Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Modernizační fond > Výzvy Modernizačního fondu > Detail výzvy

Výzva ENERG ETS č. 2/2021 – Modernizace technologií: malé projekty

30.6.2021
Příjem žádostí: 19.7.2021 - 31.1.2022 Alokace: 1 000 000 000  Kč
Snížení konečné spotřeby energie anebo snížení emisí oxidu uhličitého ve výrobním nebo zpracovatelském procesu prostřednictvím modernizace (rekonstrukce nebo náhrady) či změny konfigurace výrobních nebo zpracovatelských zařízení. To je cíl této výzvy na podporu modernizace technologií do 15 mil. EUR, na kterou je alokována 1 mld. korun.

Na co můžete získat dotaci

Podpořeny mohou být pouze projekty, které naplní cíle programu a kritéria přijatelnosti. S ohledem na množství technických řešení a různorodost řešených zařízení, nelze poskytnout úplný výčet podporovaných aktivit. Předmětem podpory mohou být následující podporované aktivity realizované v souladu s podmínkami programu a této výzvy.

V rámci realizace uvedené definice prioritních projektů je možné podpořit:

Vodíkové aplikace

  • pořízení elektrolyzéru nebo jiných technologií výroby tzv. zeleného vodíku (méně než 36 g CO2/MJ)
  • technologie pro zpracování, transport a využití vodíku v energetice, dopravě nebo průmyslové výrobě (např. akumulace energie, palivové články, spalování vodíku nebo syntetických vodíkových paliv, náhrada
  • procesních emisí využitím vodíku, technologie konverze vodíku pro snazší manipulaci apod.)

Zavedení prvků efektivního řízení nakládání s energií

  • instalace systémů měření a regulace
  • zavádění nástrojů k optimalizaci provozu na základě monitoringu hodnocení spotřeby energie
  • implementace energetického managementu

Snížení energetické náročnosti budov, kde probíhá výrobní či zpracovatelský proces

Kdo může žádat

Subjekty provozující zařízení v EU ETS na území České republiky

Výše příspěvku

Míra podpory: nesmí přesáhnout 30–80 % ze způsobilých výdajů projektu (podle typu žadatele, velikosti podniku a regionu)

Výše podpory: max. 15 mil. EUR dle kurzu Evropské centrální banky ke dni vydání rozhodnutí

Celkový objem prostředků

1 000 mil. Kč

Z celkové alokace výzvy je minimálně 30 % prostředků alokováno pro regiony postižené útlumem těžby uhlí (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj). Rozhodující je místo realizace projektu, nikoli sídlo žadatele. Po vyčerpání celkové alokace jsou následně podané žádosti zařazeny do zásobníku žádostí. Alokace výzvy může být v průběhu jejího vyhlášení navýšena nebo upravena v návaznosti na disponibilitu prostředků Modernizačního fondu.

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 19. 7. 2021 od 12:00 hod.

Ukončení příjmu žádostí: 31. 1. 2022 do 12:00 hod.

Ukončení realizace podpořených projektů: nejpozději do 30 měsíců od vydání rozhodnutí, veškeré výdaje po tomto datu nejsou způsobilé. Termín realizace není možné prodloužit.

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.

Další důležité informace

Podmínky podpory jsou uvedeny níže v textu výzvy a přiložených dokumentech.

Jak podat žádost

Elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR (AIS SFŽP ČR) z internetových stránek: zadosti.sfzp.cz.

Kontakt pro dotazy

Se svými dotazy se mohou žadatelé obrátit na:

Dokumenty ke stažení

Další pokyny a formuláře související s výzvou naleznete na stránce Dokumenty k Modernizačnímu fondu.