Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Norské fondy > Výzvy z Norských fondů > Detail výzvy

Výzva č. 3B „Trondheim“

8.4.2021
Příjem žádostí: 8.4.2021 - 11.6.2021 Alokace: 93 600 572  Kč
Dotační výzva z programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu se zaměřuje na ochranu jakosti vod České republiky a snižování znečištění povrchových vod mikropolutanty.

Na co můžete dotaci získat

Pilotní a demonstrační projekty, jejichž výsledkem je snížení obsahu léčiv a hormonů (včetně jejich metabolitů) v odpadních vodách před jejich vypuštěním do recipientu nebo do kanalizace pro veřejnou potřebu. Jedná se zejména o tato opatření:

 • instalace pokročilých technologií čištění odpadních vod s cílem redukovat zvýšené koncentrace léčiv. Podporovány budou instalace jak přímo u zdroje (např. zdravotnická zařízení), tak na komunálních čistírnách odpadních vod,
 • přírodní a přírodě blízké procesy vedoucí k prokazatelnému snížení obsahu léčiv v odpadních vodách (umělé mokřady / kořenové čistírny), případně jiné ověřené inovativní technologie s obdobným efektem,
 • organizační a další preventivní opatření u významných producentů odpadních vod se zvýšenou koncentrací léčiv, spočívající v separaci takzvané „žluté vody“ (např. sběr urine bagů a další způsoby separace) ještě před vstupem na lokální čistírnu odpadních vod nebo do veřejné kanalizace. Tato opatření mohou být realizována jako doplňková k výše uvedeným opatřením.

Jak dotační výzva probíhá

Výzva je vypsána jako dvoukolová.

 • V prvním kole výzvy budou posouzeny projektové záměry. Ty záměry, které budou expertní komisí doporučeny k podpoře, mohou být následně žadatelem předloženy do druhého kola výzvy formou standardní žádosti o finanční podporu.
 • Do druhého kola výzvy budou předkládány již kompletní žádosti vycházející z doporučených projektových záměrů prvního kola výzvy, případně upravené dle doporučení expertní komise.

Kdo může žádat

Veškeré subjekty a organizace založené jako právnické osoby na území České republiky (tj. veřejné, soukromé, komerční, nekomerční a nevládní neziskové organizace).

Výše dotace

5 200 000 Kč – 26 000 000 Kč (200,000 – 1,000,000 eur)

Maximální míra podpory činí 90 % celkových způsobilých výdajů.

Termíny podání projektových záměrů

8. dubna 2021 (12:00 hod) – 11. června 2021 (12:00 hod)

Jak podat záměr

Elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP (AIS SFŽP) z internetových stránek: zadosti.sfzp.cz.

Přečtěte si, jak podat žádost krok za krokem

Upozorňujeme žadatele, že na instruktážním videu pro systém AIS SFŽP ČR je popsán postup primárně pro Národní program Životní prostředí a pro výzvy z Norských fondů je třeba vkládat dokument „Podrobný popis projektového záměru“ přímo jako soubor a nikoliv jako dokument generovaný ze šablony, kterou Vám systém nabízí. Jedná se o nastavení systému AIS SFŽP ČR a tato šablona není pro výzvy z Norských fondů relevantní.

Povinné přílohy

První kolo výzvy: předkládání projektových záměrů

Povinné přílohy projektového záměru:

 • podrobný popis projektového záměru zpracovaný samostatně dle závazné osnovy (viz příloha č. 1 výzvy),
 • pokud je relevantní, tak dohoda o partnerství, její návrh či oznámení o záměru spolupráce (Letter of Intent) v souladu s kapitolou č. 1 výzvy.

Druhé kolo výzvy: dopracování projektového záměru do podoby žádosti o podporu

Povinné přílohy žádosti:

 • doklad o vedení bankovního účtu,
 • komunikační plán projektu,
 • pokud je relevantní, tak pověření statutárním zástupcem k podání žádosti,
 • pokud je relevantní, dohoda o partnerství, její návrh či oznámení o záměru spolupráce (Letter of Intent) v souladu s kapitolou č. 1 výzvy,
 • je-li relevantní, žadatel předloží také projektovou či obdobnou dokumentaci prokazující technické řešení navrhovaného opatření či plánovaný rozpočet projektu.

Kompletní podmínky dotační výzvy naleznete níže v textu výzvy.

Kontakt pro dotazy

Případné dotazy zasílejte na adresu norwaygrants@sfzp.cz

Dokumenty ke stažení