Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Modernizační fond > Výzvy Modernizačního fondu > Detail výzvy

Výzva ENERG ETS č. 1/2021 – Modernizace zdrojů: malé projekty

30.6.2021
Příjem žádostí: 19.7.2021 - 31.1.2022 Alokace: 1 400 000 000  Kč
Na projekty do 15 mil. EUR, které povedou prostřednictvím modernizace zdrojů energie ke zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí oxidu uhličitého v průmyslu, je v rámci výzvy ENERG ETS č. 1/2021 alokováno 1,4 mld. Kč.

Na co můžete získat dotaci

 • snížení konečné spotřeby energie/primární energie anebo snížení emisí CO2 ve výrobním nebo zpracovatelském procesu, prostřednictvím modernizace (rekonstrukce nebo náhrady) zařízení na výrobu a rozvod energie pro vlastní spotřebu, vedoucí ke zvýšení její účinnosti nebo změny fosilní palivové základny či typu energie

Podpořeny mohou být pouze projekty, které naplní cíle programu a kritéria přijatelnosti. S ohledem na množství technických řešení a různorodost řešených zařízení nelze poskytnout úplný výčet podporovaných aktivit. Předmětem podpory mohou být následující podporované aktivity realizované v souladu s podmínkami programu a této výzvy.

Prioritní projekty

 • rekonstrukce nebo náhrada zdroje energie (včetně rozvodů energie) se změnou fosilní palivové základny nebo typu energie na
  • obnovitelné zdroje energie (dále jen „OZE“), vždy v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla (dále jen „vysokoúčinná KVET“)
  • energetické využití odpadů (komunální odpad, průmyslový odpad, tuhé alternativní palivo z komunálního odpadu a z odpadů kategorie ostatní, čistírenské kaly), vždy v kombinaci s vysokoúčinnou KVET
  • elektrickou energii z OZE (např. elektrokotel)
  • energii odpadního tepla, vždy v kombinaci s vysokoúčinnou KVET
 • rekonstrukce nebo náhrada OZE, pokud se bude jednat o kombinaci s vysokoúčinnou KVET

V rámci realizace uvedených typů prioritních projektů je možné podpořit

 • vodíkové aplikace
  • pořízení elektrolyzéru nebo jiných technologií výroby tzv. zeleného vodíku (méně než 36 g CO2/MJ)
  • technologie pro zpracování, transport a využití vodíku v energetice, dopravě nebo průmyslové výrobě (např. akumulace energie, palivové články, spalování vodíku nebo syntetických vodíkových paliv, náhrada procesních emisí využitím vodíku, technologie konverze vodíku pro snazší manipulaci apod.)
 • zavedení prvků efektivního řízení nakládání s energií
  • instalace systémů měření a regulace
  • zavádění nástrojů k optimalizaci provozu na základě monitoringu hodnocení spotřeby energie
  • implementace energetického managementu
 • snížení energetické náročnosti budov, kde probíhá výrobní či zpracovatelský proces

Systémy pro akumulaci energie mohou být podpořeny pouze jako součást komplexního projektu řešícího opatření na zdroji energie anebo tepelných rozvodech, nikoli jako samostatné řešení.

Neprioritní projekty

 • rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla se změnou tuhé fosilní palivové základny nebo typu energie na
  • OZE, bez vysokoúčinné KVET
  • zemní plyn, včetně vysokoúčinné KVET ze zemního plynu
  • energii odpadního tepla
  • elektrickou energii bez vyžití OZE (např. elektrokotel)
 • rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla na zemní plyn bez změny palivové základny

V rámci realizace výše uvedených typů neprioritních projektů je možné podpořit

 • zavedení prvků efektivního řízení nakládání s energií
  • instalace systémů měření a regulace
  • zavádění nástrojů k optimalizaci provozu na základě monitoringu hodnocení spotřeby energie
  • implementace energetického managementu
 • snížení energetické náročnosti budov, kde probíhá výrobní či zpracovatelský proces

Systémy pro akumulaci energie mohou být podpořeny pouze jako součást komplexního projektu řešícího opatření na zdroji energie anebo tepelných rozvodech, nikoli jako samostatné řešení.

Kdo může žádat

Subjekty provozující zařízení v EU ETS na území České republiky

Výše příspěvku

Míra podpory: nesmí přesáhnout 30–80 % ze způsobilých výdajů projektu (podle typu žadatele, velikosti podniku a regionu)

Výše podpory: max. 15 mil. EUR dle kurzu Evropské centrální banky ke dni vydání rozhodnutí

Celkový objem prostředků

1,4 mld. Kč (pro prioritní projekty 400 mil. Kč a pro neprioritní 1 000 mil. Kč)

Z každé oblasti podpory (prioritní projekty a neprioritní projekty) je minimálně 30 % prostředků alokováno pro regiony postižené útlumem těžby uhlí (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj). Rozhodující je místo realizace projektu, nikoli sídlo žadatele. Po vyčerpání celkové alokace jsou následně podané žádosti zařazeny do zásobníku žádostí. Alokace výzvy může být v průběhu jejího vyhlášení navýšena nebo upravena v návaznosti na disponibilitu prostředků Modernizačního fondu.

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 19. 7. 2021 od 12:00 hod.

Ukončení příjmu žádostí: 31. 1. 2022 do 12:00 hod.

Ukončení realizace podpořených projektů: nejpozději do 30 měsíců od podpisu rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí prostředků ze SFŽP ČR

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.

Další důležité informace

Podmínky podpory jsou uvedeny níže v textu výzvy a přiložených dokumentech.

Jak podat žádost

Elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR (AIS SFŽP ČR) z internetových stránek: zadosti.sfzp.cz.

Kontakt pro dotazy

Se svými dotazy se mohou žadatelé obrátit na:

Dokumenty ke stažení

Další pokyny a formuláře související s výzvou naleznete na stránce Dokumenty k Modernizačnímu fondu.