Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Norské fondy > Výzvy z Norských fondů > Detail výzvy

Výzva č. SGS-2 „Svalbard“

9.12.2022
Příjem žádostí: 9.12.2022 - 9.2.2023 Alokace: 25 000 000  Kč
Poslední výzva vyhlášená v aktuálním programovém období Norských fondů se zaměřuje na podporu monitoringu a identifikace místního znečištění ovzduší zapříčiněného lokálními topeništi.

Na co můžete dotaci získat

Zajištění lokálního měření kvality ovzduší s důrazem na problematiku vytápění domácností:

  • Pořízení a instalace senzorů kvality ovzduší za účelem provádění lokálního monitoringu s důrazem na problematiku vytápění domácností (tzv. lokálních topenišť), přičemž provádění senzorového měření kvality ovzduší musí být současně ověřeno referenčním měřením
  • Zajištění střednědobého lokálního měření kvality ovzduší s důrazem na problematiku vytápění domácností (tzv. lokálních topenišť)
  • Pořízení a instalace doprovodného informačního zařízení (vč. softwaru), umožňujícího zaznamenávat a poskytovat data z prováděného měření

Kdo může žádat

Veškeré subjekty a organizace, veřejné nebo soukromé, komerční nebo nekomerční a nevládní neziskové, založené jako právnické osoby v České republice (tj. všechny české právnické osoby)

Výše dotace

  • 10 000 eur (250 000 Kč) – 100 000 eur (2 500 000 Kč)

Maximální míra podpory činí 90 % celkových způsobilých výdajů.

Termíny podávání žádostí

9. prosince 2022 (12:00 hod) – 9. února 2023 (12:00 hod)

Podpořené projekty musí být zrealizovány nejpozději do 30. dubna 2024.

Jak podat žádost

Elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR (AIS SFŽP) z internetových stránek: zadosti.sfzp.cz.

Přečtěte si, jak podat žádost krok za krokem

Povinné přílohy žádosti

  • Doklad o vedení bankovního účtu
  • Komunikační plán projektu
  • Je-li relevantní, žadatel předloží podklady dle Pokynu SFŽP pro hodnocení podniku v obtížích
  • Je-li relevantní, tak dohoda o partnerství, její návrh či oznámení záměru spolupráce (Letter of Intent) v souladu s kapitolou č. 1 výzvy
  • Je-li relevantní, žadatel předloží také projektovou či obdobnou dokumentaci prokazující technické řešení navrhovaného opatření.
  • V případě, že se jedná o žadatele s právní formou obchodní společnosti, žadatel předloží také doklady k prověření vlastnické struktury z důvodu zamezení potenciálního střetu zájmů dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a ve smyslu § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Žadatel je prokazuje vyplněním čestného prohlášení o skutečných majitelích právnické osoby (formulář ke stažení).

Kompletní podmínky dotační výzvy naleznete níže v textu výzvy.

Kontakt pro dotazy

Případné dotazy zasílejte na adresu: norwaygrants@sfzp.cz.

Dokumenty ke stažení