Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Norské fondy > Výzvy z Norských fondů > Detail výzvy

Výzva č. 1 „Rago“ - II. kolo

11.10.2021
Příjem žádostí: 11.10.2021 - 13.12.2021 Alokace: 150 254 598  Kč
Výzva je zaměřena podporu vědecko-výzkumných a inovativních projektů vedoucích ke zlepšování stavu ekosystémů a k ochraně biodiverzity a přenos příkladů dobré praxe do podmínek ochrany životního prostředí v České republice.

Na co můžete dotaci získat

Předkládané projektové záměry musí být zaměřeny na implementaci reálných opatření (in situ) pro zlepšování stavu ekosystémů a ochranu biodiverzity. Zejména by se mělo jednat o tato opatření:

• pilotní a demonstrační projekty s ukončeným výzkumem nebo končící víceleté projekty, jež jsou zapsány v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, podporované z veřejných prostředků ČR;

• pilotní a demonstrační projekty, které nejsou běžně realizovány a financovány z veřejných prostředků ČR nebo jsou realizovány v obdobných ekosystémových podmínkách v zahraničí, v odlišných přírodních podmínkách a prostředí a slouží jako přenos příkladu dobré praxe do podmínek ČR nebo odlišných ekosystémů;

• podpora ostatních inovativních prvků, které nemohou být předmětem podpory Operačního programu životního prostředí a které mají prokazatelný přínos z pohledu zlepšování stavu ekosystémů a ochrany biodiverzity.

Jak dotační výzva probíhá

Výzva je vypsána jako dvoukolová.

  • V prvním kole výzvy jsou posuzovány projektové záměry. Ty záměry, které expertní komisí doporučí k podpoře, může žadatel předložit do druhého kola formou standardní žádosti o finanční podporu.
  • Do druhého kola výzvy jsou předkládány již kompletní žádosti vycházející z doporučených projektových záměrů prvního kola výzvy, případně upravené dle doporučení expertní komise.

Kdo může žádat

Žádat mohou pouze ti žadatelé, kteří v prvním kole výzvy Call-1 Rago získali hodnocení projektového námětu doporučeno/doporučeno s výhradou.

Výše dotace

5 200 000 Kč – 26 000 000 Kč (200 000 – 1 000 000 EUR)

Maximální míra podpory činí 90 % celkových způsobilých výdajů.

Termíny podání žádostí

11. října 2021 (12:00 hod) – 13. prosince 2021 (12:00 hod)

Projekty musí být zrealizovány do 30. 4. 2024.

Výzva Rago - aktuální stav hodnocení a schvalování

Jak podat žádost

Elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR (AIS SFŽP ČR) z internetových stránek: zadosti.sfzp.cz.

Přečtěte si, jak podat žádost krok za krokem

Povinné přílohy

  • doklad o vedení bankovního účtu,
  • komunikační plán projektu,
  • pokud je relevantní, tak pověření statutárním zástupcem k podání žádosti,
  • pokud je relevantní, dohoda o partnerství, její návrh či oznámení o záměru spolupráce (Letter of Intent) v souladu s kapitolou č. 1 výzvy,
  • je-li relevantní, žadatel předloží také projektovou či obdobnou dokumentaci prokazující technické řešení navrhovaného opatření či plánovaný rozpočet projektu.

Kompletní podmínky dotační výzvy naleznete níže v textu výzvy.

Kontakt pro dotazy

Případné dotazy zasílejte na adresu: norwaygrants@sfzp.cz.

Dokumenty ke stažení