Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Aktuality > Aktualizovali jsme Pravidla pro žadatele a příjemce podpory (verze 9)

Aktualizovali jsme Pravidla pro žadatele a příjemce podpory (verze 9)

06.01.2017
Aktualizovali jsme Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 (dále Pravidla) s účinností od 5. ledna 2017. Detailní přehled provedených změn je uveden v kapitole A dokumentu (tabulka Přehled změn). Ustanovení části B Pravidel platí pro nové výzvy k termínu jejich vyhlášení, ostatní části Pravidel jsou platné pro jednotlivé fáze administrace žádostí a realizace projektů od 5. ledna 2017.
Úprava dokumentů

V rámci aktualizace Pravidel jsme kromě řady věcných úprav, zpřesnění a doplnění připravili některá zjednodušení pro žadatele a příjemce. Podstatnou změnou usnadňující žadatelům administraci je to, že přílohy k žádosti o podporu vložené elektronicky do systému IS KP14+ již nemusí být žadatelem digitálně podepsány, plná moc nemusí být úředně ověřena a doklad o jmenování či volbě statutárního zástupce žadatele nově nemusí dokládat subjekty, které mají údaje o statutárním zástupci zveřejněné v základních registrech nebo na webových portálech.

Další podstatnou změnou je zrušení dokládání Kalkulačky pro propočet vylučovacího ekonomického kritéria k žádostem o podporu pro projekty vztahující se k výzvám vyhlášeným po účinnosti aktualizace Pravidel. Ekonomické hodnocení žadatelů bude nově prováděno na základě podmínek uvedených v Pravidlech – zejména v souladu s rozřazovací tabulkou, která nahrazuje kontrolu hodnocení žadatelů na vzorku projektů.

Nově Pravidla umožňují zahrnout v rámci projektové přípravy mezi způsobilé výdaje i výdaje na potvrzení, že žadatel není podnikem v obtížích.

V neposlední řadě byly stanoveny pokyny pro zanášení údajů o podporách de minimis do registru, doplněno doporučení zohlednit riziko pohybu kurzu při navrhování výše podpory v režimu de minimis, také byly vymezeny podklady požadované pro hodnocení, že žadatel není podnikem v obtížích a aktualizována pravidla pro výběrová řízení na provozovatele vodohospodářské infrastruktury. V PO 4 byla navýšena podpora pro opatření zlepšující vodní režim krajiny (revitalizace a samovolné renaturace vodních toků a niv, tvorba a obnova mokřadů a tůní).

Zároveň s aktualizací Pravidel zveřejňujeme související Metodiku způsobilosti výdajů z oblasti osobních nákladů, režijních a provozních výdajů v OPŽP 2014 – 2020.

Aktuálně platnou verzi č. 9 Pravidel společně s přílohami a výše uvedenou Metodikou naleznete v sekci Obecně závazné dokumenty na našich webových stránkách.