy (NPO).

Finanční podpora směřuje podle priorit Ministerstva životního prostředí do osmi základních oblastí:

  • Prioritní oblast 1: Voda
  • Prioritní oblast 2: Ovzduší
  • Prioritní oblast 3: Odpady, staré zátěže, environmentální rizika
  • Prioritní oblast 4: Příroda a krajina
  • Prioritní oblast 5: Životní prostředí ve městech a obcích
  • Prioritní oblast 6: Environmentální prevence
  • Prioritní oblast 7: Inovativní a demonstrační projekty
  • Prioritní oblast 8: Energetické úspory

Příspěvky mohou čerpat jak veřejnoprávní a soukromoprávní právnické osoby, tak fyzické osoby na velmi širokou škálu projektů.

K nejčastěji podporovaným aktivitám patří odstraňování nelegálních skladů odpadů, starých ekozátěží a nepotřebných hydrogeologických vrtů, snižování zápachu a emisí těžkých kovů, zavádění nízkoemisních zón, podpora čisté mobility a alternativních způsobů dopravy.

Finanční prostředky z NPŽP podporují hospodaření s dešťovou a odpadní vodou, protipovodňová opatření, budování nových zdrojů pitné vody, pořizování domovních čistíren odpadních vod do lokalit, kde není možné napojení na společnou kanalizaci a čistírnu odpadních vod, dále na výsadbu zeleně ve městech a obcích, ozdravné pobyty dětí s ekovýchovou či podporu enviromentálního vzdělávání a osvěty.

Mezi podporované aktivity se nově řadí také budování enegetické infrastrury pro nakládání s odpady či snížování energetické náročnosti veřejných budov.

Prostředky jsou vypláceny na základě: Směrnice MŽP č. 4/2015

Jak požádat o dotaci

O dotaci můžete žádat na základě vyhlášených dotačních výzev. Podmínky dotace (např. kdo může o dotaci požádat, výši dotace) a další informace se dozvíte v textu výzvy a dalších dokumentech zveřejněných společně s výzvou.

Přehled aktuálních dotací, schválených projektů, harmonogram výzev a veškeré dokumenty naleznete na samostatném webu programu:

www.narodniprogramzp.cz