Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Norské fondy > Výzvy z Norských fondů > Detail výzvy

Výzva č. 3A "Ålesund"

12.7.2022
Příjem žádostí: 12.7.2022 - 10.10.2022 Alokace: 78 000 000  Kč
Nabízíme až 90% dotaci laboratořím na pořízení přístrojů na analýzu mikropolutantů a zavedení nebo optimalizaci analytických metod pro monitoring povrchových vod dle směrnice 2000/60/ES.

Na co můžete dotaci získat

Pořízení infrastruktury a tvorbu analytických metod pro identifikaci některých znečišťujících látek ve vodním prostředí (seznam látek viz tab. 1 a 2 textu výzvy).

  • zejména jde o pořízení přístrojů na analýzu mikropolutantů včetně nezbytného souvisejícího laboratorního vybavení a také o zavedení a optimalizaci analytických metod pro stanovení koncentrací mikropolutantů a jejich metabolitů.

Kdo může žádat

Subjekty a organizace založené jako právnické osoby na území České republiky, zajišťující požadavky směrnice 2000/60/ES na zjišťování stavu povrchových vod v oblasti prioritních a specifických syntetických znečišťujících látek včetně zabezpečení monitoringu kandidátských látek pro seznam látek prioritních, při splnění požadavků směrnice 2009/90/ES na kvalitu chemických analýz a monitorování stavu vod.

Výše dotace

5 200 000 – 19 500 000 Kč (200,000 – 750,000 eur)

Maximální míra podpory činí 90 % celkových způsobilých výdajů.

Termíny podávání žádostí

12. července 2022 (12:00 hod) – 10. října 2022 (12:00 hod)

Podpořené projekty musí být zrealizovány nejpozději do 30. 4. 2024.

Jak podat žádost

Elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR (AIS SFŽP) z internetových stránek: zadosti.sfzp.cz.

Přečtěte si, jak podat žádost krok za krokem

Povinné přílohy žádosti

  • doklad o vedení bankovního účtu
  • komunikační plán projektu
  • pověření statutárním zástupcem k podání žádosti (pokud je relevantní)
  • dohoda o partnerství, její návrh či oznámení o záměru spolupráce (Letter of Intent) v souladu s kapitolou č. 1 výzvy (pokud je relevantní)
  • projektová či obdobná dokumentace prokazující technické řešení navrhovaného opatření (pokud je relevantní)

V případě, že se jedná o žadatele s právní formou obchodní společnosti, žadatel předloží  také doklady k prověření vlastnické struktury z důvodu zamezení potenciálního střetu zájmů dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a ve smyslu zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. Žadatel je prokazuje vyplněným čestným prohlášením o skutečných majitelích právnické osoby (formulář ke stažení zde).

Kompletní podmínky dotační výzvy naleznete níže v textu výzvy.

Kontakt pro dotazy

Případné dotazy zasílejte na adresu: norwaygrants@sfzp.cz.

Dokumenty ke stažení