Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Legislativa > Poplatková agenda > Voda > Metodika a legislativa

Metodika a legislativa

Základní informace a pokyny ke stažení:

Další sdělení a metodické postupy naleznete na stránkách Ministerstva životního prostředí.

 

S účinností od 1. 1. 2019 ex lege zaniká povinnost platit zálohy na poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a zálohy na poplatek za odebrané množství podzemní vody.

Poplatník poplatku za odebrané množství podzemní vody a poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových je povinen podat poplatkové přiznání nejpozději do 15. února kalendářního roku následujícího po skončení poplatkového období. Poplatkové přiznání se podává prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

Poplatník za vypouštění odpadních vod do vod povrchových je dle §89n odst. 3 vodního zákona povinen Fondu jako správci poplatku oznámit bez zbytečného odkladu omezení, přerušení a obnovení provozu čistírny odpadních vod.

Legislativa související s agendou poplatku za odebrané množství podzemní vody a poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových:

 • 388/1991 Sb. Zákon České národní rady o Státním fondu životního prostředí České republiky
 • 254/2001 Sb. Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vzniklých v důsledku nabytí platnosti zákona č. 113/2018 Sb.
 • 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
 • 280/2009 Sb. Zákon daňový řád
 • 401/2015 Sb. Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
 • 57/2016 Sb. Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních
 • 327/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod
 • 20/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody
 • 590/2002 Sb. Vyhláška o technických požadavcích pro vodní díla
 • 414/2013 Sb. Vyhláška o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci (o vodoprávní evidenci)
 • 328/2018 Sb. Vyhláška o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových
 • 183/2018 Sb. Vyhláška o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu
 • 252/2013 Sb. Vyhláška o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy