Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Modernizační fond > Výzvy Modernizačního fondu > Detail výzvy

Výzva ENERG ETS č. 1/2022 – Modernizace zdrojů a technologií: malé projekty

1.11.2022
Příjem žádostí: 29.11.2022 - 30.6.2023 Alokace: 5 000 000 000  Kč
Snížení emisí skleníkových plynů, modernizace energetických systémů, zlepšení energetické účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie. To je cíl této výzvy na podporu modernizace zdrojů a technologií do 15 mil. EUR, na kterou je alokováno 5 mld. korun.

Na co můžete získat dotaci

  • Modernizace (rekonstrukce nebo náhrada) zdroje energie, včetně souvisejících rozvodů energie, vedoucí ke zvýšení jeho účinnosti a tím ke snížení spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů, či snížení emisí CO2
  • Modernizace (rekonstrukce nebo náhrada), či změna konfigurace výrobních nebo zpracovatelských zařízení, jejichž cílem je snížení spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů a snížení emisí CO2 ve výrobním nebo zpracovatelském procesu

V rámci realizace je možné podpořit:

Vodíkové aplikace

  • pořízení elektrolyzéru nebo jiných technologií výroby tzv. zeleného vodíku
  • technologie pro zpracování, transport a využití vodíku v energetice, dopravě nebo průmyslové výrobě (např. akumulace energie, palivové články, spalování vodíku nebo syntetických vodíkových paliv, náhrada procesních emisí využitím vodíku, technologie konverze vodíku pro snazší manipulaci apod.)
  • podpora na výrobu obnovitelného vodíku, kam patří i elektrolyzéry připojené do sítě, které uzavřely dohody o nákupu obnovitelné energie s hospodářskými subjekty produkujícími obnovitelnou elektrickou energii

Zavedení prvků efektivního řízení nakládání s energií

  • instalace systémů měření a regulace
  • zavádění nástrojů k optimalizaci provozu na základě monitoringu hodnocení spotřeby energie
  • implementace energetického managementu

Snížení energetické náročnosti administrativních anebo výrobních budov v místě realizace primárního projektu

Instalace fotovoltaických elektráren včetně související akumulace vyrobené energie a ostatních nepalivových obnovitelných zdrojů energie

Kdo může žádat

Subjekty provozující zařízení v EU ETS na území České republiky

Výše příspěvku

Míra podpory: nesmí přesáhnout 30–80 % ze způsobilých výdajů projektu (podle typu žadatele, velikosti podniku a regionu)

Výše podpory: max. 15 mil. EUR dle kurzu Evropské centrální banky ke dni vydání rozhodnutí

Celkový objem prostředků

5 000 mil. Kč

Z celkové alokace výzvy je minimálně 30 % prostředků alokováno pro regiony postižené útlumem těžby uhlí (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj). Rozhodující je místo realizace projektu, nikoli sídlo žadatele. Alokace výzvy může být v průběhu jejího vyhlášení navýšena nebo upravena v návaznosti na disponibilitu prostředků Modernizačního fondu.

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 29. 11. 2022 od 12:00 hod.

Ukončení příjmu žádostí: 30. 6. 2023 do 12:00 hod.

Ukončení realizace podpořených projektů: nejpozději do 5 let od vydání rozhodnutí, veškeré výdaje po tomto datu nejsou způsobilé. Termín realizace není možné prodloužit.

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.

Další důležité informace

Podmínky podpory jsou uvedeny níže v textu výzvy a přiložených dokumentech.

Jak podat žádost

Elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR (AIS SFŽP ČR) z internetových stránek: zadosti.sfzp.cz.

Kontakt pro dotazy

Se svými dotazy se mohou žadatelé obrátit na:

Dokumenty ke stažení

Další pokyny a formuláře související s výzvou naleznete na stránce Dokumenty k Modernizačnímu fondu.