Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Norské fondy > Výzvy z Norských fondů > Detail výzvy

Výzva č. 4A „Bergen“

15.7.2020
Příjem žádostí: 12.8.2020 - 30.10.2020 Alokace: 156 000 000  Kč
V dotační výzvě nazvané podle druhého největšího norského města Bergen je připraveno 156 milionů korun z Norských fondů na výstavbu zeleno-modré infrastruktury a realizaci adaptačních opatření na změnu klimatu.

Na co můžete dotaci získat

Zavádění vybraných prvků modré a zelené infrastruktury v regionech, obcích a jejich okolí.

Jedná se zejména o tato opatření:

 • náhrada drobných zpevněných ploch sídelní zelení a výsadbou stromů (mimo komplexní dopravní opatření),
 • pořízení a implementace zelených nebo modrých prvků s pozitivním vlivem na mikroklima sídla,
 • nákup a instalace drobných zelených prvků, jejichž významnou část tvoří živá vegetace (včetně nadzemních záhonů a truhlíků),
 • zakládání a obnova zelených ploch prospěšných z hlediska spontánní sukcese (včetně květnatých luk),
 • pořízení a rekonstrukce vodních prvků zpevněných ploch (bez podpory architektonicky cenných prvků a nesouvisejících stavebních objektů),
 • podpora ostatních krajinných prvků zelené a modré infrastruktury, které nemohou být předmětem podpory Operačního programu životního prostředí a které mají prokazatelný přínos z pohledu změny klimatu,
 • zpracování územních a sídelních studií z pohledu urbánní ekologie nebo ve volné krajině a prevence před negativními vlivy změny klimatu.

Kdo může žádat

Veškeré subjekty a organizace, veřejné nebo soukromé, komerční nebo nekomerční a nevládní neziskové, založené jako právnické osoby v České republice (tj. všechny české právnické osoby).

Fyzické osoby nejsou oprávněnými žadateli.

Výše dotace

5 200 000 Kč (200 000 EUR) – 26 000 000 Kč (1 000 000 EUR) na jeden projekt

Zprostředků Programu mohou být uhrazeny způsobilé výdaje ve výši 90 %.

Termíny pro podání žádosti

12. srpna 2020 (9:00 hod) – 30. října 2020 (12:00 hod)

Podpořené projekty musí být zrealizovány nejpozději do 30. dubna 2024.

 

Jak podat žádost

Elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP (AIS SFŽP) z internetových stránek: zadosti.sfzp.cz.

Povinné přílohy k žádosti

 • Doklad o vedení bankovního účtu
 • Komunikační plán projektu
 • Pokud je relevantní, tak pověření statutárním zástupcem k podání žádosti.
 • Pokud je relevantní, tak dohoda o partnerství či jiný doklad o záměru spolupráce (letter of intent).

Kontakt pro dotazy

Případné dotazy prosím zasílejte na adresu norwaygrants@sfzp.cz

Dokumenty ke stažení

Vstup do AIS SFŽP ČR