Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Norské fondy > Výzvy z Norských fondů > Detail výzvy

Výzva č. 4B "Stavanger"

4.11.2022
Příjem žádostí: 4.11.2022 - 4.1.2023 Alokace: 190 445 925  Kč
Výzva je vyhlašována jako navazující pro výzvy Call-2A Tromso a SGS-3 Oslo. Žadatelům nabízíme prostředky na vlastní realizaci zelených a modrých opatření, která mají zahrnuta do akčních plánů a adaptačních strategií ke zlepšení stavu ovzduší a adaptaci na změnu klimatu.

Na co můžete dotaci získat

Oblast č. 2 – Vybraná zelená opatření identifikovaná v akčních plánech na ochranu ovzduší 

 • Alokace pro oblast je stanovena na 73 166 725 Kč (2,926,669 eur)
 • Jde o opatření, která jsou identifikována v již přijatých akčních plánech na ochranu ovzduší vytvořených v rámci výzvy Call-2A Tromso nebo opatření, u kterých bude ze strany žadatele doloženo, že jsou v souladu s prováděným monitoringem a připravovaným akčním plánem vytvářeným v rámci výzvy Call-2A Tromso, který bude na daném území v budoucnu přijat.

Oblast č. 4 – Konkrétní zelená a modrá adaptační a mitigační opatření identifikovaná v přijatých adaptačních strategiích

 • Alokace pro oblast je stanovena na 117 279 200 Kč (4,691,168 eur)
 • Jde o opatření, která byla identifikována v adaptačních strategiích vytvořených v rámci výzvy SGS-3 Oslo. Podpořena mohou být rovněž opatření vycházející i z ostatních klimatickýchstrategií měst, obcí či regionů mimo výzvu „Oslo“, pokud budou splněny podmínky podpory, ale to pouze za předpokladu, že alokace výzvy nebyla vyčerpána na realizaci opatření identifikovaných v adaptačních strategiích podpořených v rámci výzvy SGS-3 Oslo.

Kdo může žádat

Veškeré subjekty a organizace, veřejné nebo soukromé, komerční nebo nekomerční a nevládní neziskové, založené jako právnické osoby v České republice (tj. všechny české právnické osoby)

Výše dotace

 • Oblast č. 2: 200 000 eur (5 000 000 Kč) – 750 000 eur (18 750 000 Kč)
 • Oblast č. 4: 200 000 eur (5 000 000 Kč) – 1 000 000 eur (25 000 000 Kč)

Maximální míra podpory činí 90 % celkových způsobilých výdajů.

Termíny podávání žádostí

4. listopadu 2022 (12:00 hod) – 4. ledna 2023 (12:00 hod)

Podpořené projekty musí být zrealizovány nejpozději do 30. dubna. 2024.

Jak podat žádost

Elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR (AIS SFŽP) z internetových stránek: zadosti.sfzp.cz.

Přečtěte si, jak podat žádost krok za krokem

Povinné přílohy žádosti

 • Doklad o vedení bankovního účtu
 • Komunikační plán projektu
 • Pokud je relevantní, tak dohoda o partnerství, její návrh či oznámení o záměru spolupráce (Letter of Intent) v souladu s kapitolou č. 1 výzvy
 • Je-li relevantní, žadatel předloží také projektovou či obdobnou dokumentaci prokazující technické řešení navrhovaného opatření
 • Je-li relevantní, žadatel předloží podklady dle Pokynu SFŽP pro hodnocení podniku v obtížích (ke stažení zde)
 • V případě, že se jedná o žadatele s právní formou obchodní společnosti, žadatel předloží také doklady k prověření vlastnické struktury z důvodu zamezení potenciálního střetu zájmů dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a ve smyslu § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Žadatel je prokazuje vyplněným čestným prohlášením o skutečných majitelích právnické osoby (formulář ke stažení zde)
 • pro oblast č. 2: akční plán ochrany ovzduší, na který žádost odkazuje a ve kterém je vyznačeno opatření, na které je žádost podávána (případně AP nahradí čestná prohlášení o souladu opatření s výstupy výzvy Call-2A Tromso)
 • pro oblast č. 4: adaptační strategie (akční plán AS), na kterou žádost odkazuje a ve které je vyznačeno opatření, na které je žádána podpora

Kompletní podmínky dotační výzvy naleznete níže v textu výzvy.

Kontakt pro dotazy

Případné dotazy zasílejte na adresu: norwaygrants@sfzp.cz.

Dokumenty ke stažení