Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Norské fondy

Norské fondy

Sledujte nás na Facebooku 

 

Od vstupu do Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru (EHP) v roce 2004 získala Česká republika možnost čerpat finanční prostředky z tzv. Fondů EHP a Norska.

Jejich prostřednictvím poskytují tři nečlenské státy EU a zároveň členské státy EHP – Norsko, Island a Lichtenštejnsko – finanční podporu na společensky prospěšné projekty zemím střední, východní a jižní Evropy, které patří mezi nové členské země EU.

Hlavním posláním Fondů EHP a Norska je snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních kontaktů a vzájemné spolupráce. Sdílení a výměna zkušeností a kompetencí mezi dárci a příjemci je důležitý aspekt, kterým se tyto fondy liší od fondů EU.

V současném třetím období 2014–2021 obdrží Česká republika zhruba 5 miliard korun. Podporu získají například projekty zaměřené na lidská práva, životní prostředí, vědecký výzkum, vzdělání, zaměstnanost mladých, prevence katastrof, domácí násilí či mezinárodní migrace.

Hlavním koordinátorem Fondů EHP a Norska je Ministerstvo financí České republiky. Zprostředkovatelem programu zaměřeného na životní prostředí byl pro aktuální období vybrán Státní fond životního prostředí České republiky ČR.

Program Životní prostředí, ekosystémy a změny klimatu

Cílem programu je zajistit zlepšení environmentální situace v ekosystémech a omezit nepříznivé účinky znečištění a dalších lidských činností na životní prostředí České republiky. Finanční prostředky z Norských fondů mají zároveň přispět ke zmírnění klimatických změn a prostřednictvím adaptačních opatření snížit zranitelnost vůči těmto změnám.

Program řeší dvě základní oblasti:

  • Životní prostředí a ekosystémy
  • Adaptace a mitigace klimatických změn

Alokovaná částka pro aktuální období představuje přibližně 800 milionů korun.

Mezi aktuální témata programu patří zlepšení biodiverzity v krajině, snížení znečištění ovzduší, omezení zátěže vodního prostředí mikropolutanty či příprava a implementace adaptační a mitigační strategie na úrovni obcí.

Konkrétní zaměření programu je však ještě předmětem vyjednávání a bude zveřejněno po schválení programu donory.

Vyhlášení prvních výzev se předpokládá v prvním čtvrtletí roku 2019. Realizace podpořených projektů bude ukončena do 30. dubna 2024.

Předcházející programová období

V České republice byla doposud ukončena dvě grantová období, během nichž Fondy EHP a Norska podpořily několik stovek tuzemských projektů částkou téměř 6 miliard korun.

Na projekty spadající do oblasti ochrany životního prostředí a změny klimatu bylo alokováno přibližně 600 milionů korun. Tato částka umožnila realizovat několik desítek projektů zaměřených na ochranu biodiverzity, vzdělávací programy, ukládání oxidu uhličitého či zpracování metodiky a pilotní projekty pro tvorbu adaptačních strategií obcí.

Dokumenty ke stažení

Připojené soubory

Důležité odkazy

Logo ke stažení