Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Norské fondy > Výzvy z Norských fondů > Detail výzvy

Výzva č. 2A „Tromso“

15.6.2020
Příjem žádostí: 15.7.2020 - 30.9.2020 Alokace: 77 338 170  Kč
Státní fond životního prostředí ČR, jako zprostředkovatel Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu,“ financovaného z Norských fondů 2014 – 2021, vyhlašuje výzvu č. 2A „Tromso“. Celková alokace výzvy činí 77 338 170 Kč.

Na co můžete dotaci získat

Podporovanými opatřeními v rámci výzvy „Tromso“ je provedení dočasného (mobilního) monitoringu kvality ovzduší na regionální nebo místní úrovni, a to za účelem zjištění převládajícího typu znečištění včetně koncentrací znečišťujících látek a identifikace zdroje tohoto znečištění.

Podmínkou pro poskytnutí podpory je následné zpracování plánu s návrhy relevantních opatření pro omezení zjištěného typu znečištění ovzduší či zmírnění následků jeho působení (tzv. akčního plánu).

Kdo může žádat

Oprávněnými žadateli o poskytnutí podpory v rámci výzvy „Tromso“ jsou veškeré subjekty a organizace, veřejné nebo soukromé, komerční nebo nekomerční a nevládní neziskové, založené jako právnické osoby na území České republiky.

Výše dotace

Maximální míra podpory činí 100 % celkových způsobilých výdajů (v případě, kde je konečným příjemcem nevládní nezisková organizace nebo sociální partner, bude sazba projektového grantu činit maximálně 90 % celkových způsobilých výdajů).

Výše podpory na jeden projekt je 5 200 000 Kč (200,000 EUR) až 19 500 000 Kč (750,000 EUR) dle stanoveného kurzu pro tuto výzvu.

Termíny podání žádosti

Žádost lze podávat v termínu od 15. července 2020 (9:00 hod), nejpozději do 30. září 2020 (12:00 hod), a to výhradně elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP (AIS SFŽP) z internetových stránek: zadosti.sfzp.cz.

Povinné přílohy k žádosti

  • doklad o vedení bankovního účtu
  • komunikační plán projektu
  • podrobný popis metodiky měření
  • pokud je relevantní, tak pověření statutárním zástupcem k podání žádosti
  • pokud je relevantní, tak dohoda o partnerství, její návrh či oznámení o záměru spolupráce (letter of intent) v souladu s kapitolou č. 1 výzvy

Kontakt pro dotazy

Případné dotazy prosím zasílejte na adresu norwaygrants@sfzp.cz

Dokumenty ke stažení

Vstup do AIS SFŽP ČR