Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Aktuality > 700 milionů korun pro ochranu přírody a krajiny

700 milionů korun pro ochranu přírody a krajiny

01.02.2019
Od 1. února je možné podávat žádosti o podporu projektů, které pomohou pečovat o naši přírodu a krajinu, usnadňovat návštěvníkům její poznávání či zlepšovat vodní režim. Ministerstvo životního prostředí totiž vyhlašuje prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR [1] čtyři nové průběžné výzvy z Operačního programu Životní prostředí.
NPP Pastvisko u Lednice

Výzvy jsou otevřeny pro všechny čtyři specifické cíle prioritní osy 4, která je zaměřena na ochranu přírody a krajiny. Pro žadatele je připraveno celkem 700 milionů korun.

Na specifický cíl 4.1 je zaměřena výzva č. 129 – zde očekáváme především projekty, které cílí na zajišťování péče o národní kategorie zvláště chráněných území a území soustavy Natura 2000, včetně budování návštěvnické infrastruktury. Specifický cíl 4.2 a výzva č. 130 jsou zaměřeny na péči o cenná stanoviště a vzácné druhy, likvidaci invazních druhů rostlin a živočichů nebo nápravu a prevenci škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů.

131. výzva cílí na zlepšování funkčnosti krajinných struktur a vodního režimu krajiny. Hradit lze vytváření prvků ÚSES, výsadbu a péči o dřeviny v krajině, revitalizace vodních toků a niv, vytváření a obnovu tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, budování rybích přechodů nebo aktivity na zlepšování stavu lesů.

Poslední z vyhlášených výzev, výzva č. 132, směřuje podporu na zlepšení kvality prostředí v sídlech. Příjem žádostí do všech výzev trvá shodně od 1. února 2019 do 31. října 2019, podané projekty budou vyhodnocovány průběžně.

Současně s vyhlášením nových výzev dochází ke změně Nákladů obvyklých opatření MŽP, pro projekty podané do výzev č. 31, 52, 110 a 115 po 1. 2. 2019 již bude platit verze pro rok 2019. Současně bude pro tyto výzvy platit i novější aktualizovaná verze Pravidel pro žadatele a příjemce podpory č. 20.

Plánované záměry doporučujeme konzultovat na regionálních pracovištích AOPK ČR. Kontakty jsou zveřejněny na stránkách agentury. Pro své dotazy mohou žadatelé též využít emailovou schránku dotazy-PO4@nature.cz.

Poznámky:

 [1] Agentura ochrany přírody a krajiny ČR je zprostředkujícím subjektem pro PO 4, odpovídajícím za příjem a hodnocení žádostí. Projekty doporučené k podpoře jsou pak dále administrovány Státním fondem životního prostředí ČR.

129. výzva

130. výzva

131. výzva

132. výzva