Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Norské fondy > Výzvy z Norských fondů > Detail výzvy

Výzva č. 3B „Trondheim“ - II. kolo

24.9.2021
Příjem žádostí: 24.9.2021 - 24.11.2021 Alokace: 93 600 572  Kč
Dotační výzva z programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu Norských fondů se zaměřuje na ochranu jakosti vod České republiky a snižování znečištění povrchových vod mikropolutanty. Druhé kolo je určeno pro žadatele, kteří v prvním kole výzvy získali hodnocení doporučeno/doporučeno s výhradou.

Na co můžete dotaci získat

Podporovanými aktivitami v rámci výzvy „Trondheim“ jsou realizace opatření, jež vedou prokazatelně ke snížení koncentrací léčiv a jejich metabolitů obsažených v odpadních vodách a následně i vodách povrchových.

  • Pilotní a demonstrační projekty založené na instalaci pokročilých technologií čištění odpadních vod s cílem redukovat zvýšené koncentrace léčiv v nich obsažených. Podporovány budou instalace jak přímo u zdroje (např. zdravotnická zařízení), tak na komunálních čistírnách odpadních vod.
  • Realizace projektů, jež využívají přírodní a přírodě blízké procesy k prokazatelnému snížení obsahu léčiv v odpadních vodách (umělé mokřady / kořenové čistírny), případně jiné ověřené inovativní technologie s obdobným efektem.
  • Doplňkové aktivity typu organizačních a dalších preventivních opatření u významných producentů odpadních vod se zvýšenou koncentrací léčiv spočívající v separaci takzvané „žluté vody“ (např. sběr urine bagů a další způsoby separace) ještě před vstupem na lokální čistírnu odpadních vod nebo do veřejné kanalizace. Tato opatření nemohou být realizována samostatně, ale pouze jako doplňková k opatřením technickým v rámci komplexních projektů uvedených výše.

Kdo může žádat

Žádat mohou pouze ti žadatelé, kteří v prvním kole výzvy Call-3B Trondheim získali hodnocení projektového námětu doporučeno/doporučeno s výhradou.

Výše dotace

5 200 000 – 26 000 000 Kč (200 000 – 1 000 000 eur)

Způsobilé výdaje projektu mohou být, za splnění ostatních podmínek výzvy, hrazeny ve výši 90 % z prostředků Programu.

Termíny podání žádostí

24. září 2021 (12:00 hod) – 24. listopadu 2021 (12:00 hod)

Podpořené projekty musí být zrealizovány do termínu ukončení jejich plánované realizace, nejpozději však do 30. dubna 2024.

Jak podat žádost

Elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR (AIS SFŽP ČR) z internetových stránek: zadosti.sfzp.cz.

Přečtěte si, jak podat žádost krok za krokem

Povinné přílohy

  • Doklad o vedení bankovního účtu
  • Komunikační plán projektu
  • Pokud je relevantní, tak pověření statutárním zástupcem k podání žádosti
  • Pokud je relevantní, tak Dohoda o partnerství či jiný doklad o záměru spolupráce (například Letter of Intent)
  • Pokud je relevantní, tak žadatel předloží také projektovou či obdobnou dokumentaci prokazující technické řešení navrhovaného opatření či plánovaný rozpočet projektu
  • Pokud je relevantní, tak popis vypořádání výhrad Expertní komise k projektovému námětu

Kontakt pro dotazy

Případné dotazy zasílejte na adresu norwaygrants@sfzp.cz

Dokumenty ke stažení