Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Norské fondy > Výzvy z Norských fondů > Detail výzvy

Výzva č. SGS-1 „Rondane“

18.8.2020
Příjem žádostí: 14.9.2020 - 30.11.2020 Alokace: 65 661 830  Kč
Podporu až 5,2 milionů korun mohou získat zájemci v dotační výzvě Rondane na menší projekty zaměřené na ochranu a zachování ohrožených přírodních biotopů a druhů uvedených na červených seznamech. Opatření musí být provedena mimo chráněná území.

 

Na co můžete dotaci získat

  • Opatření na ochranu a zachování ohrožených přírodních biotopů mimo zvláště chráněná území (například: opatření na ochranu proti invazivním druhům rostlin, opatření na obnovu a ochranu mokřadů a zvýšení retence vody v krajině, výsadba původních druhů dřevin)
  • Opatření na ochranu druhů uvedených na červených seznamech prostřednictvím ochrany jejich přirozených stanovišť mimo zvláště chráněná území (například: péče o staré sady, významné stromy, kamenné snosy, vytváření světlých lesů, biotopové úpravy dřevin, tvorba mokřadů, zprostupňování migračních překážek pro živočichy, obnovy otevřených písčin a jiné disturbance a vytváření raných sukcesních stádií, vytváření hnízdišť pro ohrožené druhy)

Kdo může žádat

Veškeré subjekty a organizace, veřejné nebo soukromé, komerční nebo nekomerční a nevládní neziskové, založené jako právnické osoby v České republice (tj. všechny české právnické osoby)

Fyzické osoby nejsou oprávněnými žadateli.

Výše dotace

130 000 – 5 200 000 Kč (5 000 – 200 000 EUR) na jeden projekt

Zprostředků Programu mohou být uhrazeny způsobilé výdaje ve výši 90 %.

Termíny pro podání žádosti

14. září 2020 (9:00 hod) – 30. listopadu 2020 (12:00 hod)

Podpořené projekty musí být zrealizovány nejpozději do 30. dubna 2024.

Jak podat žádost

Elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP (AIS SFŽP) z internetových stránek: zadosti.sfzp.cz.

Povinné přílohy k žádosti

  • Doklad o vedení bankovního účtu
  • Komunikační plán projektu
  • Odborné stanovisko AOPK ČR k žádosti (viz příloha č. 1)
  • Doklad o vztahu k pozemku nebo souhlas vlastníka pozemku, pokud je opatření realizováno na konkrétním pozemku
  • Rozhodnutí, závazná stanoviska či vyjádření orgánů státní správy požadovaný pro daný druh opatření příslušnými obecně závaznými právními předpisy a věcně a místně příslušnými orgány státní správy
  • Pověření statutárním zástupcem k podání žádosti, pokud je relevantní
  • Dohoda o partnerství, její návrh či oznámení o záměru spolupráce (Letter of Intent) v souladu s kapitolou č. 1 výzvy, pokud je relevantní

Kontakt pro dotazy

Případné dotazy prosím zasílejte na adresu norwaygrants@sfzp.cz

Dokumenty ke stažení

Vstup do AIS SFŽP ČR