Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Modernizační fond > Výzvy Modernizačního fondu > Detail výzvy

Výzva ENERGov č. 2/2023 – Energetické úspory památkově chráněných budov

3.10.2023
Příjem žádostí: 16.10.2023 - 28.6.2024 Alokace: 2 000 000 000  Kč
Z výzvy lze čerpat podporu na úsporná opatření u památkově chráněných či architektonicky cenných budov veřejného sektoru., která povedou ke snížení energetické náročnosti, úspoře energie z neobnovitelných zdrojů a využití obnovitelných zdrojů energie.

Na co můžete získat dotaci

 1. Snížení energetické náročnosti veřejných budov.
 2. Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov (tj. modernizace vnitřního osvětlení, instalace vnějších stínících prvků a opatření k eliminaci negativních akustických jevů).
 3. Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu (tj. technologie pro využití šedých a srážkových vod).
 4. Výstavba či rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy

Podporované aktivity musí být realizovány na památkově chráněných či architektonicky cenných budovách.

Kdo může žádat

 • městské části hlavního města Prahy
 • obce a dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • veřejnoprávní instituce
 • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • organizační složky státu
 • veřejné instituce a výzkumné organizace
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky a pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • státní podniky a státní organizace
 • národní podnik
 • obchodní společnosti a družstva vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Výše příspěvku

Je dána tzv. jednotkovou dotací pro jednotlivá opatření dle stupně rozsahu renovace budovy (viz dokumenty Metodika jednotkové dotace ENERGov a Kumulativní rozpočet a nástroj pro stanovení podpory, které jsou přílohou této výzvy).

Podpora může být poskytnuta i na projektovou přípravu projektu, činnost odborného a technického dozoru a BOZP a povinnou publicitu.

Celkový objem prostředků

2 milardy Kč

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 16. 10. 2023, 12:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 28. 6. 2024, 12:00 hod.

Ukončení realizace podpořených projektů: do 5 let od podpisu rozhodnutí o poskytnutí prostředků.

Další důležité informace

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.

Podpořené projekty musí být realizovány na památkově chráněných či architektonicky cenných budovách.

Povinná publicita

Žadatel je povinen informovat veřejnost o realizaci projektu pomocí prostředků z Modernizačního fondu. Detailní informace o publicitě a propagaci naleznete níže v textu výzvy a v Grafickém manuálu pro projekty financované z prostředků Modernizačního fondu na stránce Povinná publicita.

Kompletní podmínky podpory jsou uvedeny níže v textu výzvy a přiložených dokumentech.

Jak podat žádost

Elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR (AIS SFŽP ČR) z internetových stránek: zadosti.sfzp.cz.

Jak podat žádost krok za krokem

Kontaktní osoby pro tuto výzvu

Dokumenty ke stažení

Další pokyny a formuláře související s výzvou naleznete na stránce Dokumenty k Modernizačnímu fondu.