Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Norské fondy > Podporované oblasti a harmonogram výzev

Podporované oblasti a harmonogram výzev

Oblasti podpory z prostředků Norských fondů v období 2014–2021

1. Zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech

 1. Realizace pilotních projektů pro aplikaci výsledků vědecko-výzkumných a inovativních projektů v oblasti zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech do praxe;
 2. Implementace přírodě blízkých opatření pro zvýšení biodiverzity v ekosystémech mimo zvláště chráněná území;
 3. Implementace opatření na ochranu ohrožených druhů rostlin a živočichů (zejména uvedených na červených seznamech ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů);
 4. Zvyšování povědomí veřejnosti a budování kapacit.

2. Snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu ovzduší

 1. Monitorování a identifikace hlavních zdrojů znečištění ovzduší v regionech a tvorba akčních plánů pro zlepšení kvality ovzduší;
 2. Realizace vybraných opatření identifikovaných v přijatých akčních plánech;
 3. Zvyšování povědomí veřejnosti a budování kapacit v otázkách lokálního znečištění ovzduší a realizace akčních plánů;
 4. Monitoring a identifikace místního znečištění zapříčiněného lokálními topeništi;
 5. Zvyšování povědomí veřejnosti a budování kapacit v otázkách správného způsobu vytápění domácností, vhodných typů paliv a nezbytné údržby topenišť.

3. Snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu vod

 1. Zajištění infrastruktury a vhodných analytických metod pro identifikaci znečišťujících látek ve vodním prostředí (v souladu s nařízením evropské směrnice č. 2008/105/EC);
 2. Implementace pilotních projektů pro snížení farmaceutického znečištění vodních toků;
 3. Zvyšování povědomí veřejnosti a budování kapacit v regionech v oblasti snižování množství znečišťujících látek ve vodním prostředí.

4. Změny klimatu, zmírňování jejich vlivu a přizpůsobování se těmto změnám

 1. Tvorba plánů pro adaptaci na změny klimatu v regionech a jejich zmírňování;
 2. Implementace přírodě blízkých opatření vycházejících z adaptačních a mitigačních plánů;
 3. Zvyšování povědomí veřejnosti a budování kapacit v regionech v oblasti změn klimatu, zmírňování jejich vlivu a přizpůsobování se těmto změnám.

5. Bilaterální ambice na posílení vzájemné spolupráce mezi partnery a subjekty z Norska a České republiky

Harmonogram výzev