Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Inovativní finanční nástroje > Výzva 1/2017 IFN

Výzva 1/2017 IFN

Zvýhodněná IFN půjčka z EU fondů na snížení průmyslového znečištění a rekonstrukci ekologicky rizikových provozů

Zcela nový typ finanční podpory – výhodné půjčky dotované z EU fondů – poskytuje Ministerstvo životního prostředí jako alternativní formu podpory ke standardním dotacím. Zprostředkovává je Státní fond životního prostředí ČR.

Půjčkou pokryjete až 100 procent celkových způsobilých výdajů, a tím vám odpadne shánění financí na nepokrytou část výdajů. Pokud zároveň požádáte o doplňkovou dotaci, získáte nevratně z prostředků Fondu až čtvrtinu celkových výdajů na projekt.

  • Na zvýhodněné půjčky je v pilotní výzvě vyhrazeno 280 milionů korun.
  • Dalších 93 milionů poskytne ve formě dotací ze svých zdrojů SFŽP ČR.
  • Půjčka pokryje 35 až 100 % celkových investičních nákladů na projekt.
  • Půjčku můžete zkombinovat až s 25procentní dotací.

Je na vás, jak si jednotlivé finanční nástroje zkombinujete (vždy min. 35 % půjčka, max. 25 % dotace). Kombinace půjčky a dotace však nemůže překročit 100 procent celkových způsobilých výdajů vynaložených na projekt, přičemž zohledňujeme i limity veřejné podpory. Dotaci získáte při současném čerpání půjčky, nelze ji čerpat samostatně.

Podpora se vztahuje na projekty z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 v prioritní ose 3, specifický cíl 3.5 – Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení.


Kdy můžete žádat o IFN půjčku

Od 16. října 2017 do 28. února 2021 (nebo do vyčerpání alokované částky)

Pro koho je IFN půjčka určena

Tento způsob financování využijí zejména obce, města, příspěvkové organizace či podniky1 s nedostatkem vlastních investic na projekty, jež jsou obtížně financovatelné tradičními bankovními produkty a na něž nejsou a ani nebudou k dispozici přímé dotace z EU. IFN půjčka vám pomůže bez vlastních zdrojů okamžitě uhradit investiční náklady a k tomu část z nich pokrýt doplňkovou dotací.

Jaké jsou výhody IFN půjček

Výhodou nového finančního nástroje je nulový úrok po dobu realizace projektu a nízká fixní úroková sazba ve výši 0,45 procent po celou dobu splácení, která činí maximálně 10 let. Můžete využít odklad splátek, a to až o 14 měsíců po ukončení fyzické realizace projektu, a poté o další až 2 roky v rámci maximální doby splácení. Předčasné splacení půjčky nebo odložení splátek není svázáno s žádnými dalšími poplatky či sankcemi.

Na co IFN využijete

IFN půjčka vám pomůže financovat technologie k omezení emisí znečišťujících životní prostředí. Jde například o průmyslové čističky odpadních vod, chladicí zařízení u zimních stadionů nebo provozy, kde se používají, vyrábí či skladují nebezpečné chemické látky, a to na celém území České republiky kromě hl. města Prahy.

Jak požádat o podporu

Žádosti o IFN půjčku i doplňkovou dotaci se podávají elektronicky prostřednictvím elektronického formuláře IFN Bene-Fill, který je přístupný i přes webové stránky www.opzp.cz. Na nich najdete také kalkulačku, na které  spočítáte výši celkové veřejné podpory (kombinaci půjčky a dotace). Postup podání žádosti je obdobný jako u standardních dotací z OPŽP. Žádosti vyřizujeme průběžně, v pořadí, jakém byly na Fond doručeny.

Poskytování podpory v rámci inovativních finančních nástrojů probíhá v souladu se směrnicí MŽP č. 8/2017, Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 a dalšími závaznými dokumenty.

Závazné dokumenty k výzvě č. 1/2017 IFN

Dokumenty k výzvě

Obecné dokumenty

Další dokumenty naleznete v záložce Povinná publicita.